IZLOŽBA: GRISIAyouth SPECIAL EDITION 2020 – Diana Zrnić i Dario Pejić

24.09.2020.

Otvorenje izlož­be – pre­zen­ta­ci­ja rado­va polaz­ni­ka radi­oni­ce Set Up Your Artwork u sklo­pu GRISIEyouth 2020 bit će odr­ža­na u petak, 25. ruj­na u 19 sati u gale­ri­ji Sv. Tome u Rovinju.

Radionica je bila nami­je­nje­na mla­dim novo­me­dij­skim umjet­ni­ci­ma. Održavala se 21. i 22. ruj­na pod men­tor­stvom mul­ti­me­di­jal­nog umjet­ni­ka Matije Debeljuha koji je vodio sudi­oni­ke kroz pro­ces pro­miš­lja­nja pros­to­ra u odno­su na svoj rad te pos­tav rada kao važ­nog aspek­ta pri izla­ga­nju umjet­nič­kog djela.

„Na izlož­bi imat ćemo pri­li­ku pred­sta­vi­ti rado­ve Daria Pejića i Dijane Zrnić. Područje dje­lo­va­nja Daria Pejića su pre­te­ži­to audi­ovi­zu­al­ni rado­vi. Povijesne i sadaš­nje teme slu­že kao odskoč­na daska za istra­ži­va­nje pro­ce­sa pri­je­no­sa infor­ma­ci­ja i inte­gra­ci­ja u raz­nim pri­po­vje­dač­kim stra­te­gi­ja­ma, čes­to u kon­tek­s­tu osob­nih iskus­ta­va. Diana Zrnić stva­ra dje­la u cik­lu­si­ma koji rezo­ni­ra­ju socio-kul­tur­nim zna­če­njem. Njezina umjet­nič­ka prak­sa sas­to­ji se od istra­ži­va­nja suvre­me­nih pro­ble­ma kroz sli­kar­stvo, skul­p­tu­ru, ins­ta­la­ci­ju, digi­tal­no crta­nje, foto­gra­fi­ju i video. Koristeći se meto­dom dekons­truk­ci­je i ispre­pli­ta­nja, ona pre­uzi­ma soci­jal­na, poli­tič­ka i kul­tur­na pita­nja. Naglašava zna­čaj obli­ka, for­mu­la­ci­je i tran­sfor­ma­ci­je koja pro­iz­la­zi iz psi­hič­ke inti­me“, navo­de orga­ni­za­to­ri iz udru­ge Faro11.

Priredio B. V.