EPK RIJEKA 2020: POČELE PRIJAVE ZA ZOOM RADIONICU KULTURA U NENAMJERNOM DIGITALNOM OKRUŽENJU

25.09.2020.

Radionica Kultura u nena­mjer­nom digi­tal­nom okru­že­nju kre­će u pone­dje­ljak, 28. ruj­na od 10 do 13.45 sati u digi­tal­noj for­mi, putem Zoom video kon­fe­ren­ci­je. Treća je to u nizu radi­oni­ca u sklo­pu pro­gra­ma Sudjelovanje u kul­tu­ri : raz­no­li­kos­ti i inkluzija.

Voditeljice radi­oni­ce su Tatjana Aćimović i Sanja Bojanić, a gos­tu­ju­će izla­ga­nje i prak­ti­kum odr­žat će Robert Tomić Zuber i Tino Vodanović.

Prijave na radi­oni­cu su oba­vez­ne, putem web stra­ni­ce RIJEKE 2020, na kojoj se može naći link za pri­ja­vu: https://forms.gle/eBzKXDPj97i3nZmo8

Poteškoće i iza­zo­vi uzro­ko­va­ni pan­de­mi­jom COVIDA-19 s koji­ma su se suoči­le kre­ativ­ne i kul­tur­ne indus­tri­je, jed­na­ko kao i pos­lje­di­ce nemo­guć­nos­ti dje­lo­va­nja, veli­kih su razmjera.

Na radi­oni­ci će, izme­đu osta­log, biti rije­či o tome koli­ko i kako naci­onal­ne stra­te­gi­je, pro­gra­mi i mje­re za pre­živ­lja­va­nje i opo­ra­vak od pos­lje­di­ca kri­ze odgo­va­ra­ju na novo­nas­ta­le teške okol­nos­ti za kul­tur­ne i kre­ativ­ne indus­tri­je, a u foku­su su i poten­ci­ja­li digi­tal­nog okru­že­nja i plat­for­mi, jed­na­ko kao i nedos­tat­ne moguć­nos­ti za pri­je­nos odre­đe­nih kul­tur­nih sadr­ža­ja u (obvez­no) digi­tal­no okruženje.

Rijetki pri­mje­ri pozi­tiv­nih prak­si dokaz su učin­ko­vi­tog odgo­vo­ra na novo­nas­ta­lu kri­zu, jed­na­ko kao i uka­zi­va­nje jav­nom sek­to­ru na nedos­ta­tak adek­vat­ne reak­ci­je pre­ma ras­tu­ćim potre­ba­ma jav­nog mnijenja.

Digitalno okru­že­nje plat­for­ma je učes­ta­lih povre­da pra­va poje­di­na­ca i manj­ka­vih legis­la­tiv­nih okvi­ra zašti­te. Radionica će biti pri­li­ka da se sudi­oni­ci upoz­na­ju i sa stu­di­ja­ma slu­ča­ja kom­plek­s­ne mikro­agre­si­je u novim okol­nos­ti­ma digi­tal­nog okru­že­nja spram oso­ba s invaliditetom.

Radionica poči­nje u u 10.00 sati pred­stav­lja­njem sudi­oni­ka, nakon čega će se od 10.30 do 11.15 sati raz­go­va­ra­ti o pan­de­mi­ji COVIDA-19 i nje­nom utje­ca­ju na glo­bal­ne pro­met­ne tren­do­ve i pro­gre­siv­ni civi­li­za­cij­ski razvoj te o iza­zo­vi­ma kul­tur­nih i kre­ativ­nih indus­tri­ja u okol­nos­ti­ma pandemije.

Od 11.15 do 12.00 sati tema će biti naci­onal­ne mje­re za pre­živ­lja­va­nje i opo­ra­vak od pos­lje­di­ca COVID-19 kri­ze, kao i o poten­ci­ja­li­ma i nedos­ta­ci­ma kul­tur­nih sadr­ža­ja za pri­je­nos u digi­tal­no okruženje.

