Univerzalna životna tragedija

14.08.2020.

TV: BEZ DATUMA I POTPISA, reda­te­lja Vahida Jalilvanda

U čet­vr­tak nave­čer na 3. pro­gra­mu HTV‑a pri­ka­za­na su dva iran­ska filma.

Prvi je „Taksi”, vrlo poz­na­tog iran­skog reda­te­lja Jafara Panahija, koji je već godi­na­ma u nemi­los­ti reži­ma, a dru­gi „Bez datu­ma i pot­pi­sa”, manje poz­na­tog Vahida Jalilvanda. Upravo je dru­gi film, snim­ljen 2018. godi­ne, svo­jom izved­bom domi­nan­tan nad Panahijevim slav­ni­jim ostva­re­njem. U dra­mi „Bez datu­ma i pot­pi­sa” pra­ti­mo dvi­je uspo­red­ne pri­če; prva je o nesret­nim rodi­te­lji­ma dje­ča­ka koji je umro od botu­liz­ma, a dru­ga o iskus­nom pato­lo­gu (Amir Aghaee) koji je slu­čaj­no pove­zan s tra­ge­di­jom rani­je spo­me­nu­te obitelji.

Naime, pato­log je večer rani­je imao bla­žu pro­met­nu nesre­ću s ocem (Navid Mohammadzadeh) i nje­go­vim sinom koju su rije­ši­li bez poli­ci­je, a iako je obduk­ci­ja nedvoj­be­no poka­za­la da je uzrok dje­ča­ko­ve smr­ti botu­li­zam, pato­log ipak osje­ća veli­ku griž­nju savjes­ti jer pos­to­ji i moguć­nost da je smrt uzro­ko­va­na povre­dom u nesre­ći. Jalilvand gra­di film­sku pri­ču pola­ga­nim i odmje­re­nim tem­pom, stil­ski ujed­na­če­no i dra­ma­tur­ški iznim­no precizno.

Najveću teži­nu na svo­jim leđi­ma nose izvr­s­ni glum­ci, koji mini­ma­lis­tič­kim pote­zi­ma dojm­lji­vo pre­do­ča­va­ju nevje­ro­jat­nu teži­nu život­ne tra­ge­di­je koja se sru­či­la na leđa nji­ho­vih liko­va. Jedan je pot­pu­no uni­štio svo­ju obi­telj i buduć­nost samo zbog poku­ša­ja da ušte­di nešto nova­ca (kupio je meso sum­nji­vog podri­je­tla od lokal­nog pre­va­ran­ta), a dru­gi se gri­ze zbog moguć­nos­ti da je i on posred­no sudje­lo­vao u tra­gič­nom posr­nu­ću prvoga.

Jalilvand je sjaj­no zaokru­žio film nara­tiv­no nedo­re­če­nim zavr­šet­kom, a zanim­lji­va je i činje­ni­ca da film nije nagla­še­ne anti­re­žim­ske ori­jen­ta­ci­je, što je zna­čaj­ka goto­vo svih suvre­me­nih iran­skih fil­mo­va koji odla­ze u svi­jet. Jednostavno, to je uni­ver­zal­na pri­ča o život­noj tra­ge­di­ji potak­nu­toj nizom slu­čaj­nih okol­nos­ti koja je mogla nas­ta­ti u bilo kojem druš­tve­no-poli­tič­kom okruženju.

 

Elvis Lenić