27. Verši na šterni

10.09.2020.

27. Susret čakav­skih pjes­ni­ka Verši na šter­ni i pro­mo­ci­ja isto­ime­ne zbir­ke pje­sa­ma, bit će odr­ža­na u subo­tu, 12. ruj­na u 18 sati u Vižinadi na Battistellinoj šterni.

Nakon pro­ve­de­nog natje­ča­ja za nove, neo­bjav­lje­ne pje­sme na čakav­šti­ni, 240 pje­sa­ma pri­ja­vi­lo je 90 auto­ra iz Kršana, Gračišća, Poreča, Novog Vinodolskog, Tinjana, Buja, Pule, Ližnjana, Umaga, Musaleža, Svetog Lovreča, Rovinja, Barbana, Svetvinčenta, Oprtlja, Smoljanci, Maršani, Vodnjana, Žbandaja, Buzeta, Žminja, Labina, Pazina, Kanfanara, Zamaska, Lovrana, Plomina, Kašćerge, Rovinja, Medulina, Rijeke, Opatije, Pićna, Matulji, Vrbnika, Trgeta, Orihi, Mošćeničke Drage, Zagreba, Varaždina, Splita, Kaštel Gomilice, Podstrane, Šolte, Visa, Vele Luke, Milana, Venecije i Podgorice.

Ovogodišnji izbor­nik prof. dr.sc. Josip Lisac, iza­brao je njih 59, čiji su rado­vi uvr­šte­ni u 27. pjes­nič­ku zbir­ku „Verši na šter­ni“. Profesor Lisac je istak­nu­ti jezi­kos­lo­vac i znans­tve­nik. Osnovni mu je znans­tve­ni inte­res dija­lek­to­lo­gi­ja i povi­jest hrvat­sko­ga jezi­ka. Objavio je više sto­ti­na znans­tve­nih rado­va i knji­ga. Član je surad­nik Hrvatske aka­de­mi­je zna­nos­ti i umjet­nos­ti i redo­vi­ti član Matice hrvatske.

Organizator mani­fes­ta­ci­je i izda­vač zbir­ke je Gradska knjiž­ni­ca Poreč u čijoj je nak­la­di tiska­no 600 pri­mje­ra­ka Verši. Ovogodišnje likov­no rje­še­nje pot­pi­su­je aka­dem­ski sli­kar Zdravko Milić, a gra­fič­ko rje­še­nje i obli­ko­va­nje povje­re­no je Enriki Vežnaver Vidović iz stu­di­ja „na bro­ju 8“.

U 18 sati oko Battistelline šter­ne oku­pit će se pjes­ni­ci zas­tup­lje­ni u zbir­ci koji će kazi­va­ti svo­je sti­ho­ve te će tako, u ovoj godi­ni punoj neiz­vjes­nos­ti, a u skla­du sa svim epi­de­mi­olo­škim pre­po­ru­ka­ma, ova vri­jed­na pjes­nič­ka mani­fes­ta­ci­ja nas­ta­vi­ti svo­ju više­de­set­ljet­nu tradiciju.

Domaćin i suor­ga­ni­za­tor susre­ta je Općina Vižinada, a pokro­vi­te­lji mani­fes­ta­ci­je su Grad Poreč, Istarska župa­ni­ja – Upravni odjel za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost te Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske.

Priredio B. V.