Nakon krat­ke 15 minut­ne pauze, radi­oni­ca se od 12.15 do 12.45 sati nas­tav­lja gos­tu­ju­ćim izla­ga­nji­ma. Robert Tomić Zuber pri­ka­zat će pri­mjer dobre prak­se – Rplus, a od 12.45 do 13.30 sati Tino Vodanović govo­rit će o mikro­agre­si­ja­ma u digi­tal­nom okruženju.

Od 13.30 do 13.45 sati sli­je­de pita­nja i odgo­vo­ri sudionika.

U okvi­ru radi­oni­ce bit će pred­stav­lje­na i publi­ka­ci­ja Kuhinja raz­li­či­tos­ti – pre­sjek pro­gra­ma odr­ža­nih u sklo­pu pro­gram­skog prav­ca Kuhinja raz­li­či­tos­ti Rijeke 2020 – Europske pri­jes­tol­ni­ce kulture.

Kuhinja raz­li­či­tos­ti pra­vac je unu­tar kojeg se izme­đu osta­log i pro­vo­di pro­jekt „Diversity Mixer – poli­ti­ke i prak­se u kul­tur­nim i kre­ativ­nim indus­tri­ja­ma“, a koji se tije­kom pro­tek­lih godi­na bavio manji­na­ma i migra­ci­ja­ma kroz raz­li­či­ta podru­čja kul­tu­re i druš­tve­nog živo­ta, u surad­nji s riječ­kim, uglav­nom manjin­skim zajed­ni­ca­ma i druš­tve­nim sku­pi­na­ma. Svi sudi­oni­ci će na pok­lon dobi­ti svoj pri­mje­rak te publi­ka­ci­je. Radionica se odr­ža­va u sklo­pu pro­jek­ta „Diversity Mixer – poli­ti­ke i prak­se u kul­tur­nim i kre­ativ­nim indus­tri­ja­ma“  sufi­nan­ci­ra­nog kroz Program o pra­vi­ma, jed­na­kos­ti i gra­đans­tvu Europske uni­je (2014−2020).

O vodi­te­lji­ca­ma i gos­tu­ju­ćim izla­ga­či­ma radi­oni­ce Kultura u nena­mjer­nom digi­tal­nom okruženju

Sanja Bojanić, izv. prof. svoj istra­ži­vač­ki inte­res smje­šta u podru­čja filo­zo­fi­je kul­tu­re, rod­nih stu­di­ja, filo­zo­fi­ja srod­stva i sek­su­al­nos­ti te afekt teori­je. Izvršna je direk­to­ri­ca Centra za napred­ne stu­di­je Jugoistočne Europe (CAS SEE) te pre­da­je na Akademiji pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti Sveučilišta u Rijeci. Doktorirala je na Sveučilištu Pariz 8, gdje je tako­đer i magis­tri­ra­la Hipermedije, zna­nos­ti i teh­no­lo­gi­je komu­ni­ka­ci­ja i infor­ma­ci­ja. Pored nas­tav­nog iskus­tva na Sveučilištima Paris 8 i Kraljevskog kole­dža Sveučilišta u Aberdeenu u Škotskoj, radi­la je u Nacionalnom Institutu za povi­jest umjet­nos­ti u Parizu, u tjed­ni­ku „Nouvel Observateur“ i uLaboratoriju za eva­lu­aci­ju i razvoj digi­tal­nog nakladništva.

Tatjana Aćimović, doc. art., 1966., diplo­mi­ra­la teatro­lo­gi­ju (Paris III – Sorbonne Nouvelle, Pariz). Predaje na Akademiji za umjet­nost i kul­tu­ru u Osijeku (kole­gi­ji „Kazališna pro­duk­ci­ja“ i „Organizacije civil­nog druš­tva i umjet­nost“). Umjetnička direk­to­ri­ca Festivala pra­va dje­ce i osni­va­či­ca Udruge za pro­mi­ca­nje stva­ra­laš­tva i jed­na­kih moguć­nos­ti Alternator (pro­gram­ske aktiv­nos­ti: Festival pra­va dje­ce, Uključi me kul­tur­no, Senzibilizacijom do inte­gra­ci­je, Razgovor poči­nje fil­mom itd.). Kazališna i film­ska pro­du­cen­ti­ca (2020÷2021 za umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je Ulysses Kazalište i Arterarij). Autorica poglav­lja “Pravo na kul­tu­ru i sudje­lo­va­nje u kul­tu­ri“ – Matanovac Vučković, R., Uzelac, A. i Vidović D. (ur.) Analiza pos­to­je­ćeg sta­nja kul­tu­re u Republici Hrvatskoj (Radni nas­lov, doku­ment u pri­pre­mi, Zagreb: Ministarstvo kul­tu­re RH).

