Nevidljiva Savičenta: Ogledalo s memorijom — izložba fotografija iz obiteljskih albuma mještana Svetvinčenta

23.09.2020.

Posljednje u dina­mič­nom nizu kul­tur­no-umjet­nič­kih doga­đa­nja u orga­ni­za­ci­ji udru­ge Šikuti Machine u sklo­pu pro­jek­ta Nevidljiva Savičenta — pre­vo­đe­nje tra­di­ci­je u suvre­me­nu kul­tu­ru, odr­žat će se u subo­tu, 26. ruj­na, u Svetvinčentu u for­mi par­ti­ci­pa­tiv­ne izlož­be u Gradskoj loži i po mjestu.

Nešto više od godi­nu dana istra­ži­vač­ki tim pre­dvo­đen Andijem Bančićem pri­ku­pio je, obra­dio i digi­ta­li­zi­rao više od 300 foto­gra­fi­ja iz obi­telj­skih albu­ma mje­šta­na Općine Svetvinčenat koje su sada dos­tup­ne za pre­tra­ži­va­nje, ali i u mono­gra­fi­ji “Ogledalo s memo­ri­jom” ured­ni­ka Tihomira Milovca, u kojoj su još i tek­s­to­vi Danijele Doblanović i Ivone Orlić. Kustos izlož­be Tihomir Milovac zamis­lio je pos­tav­lja­nje izlož­be kao aktiv­ni pro­ces u surad­nji s mje­šta­ni­ma. Fotografije će biti pos­tav­lje­ne na mjes­ta na koji­ma su nas­ta­le. Biti će to pod­sje­ća­nje na doga­đa­je koji su na nji­ma zabi­lje­že­ni ili pak povod pri­sje­ća­nja na lju­de i obi­ča­je koji su čini­li nes­luž­be­nu povi­jest Svetvinčenta. U nas­ta­nak ove jedins­tve­ne izlož­be mogu se pri­klju­či­ti svi zain­te­re­si­ra­ni, u subo­tu u Gradskoj loži s počet­kom u 10 sati, sto­ga ovim putem orga­ni­za­to­ri iz Šikuti Machine upu­ću­ju pose­ban poziv:

“Dragi Savičentini, ovu subo­tu 26. ruj­na u loži u 10 sati zapo­čet ćemo s pos­tav­lja­njem izlož­be foto­gra­fi­ja iz obi­telj­skih albu­ma koje ste nam vi dali kako bi stvo­ri­li zajed­nič­ki foto­ar­hiv o Savičenti, nje­nim lju­di­ma i obi­ča­ji­ma. Događaje i doživ­lja­je koji su do sada bili po albu­mi­ma, sada ćemo vidje­ti na mjes­ti­ma gdje su foto­gra­fi­ra­ni. Zato vas sve pozi­va­mo da nam se pri­dru­ži­te u evo­ci­ra­nju uspo­me­na i sudje­lu­je­te u zajed­nič­koj akci­ji pos­tav­lja­nja ove jedins­tve­ne izlož­be. Postavite foto­gra­fi­ju na mjes­to gdje je snim­lje­na, pre­poz­naj­te lju­de koji su na njoj, pri­sje­ti­te se rođa­ka, pri­ja­te­lja, susje­da i doga­đa­ja koji su dio zajed­nič­ke povi­jes­ti Savičente, ili samo pogle­daj­te kak­ve smo sve foto­gra­fi­je pri­ku­pi­li. Ovim putem vas pozi­va­mo da nas počas­ti­te svo­jim dola­skom i možda pove­de­te još neko­ga sa sobom. Vaše iskus­tvo pomo­ći će oživ­lja­va­nju mno­gih zaus­tav­lje­nih tre­nu­ta­ka. Arhiv foto­gra­fi­ja koje smo pri­kup­lja­li više od godi­nu dana dos­tu­pan je i u digi­tal­nom for­ma­tu, a i dalje je otvo­ren za pri­kup­lja­nje novih fotografija. ”

Šikuti Machine je kul­tur­no-umjet­nič­ko druš­tvo s podru­čja opći­ne Svetvinčenat. Iako su naj­poz­na­ti­ji po broj­nim per­for­man­si­ma (Fitness, Manjadura, Teza), bave se i umjet­nič­kim ins­ta­la­ci­ja­ma, fil­mom i vide­om (Cuki, Prašćina, Teza), foto­gra­fi­jom, pisa­njem, orga­ni­zi­ra­njem izlož­bi (Galerija Štala, Šikuti), kon­ce­ra­ta (Grillpeace United) i gas­tro­nom­sko-kul­tur­nih doga­đa­nja. Inspirirani sva­kod­ne­vi­com, živo­tom zajed­ni­ce, pri­ro­dom i kul­tu­rom istar­skog sela, pose­bi­ce agrar­nim pos­lo­vi­ma koji­ma se veći­na čla­no­va bavi. Šikuti su suprot­nost oče­ki­va­nju da u manjim sre­di­na­ma nedos­ta­je kul­tur­nog poten­ci­ja­la. Skupina je u svo­jih goto­vo 20 godi­na dje­lo­va­nja orga­ni­zi­ra­la pede­se­tak izlož­bi, među koji­ma i izlož­bu gra­fi­ka Vasilija Kandinskog u Galeriji Štala, a nji­hov fes­ti­val Grillpeace United ugos­tio je četr­de­se­tak rock sas­ta­va iz Hrvatske, Slovenije i Italije. U sklo­pu pro­jek­ta Nevidljiva Savičenta, Šikuti Machine dopri­no­se raz­no­li­kos­ti kul­tur­nog pro­gra­ma suvre­me­nim umjet­nič­kim sadr­ža­ji­ma; izlož­ba­ma, susre­ti­ma i raz­go­vo­ri­ma s umjet­ni­ci­ma, aktiv­nos­ti­ma čita­nja u koji­ma dje­ca odras­li­ma čita­ju oda­bra­na dje­la iz knji­žev­nos­ti, te pri­kup­lja­ju i obra­đu­ju foto­graf­sku gra­đu za digi­tal­ni arhiv foto­gra­fi­ja iz pri­vat­nih albu­ma gra­đa­na Općine Svetvinčenat, uz pra­te­ću izlož­bu i monografiju.

