Rijeka 2020: grupna izložba „Usijano more“ u Exportdrvu

18.08.2020.

Grupna izlož­ba „Usijano more“ u orga­ni­za­ci­ji udru­ge Drugo more, a u skl­ko­pu pro­gra­ma EPK Rijeka 2020 bit će otvo­re­na u čet­vr­tak, 20. kolo­vo­za u 20 sati u Exportdrvu.

Središnja izlož­ba pro­gram­skog prav­ca #Dopolavoro pro­jek­ta Rijeka 2020 u prvi plan stav­lja nove nevid­lji­ve eko­no­mi­je koje su neo­dvo­ji­vo pove­za­ne s morem.

Kustosica Inke Arns za ovu je pri­li­ku oku­pi­la cije­nje­ne europ­ske i svjet­ske umjet­ni­ke i sku­pi­ne, koji se u svo­jim rado­vi­ma istra­žu­ju neo­bič­ne Amazonove trgo­vi­ne, pos­lo­ve “čiš­će­nja poda­ta­ka” koje kor­po­ra­ci­je dodje­lju­ju vanj­skim tvrt­ka­ma, ruda­re­nje na veli­kim dubi­na­ma, podi­za­nje razi­ne mora, skri­ve­ne “off­sho­re oaze”, mrač­na car­stva ama­ter­ske por­no­gra­fi­je i dru­ge “zlat­ne oba­le”. Ukratko: MORE RADA.

Na izlož­bi izla­žu: Aram Bartholl (DE), Ursula Biemann (CH), DISNOVATION.ORG (FR/PL), Jacob Hurwitz-Goodman (US) / Daniel Keller (DE), Steffen Köhn (DE), Lawrence Lek (GB), Rebecca Moss (GB), Jenny Odell (US), Elisa Giardina Papa (IT), Lisa Rave (DE), Marie Reinert (FR), Tabita Rezaire (GF), RYBN (FR), Sebastian Schmieg (DE) i Hito Steyerl (DE)

Izložbu je do 13. ruj­na mogu­će posje­ti­ti sva­kim danom od 17 do 21 sat, dok će od 14. ruj­na do 31. lis­to­pa­da izlož­ba biti otvo­re­na sva­kim danom od 11 do 21 sat.

Ulaz na otvo­re­nje je slo­bo­dan / Pojedinačna cije­na ulaz­ni­ce za vri­je­me tra­ja­nja izlož­be je 30 kuna / Ulaz je slo­bo­dan za dje­cu do 7 godi­na, te neza­pos­le­ne i umi­rov­lje­ni­ke uz pre­do­če­nje doku­me­na­ta / Djeca i mla­di do 18 godi­na, te stu­den­ti i čla­no­vi stru­kov­nih udru­ga i orga­ni­za­ci­ja uz pre­do­če­nje važe­će iskaz­ni­ce ostva­ru­ju popust od 50%.

Izvor