Robert Tomić Zuber, Robert Tomić Zuber rođen je 1976. u Puli, novi­nar, ured­nik i reži­ser. Od sre­di­ne 1990-ih radi kao novi­nar i ured­nik u hrvat­skim tisko­vi­na­ma, na radi­ju i tele­vi­zi­ji i u među­na­rod­nim medi­ji­ma (BBC). Na HRT‑u od 2005. – 2015. uglav­nom se bavio soci­jal­nim i huma­ni­tar­nim tema­ma kroz autor­sku nagra­đi­va­nu emi­si­ju Misija te u poli­tič­kom talk showu Paravan.  Režirao niz zapa­že­nih i nagra­đi­va­nih doku­men­tar­nih fil­mo­va i član Društvo hrvat­skih film­skih reda­te­lja. “Na sta­ni­ci u Puli” doku­men­tar­ni film o prvom kon­cer­tu Đorđa Balaševića u Hrvatskoj nakon rata. “Slučajni sin” nje­gov je dru­gi doku­men­tar­ni film, pro­gla­šen je naj­bo­ljim hrvat­skim doku­men­tar­cem 2008, za što je nagra­đen nagra­dom „Oktavijan“ hrvat­skih film­skih kri­ti­ča­ra. 2010. fil­mom „Mila tra­ži Senidu“ svoj autor­ski rad pre­zen­ti­ra i regi­ji. Film je nagra­đen Human rig­h­ts award na Sarajevo film fes­ti­va­lu, nagra­da­ma publi­ke i žiri­ja Mediteran film fes­ti­va­la te poseb­nim priz­na­nji­ma.  Najnovija ostva­re­nja uklju­ču­ju „Život od mili­jun dola­ra“ i „Kandidat“. 2016. osno­vao pro­duk­cij­sku kuću TOROlab., ute­me­lji­telj je  fes­ti­va­la istra­ži­vač­kog fil­ma RAFF – Rab Film Festival te pokre­tač R+ druš­tve­no-huma­nis­tič­ka digi­tal­ne platforme

Tino Vodanović, stu­dent je dru­ge godi­ne diplom­skog stu­di­ja kul­tu­ro­lo­gi­je na Filozofskom fakul­te­tu Sveučilišta u Rijeci. Dobitnik dvi­je godi­ne zare­dom nagra­de za naj­bo­ljeg stu­den­ta s inva­li­di­te­tom Sveučilišta, vodi­telj je Ureda za pot­po­ru stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom pri Studentskom zbo­ru Sveučilišta u Rijeci te pred­stav­nik stu­de­na­ta s inva­li­di­te­tom Sveučilišta u Rijeci i član Savjeta Ureda za stu­den­te s inva­li­di­te­tom. Aktivno sudje­lu­je u (su)organizaciji broj­nih pre­da­va­nja na razi­ni sve­uči­li­šta čiji je cilj sen­zi­bi­li­zi­ra­ti stu­den­te i gra­đa­ne o potre­ba­ma i moguć­nos­ti­ma osoba/studenata s inva­li­di­te­tom. Jedan od glav­nih cilje­va  dje­lo­va­nja mu je uka­zi­va­nje na jed­na­ke moguć­nos­ti i pra­va, kako oso­ba s inva­li­di­te­tom tako i pripadnica/ka svih mar­gi­na­li­zi­ra­nih druš­tve­nim sku­pi­na­ma što nas­to­ji čini­ti volon­ti­ra­njem na broj­nim jav­nim doga­đa­nji­ma. Član je rad­ne sku­pi­ne za pris­tu­pač­nost u sklo­pu Rijeke EPK 2020.

Priredio B. V.