EPK Rijeka 2020: U ČETVRTAK KREĆE PORTO ETNO FESTIVAL

30.09.2020.

Četvrti Porto Etno fes­ti­val bit če odr­žan od 1. do 3. lis­to­pa­da u sklo­pu pro­jek­ta Rijeka 2020 – Europska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re, povo­dom čega je u Hrvatskom kul­tur­nom domu na Sušaku odr­ža­na naj­av­na kon­fe­ren­ci­ja za medije.

Sve glaz­be­ne, gas­tro, fol­k­lor­ne i izlož­be­ne pro­gra­me Porto Etno sla­ga­li­ce pred­sta­vi­li su pro­čel­nik Odjela za kul­tu­ru Grada Rijeke Ivan Šarar, direk­to­ri­ca RIJEKE 2020 Irena Kregar Šegota, koor­di­na­to­ri­ca pro­gra­ma Hrvatskog kul­tur­nog doma na Sušaku i vodi­te­lji­ca fes­ti­va­la Porto Etno Jelena Tondini i glaz­be­ni selek­tor fes­ti­va­la Zoran Majstorović.

Do sada sva­ke godi­ne na novoj loka­ci­ji, Porto Etno i ove nas­tav­lja s tom tra­di­ci­jom te ovo­ga puta pre­la­zi Rječinu i smje­šta se u i oko Hrvatskog kul­tur­nog doma na Sušaku – kon­cer­ti se odr­ža­va­ju u veli­koj dvo­ra­ni HKD‑a, gas­tro-glaz­be­na dru­že­nja na susjed­noj tera­si hote­la Neboder, fol­k­lor­ni dio pro­gra­ma na trgu ispred Građevinske ško­le, a izlož­be­ni u atri­ju HKD‑a i gale­ri­ji Kortil. U slu­ča­ju kiše svi se pro­gra­mi sele u HKD, a gas­tro-glaz­be­na dru­že­nja na tera­si hote­la Neboder pre­la­ze u dvo­ra­nu do nje koja pove­zu­je HKD i hotel.

Pozornica HKD‑a ugos­tit će jaka ime­na suvre­me­ne etno sce­ne – u čet­vr­tak 1. lis­to­pa­da u 19.30 sati elek­tro-etno atrak­ci­ju LADO Electro, a dan kas­ni­je, u petak 2. lis­to­pa­da u 19.30 sati prin­ca sev­da­ha Božu Vreću uz Porto Etno orkestar.

Projekt LADO Electro spa­ja tra­di­cij­sku i elek­tro­nič­ku glaz­bu, a moć­ni voka­li pje­va­ča i pje­va­či­ca ansam­bla LADO, kao i zvu­ko­vi tra­di­cij­skih ins­tru­me­na­ta, veli­čans­tve­no zvu­če u suvre­me­nom klup­skom elek­tro­nič­kom izri­ča­ju i svo­jom atmo­sfe­rič­noš­ću pobu­đu­ju dubo­ke emo­ci­je. Autori pro­jek­ta Crnić i Harfman za DJ pul­tom pra­tit će izved­bu solis­ti­ca i glaz­be­ni­ka Ansambla LADO.

Božo Vrećo u Rijeku dola­zi nakon kon­cer­ta u Kölnu, a ovaj umjet­nik s ogrom­nim vokal­nim ras­po­nom, nepo­nov­lji­vim gla­som te jedins­tve­nim vizu­al­nim iden­ti­te­tom ista­kao se među muzič­kim pioni­ri­ma novi­je gene­ra­ci­je kao naj­in­te­re­sant­ni­ji i naj­poz­na­ti­ji inter­pre­ta­tor i kan­ta­utor sev­da­ha sko­ri­jeg vre­me­na. U HKD‑u će nas­tu­pi­ti u surad­nji s Porto Etno Orkestrom, sas­ta­vom koji je pod vod­stvom Zorana Majstorovića nas­tao okvi­ru ovog fes­ti­va­la, a čine glaz­be­ni­ci iz Rijeke i oko­li­ce čija su ime­na (i glaz­ba) u uhu čak i povr­š­nim poz­na­va­te­lji­ma etno i jazz glazbe.

Oba dana nakon kon­ce­ra­ta, od 21 sat, na tera­si hote­la Neboder doga­đa se još jed­no zaseb­no, a tko želi i pove­za­no doga­đa­nje – Etno zalo­gaj­či­ći uz mini-kon­cer­te. Hranu će sprav­lja­ti kuhi­nja hote­la Neboder, u surad­nji i po recep­tu­ri pred­stav­ni­ka zema­lja manjina.

U čet­vr­tak 1. lis­to­pa­da na meni­ju su Hrisi Ashta (Jordan), burek (Bosna i Hercegovina), spi­ra­la od krum­pi­ra i sal­sa (Mađarska) i namaz od čva­ra­ka (Češka) te piće po izbo­ru, uz glaz­be­nu prat­nju Če bo bo, če na na, ben­da ins­pi­ri­ra­nog tra­di­ci­onal­nim napje­vi­ma Balkana kojeg čine feno­me­nal­ni mla­di glaz­be­ni­ci s podru­čja Rijeke i Kvarnera i voka­lis­ti­ca Tena Antonija Torjanac.

