Svečano otvoren 67. Pulski filmski festival

31.08.2020.

Slavlje filma pandemiji usprkos

• Gotovo su sva dos­tup­na mjes­ta bila popu­nje­na tije­kom sve­ča­nog otvo­re­nja 67. Pulskog film­skog fes­ti­va­la odr­ža­nog u petak, 28. kolo­vo­za u pul­skoj Areni. Pandemijsko izda­nje otvo­rio je Damir Kedžo izvo­đe­njem hrvat­ske i istar­ske him­ne, a vodi­te­lji su bili Barbara Kolar i Duško Ćurlić koji su se u uvod­nom govo­ru dotak­li situ­aci­je u kojoj se nala­ze Hrvatska i svi­jet te kako je ona utje­ca­la na rad kul­tur­nja­ka opće­ni­to te poseb­no na onaj film­skih dje­lat­ni­ka. Oni su riječ pre­pus­ti­li rav­na­te­lji­ci Festivala, Gordani Restović koja je zahva­li­la uzva­ni­ci­ma i publi­ci na iska­za­noj podr­š­ci te vjer­nom praćenju.

- Susrećemo se u čud­nim i povi­jes­nim tre­nut­ci­ma pa smo zato veče­ras poseb­no sret­ni što smo ovdje i što nas­tav­lja­mo fes­ti­val­sku tra­di­ci­ju. Da bi se to desi­lo mora­mo zahva­li­ti našim osni­va­či­ma, a to su Ministarstvo kul­tu­re RH, Istarska župa­ni­ja i Grad Pula kao i našim spon­zo­ri­ma koji su uči­ni­li sve što je u nji­ho­voj moguć­nos­ti da se u ovim teškim i čud­nim vre­me­ni­ma fes­ti­val i orga­ni­zi­ra. Zahvaljujem i sto­že­ru civil­ne zašti­te te Zavodu za jav­no zdrav­s­tvo koji su bili uz nas i pomo­gli nam da se veče­ras i nared­nih veče­ri svi osje­ća­mo puno bolje i sigur­ni­je. Svega toga ne bi bilo da film­ski dje­lat­ni­ci nisu stva­ra­li i radi­li te svo­ja umjet­nič­ka dje­la doni­je­li ovdje na jed­nu od naj­ljep­ših film­skih pozor­ni­ca. Ovo je teška, vrlo teška godi­na za film­ske dje­lat­ni­ke – budi­mo im podr­ška i poka­ži­mo im koli­ko nam je sta­lo do ono­ga što rade, kaza­la je Restović.

Izaslanica pred­sjed­ni­ka vla­de Republike Hrvatske, minis­tri­ca kul­tu­re, Nina Obuljen Koržinek, zahva­li­la je pri­sut­ni­ma na podr­ža­va­nju naci­onal­ne kul­tu­re i našeg naj­sta­ri­jeg film­skog festivala.

- Neizmjerno sam sret­na da smo s malom odgo­dom ipak veče­ras tu u Puli i da svje­do­či­mo otvo­re­nju još jed­nog fes­ti­va­la u okol­nos­ti­ma koje ni u naj­kre­ativ­ni­jem sce­na­ri­ju nismo mogli zamis­li­ti. Kultura i umjet­nost jed­no su od onih podru­čja koje je kri­za naj­vi­še pogo­di­la i zato se veče­ras mora­mo poseb­no zahva­li­ti svim film­skim dje­lat­ni­ci­ma koji su u tim okol­nos­ti­ma zavr­ša­va­li svo­je fil­mo­ve koje ćemo vidje­ti slje­de­ćih dana. Kao vla­da i minis­tar­stvo pokre­nu­li smo cije­li niz mje­ra kako bismo omo­gu­ći­li umjet­ni­ci­ma da ovo teško raz­dob­lje pre­ži­ve. Ponosna sam na to da smo jed­na od rijet­kih europ­skih drža­va koja je ovo lje­to ima­la kul­tur­ni život uz broj­ne fes­ti­va­le i vje­ru­jem da ćemo uz oprez to nas­ta­vi­ti i u jesen i zimu, kaza­la je Obuljen Koržinek.

Tijekom sve­ča­nos­ti dodi­je­lje­na je i nagra­da Marijan Rotar, koja nosi ime osni­va­ča Pulskog film­skog fes­ti­va­la. Nagrada se dodje­lju­je svi­ma oni­ma zas­luž­ni­ma za uspješ­no spa­ja­nje fil­ma i Pule, a to je ove godi­ne HRT – Radio Pula. Nagradu je pre­uzeo ured­nik Bruno Krajcar koji se prvo zahva­lio svim kole­ga­ma zapos­le­ni­ma na radiju.

- To je nagra­da svih nas i naših slu­ša­te­lja, a film­skom fes­ti­va­lu i Radio Puli želim još puno zdra­vih godi­na. Neka koro­na tiho nes­ta­ne a film­ski fes­ti­val i Radio Pula neka nam još dugo žive, kazao je Krajcar.

Festival je služ­be­no otvo­rio izas­la­nik pred­sjed­ni­ka Republike Hrvatske Zorana Milanovića, poseb­ni savjet­nik za kul­tu­ru Zdravko Zima koji je istak­nuo kva­li­te­tu nad kvan­ti­te­tom fil­mo­va i iska­zao zna­čaj Festivala za Hrvatsku kul­tu­ru u cjelini.

- Festival je odu­vi­jek zrca­lio druš­tve­nu zbi­lju, a da je to tako svje­do­či i broj­ka od šest fil­mo­va u Glavnom pro­gra­mu od kojih se tri bave femi­nis­tič­kom pro­ble­ma­ti­kom koja je danas vrlo aktu­al­na, poru­čio je Zima i pro­gla­sio fes­ti­val otvorenim.

Prvi na pro­gra­mu 67. Pule bio je film „Mare“ reda­te­lji­ce Andree Štake.

Tekst Boris VINCEK

Fotografije iz arhi­ve 67. Pulskog film­skog festivala.