Tihomir Milovac, povjes­ni­čar umjet­nos­ti i etno­log (muzej­ski savjet­nik te vodi­telj Eksperimentalno-istra­ži­vač­kog odje­la u MSU, Zagreb). Kao kus­tos i kri­ti­čar pri­re­dio je broj­ne izlož­be i dru­ge likov­ne pro­jek­te u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu, naj­češ­će se bave­ći novim, suvre­me­nim feno­me­ni­ma vizu­al­nih umjet­nos­ti, pose­bi­ce novim medi­ji­ma, kao što su izlož­be video umjet­ni­ka Dalibora Martinisa (1995; 2004.), Sanje Iveković (1998; 2002.), zatim zna­čaj­ne retros­pek­ti­ve Ivana Ladislava Galete (2010.) te Mladena Stilinovića (2014.). Ravnopravno pro­uča­va feno­me­ne povi­jes­nih avan­gar­di pa ovdje izdva­ja­mo izlož­bu Kazimira Maleviča (1989.), Ukrajinska avan­gar­da 1910 – 1930. (1990.) kao i retros­pek­tiv­ni pri­kaz zagre­bač­ke neo­avan­gar­dis­tič­ke gru­pe EXAT51 (2018.). Priredio je i niz pro­blem­skih među­na­rod­no pri­hva­će­nih izlož­bi kao što su Budućnost je sada — ukra­jin­ska umjet­nost deve­de­se­tih (1999), Neprilagođeni — kon­cep­tu­alis­tič­ke stra­te­gi­je u hrvat­skoj suvre­me­noj umjet­nos­ti (2002.), INSERT- retros­pek­ti­va hrvat­ske video umjet­nos­ti (2005.), The Baltic Times — suvre­me­na umjet­nost Litve, Latvije i Estonije (2005.), Par lije­vih cipe­la — pro­vje­ra stvar­nos­ti u istoč­noj Europi (2009), Rez/ Cut — pri­mje­ri kola­ža u sred­njoj Europi (2018.).

Andi Bančić rođen je 1968. u Puli. Diplomirao na Pedagoškom fakul­te­tu u Rijeci na likov­nom smje­ru, u kla­si prof. Ksenije Mogin. 1992. godi­ne prof. Josip Diminić ga pozi­va da sudje­lu­je u radu Međunarodne stu­dent­ske kipar­ske ško­le Montraker u Vrsaru gdje je reali­zi­rao jav­nu skul­p­tu­ru. Radi u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč kao Referent za likov­nu dje­lat­nost. Član je KUD‑a Šikuti Machine. Od 2000. godi­ne se ama­ter­ski bavi foto­gra­fi­jom, rado­vi su mu objav­lji­va­ni u foto­graf­skim časo­pi­si­ma ali i tjed­ni­ci­ma te dnev­nim novi­na­ma. Izlagao je na neko­li­ko samos­tal­nih izložbi.

Projekt Nevidljiva Savičenta, sufi­nan­ci­ran sred­stvi­ma iz Europskog soci­jal­nog fon­da, pro­vo­di Općina Svetvinčenat u part­ner­stvu s udru­ga­ma civil­nog druš­tva: Šikuti Machine, Apoteka — Prostor za suvre­me­nu umjet­nost, Mediteranski ples­ni cen­tar (ZPA) i Povijesna udru­ga Kaštel. Ovaj siner­gij­ski pro­jekt lokal­ne samo­upra­ve i orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva cilja ostva­ri­ti druš­tve­nu pro­mje­nu razvo­jem novog mode­la sudi­onič­kog uprav­lja­nja u kul­tu­ri usmje­re­nog pre­ma odr­ži­vom kul­tur­nom razvo­ju Općine Svetvinčenat. Pozivajući se na kon­cept “pre­vo­đe­nje tra­di­ci­je u suvre­me­nu kul­tu­ru” part­ne­ri će osmis­li­ti i reali­zi­ra­ti umjet­nič­ke pro­gra­me koji odgo­va­ra­ju potre­ba­ma lokal­ne zajednice.

Priredio B. V.