U petak 2. lis­to­pa­da, pri­ča je slič­na – etno-zalo­gaj­či­ći su valjuš­ci s makom (Slovačka), mini pizze (Italija), Maliđano (Makedonija) i prže­ni Bake i Buljol (Trinidad i Tobago) uz piće po izbo­ru i glaz­bu gru­pe Veja. Riječ je o folk/etno/world music ban­du iz Pazina koji se uspješ­no poigra­va s istar­skom tra­di­ci­onal­nom muzi­kom i izvo­di je u novim, moder­nim aran­žma­ni­ma, koris­te­ći se pri­tom raz­nim ins­tru­men­ti­ma iz cije­log svijeta.

Pojedinačne ulaz­ni­ce, dnev­ne pake­te i fes­ti­val­ske ulaz­ni­ce mogu­će je kupi­ti pre­ko sus­ta­va mojekarte.hr, zatim u Dallas Music Shopu, Foto Reviji i New Soundu (Matulji) te sat vre­me­na pri­je doga­đa­nja na bla­gaj­ni HKD‑a.

Posljednji dan fes­ti­va­la, subo­ta 3. lis­to­pa­da, rezer­vi­ra­na je za pred­stav­ni­ke manjin­skih zajed­ni­ca koje dje­lu­ju u Rijeci, kada će oni pre­zen­ti­ra­ti svo bogat­stvo svo­je tra­di­ci­je na fol­k­lo­rom pro­gra­mu na trgu ispred Građevinske ško­le. Za glaz­be­nu podr­šku zadu­žen je riječ­ki dvo­jac Hormonika Balkanika, DJ-duo koji svo­je seto­ve pra­te sa živim ins­tru­men­ti­ma, a selek­ti­ra veli­ki spek­tar bal­kan­ske i gip­sy glaz­be. U isto vri­je­me, manjin­ske zajed­ni­ce pred­sta­vit će se i u izlož­be­nom dije­lu pro­gra­ma u atri­ju HKD‑a i gale­ri­ji Kortil. Oba pro­gra­ma kre­ću u 17 sati, a Hormonika Balkanika kre­će u 19 sati. Ulaz na subot­nje pro­gra­me je slobodan.

Kao doda­tak pro­gra­mu i svo­je­vr­s­na ostav­šti­na Porto Etno fes­ti­va­la, u riječ­koj ško­li kuha­nja KuHarmonija sni­ma­ju se video-recep­ti – u pri­pre­mi je 12 rece­pa­ta koji­ma će sla­do­kus­ci pro­pu­to­va­ti Bosnu, Sloveniju, Italiju, Trinidad i Tobago, Indiju, Jordan, Makedoniju…, a objav­lji­vat će se kroz rujan i lis­to­pad na Facebook stra­ni­ci i YouTube kana­lu Hrvatskog kul­tur­nog doma na Sušaku, gdje su već dos­tup­na dva recep­ta (Burek – BiH i prže­ni Bake i Buljol – Tinidad i Tobago).

Porto Etno orga­ni­zi­ra HKD na Sušaku u sklo­pu pro­jek­ta Rijeka 2020 – Europska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re, a fes­ti­val i u buduć­nos­ti osta­je pod paskom HKD‑a. Voditelj glaz­be­nog pro­gra­ma je glaz­be­nik mul­ti­ins­tru­men­ta­list Zoran Majstorović, gas­tro-part­ne­ri su Jadran hote­li – Hotel Neboder i KuHarmonija, a u pro­gra­mu sudje­lu­ju: Expats Rijeka: Jordan, Trinidad i Tobago, Madagaskar, Indija, Filipini i Sjedinjene Američke Države, Udruga mla­dih Roma Rijeka Romska buduć­nost, Srpsko kul­tur­no druš­tvo Prosvjeta – Pododbor Rijeka, Nacionalna zajed­ni­ca Crnogoraca Rijeka, Demokratska zajed­ni­ca Mađara PGŽ, Kulturno druš­tvo Rusina i Ukrajinaca Rušnjak PGŽ, Ruski dom – Udruga ruske naci­onal­ne manji­ne u PGŽ‑u, Matica Slovačka Rijeka, Zajednica Albanaca PGŽ, Zajednica Albanaca oto­ka Krka, Makedonsko kul­tur­no druš­tvo Ilinden, Zajednica Talijana Rijeka, Češka Beseda Rijeka, Slovenski dom – KPD Bazovica, Udruga zajed­ni­ca naro­da Bosne i Hercegovine, Bošnjačka naci­onal­na zajed­ni­ca, Kulturno umjet­nič­ko druš­tvo SEVDAH, Društvo Rusina i Ukrajinaca Kaljina Rijeka.

Najavljeno doga­đa­nje orga­ni­zi­ra­no je uz pošti­va­nje svih važe­ćih pre­po­ru­ka za sprje­ča­va­nje zara­ze boleš­ću COVID-19. Radi zašti­te vlas­ti­tog zdrav­lja i zdrav­lja svo­jih naj­mi­li­jih, svi se posje­ti­te­lji pozi­va­ju na pošti­va­nje pre­po­ru­ka: poja­ča­nu osob­nu higi­je­nu, fizič­ku uda­lje­nost te noše­nje zaštit­nih maski za lice, koje je obvez­no u zatvo­re­nom prostoru.

Priredio B. V.