Predstavljen projekt Kino u kvaratu

08.09.2020.

Novi pro­gram Javne usta­no­ve Pula Film Festival, Kino u kvar­tu, pred­stav­ljen je na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re u uto­rak, 8. ruj­na danas na loka­ci­ji caf­fe bara Lattiera, na Trgu kra­lja Tomislava na Verudi. Program ima za cilj pri­bli­ži­ti film publi­ci u nji­ho­vom sva­kod­nev­nom okru­že­nju: na dje­čjim igra­li­šti­ma, trgo­vi­ma i u parkovima.

O ter­mi­ni­ma odr­ža­va­nja, kvar­to­vi­ma, teh­nič­koj opre­mi i loka­ci­ja­ma govo­ri­li su rav­na­te­lji­ca Javne usta­no­ve, Gordana Restović, vodi­te­lji­ca Kina Valli, Tanja Miličić, a medij­skoj kon­fe­ren­ci­ji pri­sus­tvo­va­li su i pred­stav­ni­ci Grada Pule, zamje­ni­ca gra­do­na­čel­ni­ka Elena Puh Belci i pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za kul­tu­ru Jasmina Nina Kamber te direk­to­ri­ca Turističke Zajednice Pula, Sanja Cinkopan Korotaj, koji su pokro­vi­te­lji programa.

Program Kino u Kvartu odr­ža­vat će se od 10. ruj­na do 3. lis­to­pa­da ove godi­ne, sva­ki čet­vr­tak, petak i subo­tu, a pred­sta­vit će se 12 fil­mo­va za dje­cu i obi­te­lji. Riječ je o ani­mi­ra­nim i igra­nim dugo­me­traž­nim fil­mo­vi­ma koji su tije­kom pro­tek­lih godi­na polu­či­li sjaj­ne rezul­ta­te te odu­še­vi­li publi­ku i kri­ti­ku, a koji se bave raz­nim tema­ma na dje­ci zaba­van i zanim­ljiv način.

Kako je napo­me­nu­la rav­na­te­lji­ca Restović, pro­gram će se pro­vo­di­ti uz pre­po­ru­ku Stožera civil­ne zašti­te te će broj gle­da­te­lja biti ogra­ni­čen na 80. „Popisivat će se gle­da­te­lji i osi­gu­rat ćemo dezin­fek­cij­ska sred­stva, a s obzi­rom na to da je pro­gram nami­je­njen naj­mla­đi­ma, moli­mo rodi­te­lje da fil­mo­ve gle­da­ju sa stra­ne, a sje­da­la koja će biti pos­tav­lje­na uz raz­mak, pre­pus­te dje­ci“. Ravnateljica je napo­me­nu­la da su zahva­lju­ju­ći Gradu i Turističkoj zajed­ni­ci naba­vi­li plat­no na napu­ha­va­nje koje se lako može seli­ti s loka­ci­je na lokaciju.

Miličić je rek­la da je plat­no dimen­zi­ja 7.32×4.12, a ukup­ne veli­či­ne 8.52×6.48 m. Istaknula je da je sedam od 12 fil­mo­va sin­kro­ni­zi­ra­no, a riječ je o ani­mi­ra­nim fil­mo­vi­ma, dok je pre­os­ta­lih pet igra­nih s hrvat­skim titlo­vi­ma. Svi su fil­mo­vi ima­li veli­ki uspjeh u kini­ma i na fes­ti­va­li­ma pro­tek­lih godi­na i radi se o lepe­zi raz­li­či­tih nas­lo­va iz raz­li­či­tih zema­lja. U slu­ča­ju kiše pro­jek­ci­je se odga­đa­ju, a sve infor­ma­ci­je bit će na web i Facebook stra­ni­ci Kina Valli.

Prva pro­jek­ci­ja odr­žat će se upra­vo na Trgu kra­lja Tomislava na Verudi, 10. ruj­na, gdje će se s počet­kom u 20.30 sati pri­ka­za­ti ani­mi­ra­ni film „Gospodin Link: u potra­zi za skri­ve­nim gra­dom“. Iduća pro­jek­ci­ja je 11. ruj­na u 20.30 sati na igra­li­štu kod Stande u Šijani gdje će se pri­ka­za­ti ani­mi­ra­no – igra­na kome­di­ja „Medvjedić Paddington 2“ u 20.30 sati. U subo­tu, 12. ruj­na u 20.30 sati, na igra­li­štu kod Prilaza Monte Cappelletta na Vidikovcu sli­je­di ani­mi­ra­na pus­to­lo­vi­na „Gordon i Paddy“, 17. ruj­na u 20 sati Mornarički park pos­ta­je kino na otvo­re­nom i dono­si obi­telj­sku avan­tu­ru „Praznici u div­lji­ni“. Još jed­nu obi­telj­sku avan­tu­ru, „Moje neo­bič­no lje­to s Tess“, Puljani će moći pogle­da­ti na igra­li­štu iza ško­le Giuseppina Martinuzzi, 18. ruj­na u 20 sati. Na igra­li­štu ispred ško­le Kaštanjer gra­đa­ni će ima­ti pri­li­ke pogle­da­ti ani­mi­ra­nu pus­to­lo­vi­nu „Pčelica Maja“, 19. ruj­na u 20 sati. 24. ruj­na u 20 sati i Valdebek će dobi­ti svo­je kino, ondje će se na igra­li­štu Olimpija upri­li­či­ti pro­jek­ci­ja ani­mi­ra­ne pus­to­lo­vi­ne „Neparožderi“. Dan pos­li­je, 25. ruj­na u 20 sati, na igra­li­štu ispod ško­le Stoja pri­ka­zu­je se obi­telj­ska avan­tu­ra „Mia i bije­li lav“. Kod glav­nog ula­za u ško­lu Veruda, 26. ruj­na u 20 sati pri­ka­zat će se ani­mi­ra­na pus­to­lo­vi­na „Mali princ“. Posljednjeg viken­da odr­ža­va­nja Kina u kvar­tu, pro­jek­ci­je će biti na Monte Zaru (kod vrti­ća) gdje će se 1. lis­to­pa­da u 19.30 sati pri­ka­za­ti ani­mi­ra­na pus­to­lo­vi­na „Hrabri mali­šan 2“; 2. lis­to­pa­da na igra­li­štu pored ško­le na Velom vrhu u 19.30 sati na pro­gra­mu je obi­telj­ska avan­tu­ra, „Wendy 2 – naj­bo­lji pri­ja­te­lji zauvi­jek“; a pos­ljed­njeg dana 3. lis­to­pa­da na Forumu tako­đer u 19.30 pri­ka­zat će se „Janko Strižić: Farmageddon“.

„Ovaj će pro­gram pos­ta­ti tra­di­ci­ona­lan i nada­mo se, posje­ćen poput pro­gra­ma Circolo Classic koji je u rekord­nom roku ras­pro­dan“, izja­vi­la je Miličić te naj­a­vi­la da će idu­će godi­ne uze­ti u obzir neke dru­ge loka­ci­je a neke možda i ponoviti.

Zamjenica gra­do­na­čel­ni­ka, Puh Belci izra­zi­la je zado­volj­stvo ovim kre­ativ­nim i ino­va­tiv­nim pro­gra­mom. „Ovo je vri­je­me kada pro­la­ze tak­ve ide­je i dois­ta sam zado­volj­na što će se ovaj pro­gram reali­zi­ra­ti. Sigurna sam da će biti jako dobro posje­ćen s obzi­rom na to da je nami­je­njen dje­ci i da je bes­pla­tan“, izja­vi­la je i zaklju­či­la da je to ujed­no i način da se dje­ca film­ski odga­ja­ju. „Čestitam na ovom pro­gra­mu i poz­drav­ljam ide­ju da on pos­ta­ne tra­di­ci­ona­lan“, rek­la je na kraju.

I Cinkopan je pohva­li­la ide­ju za orga­ni­za­ci­ju ovak­vog pro­gra­ma sve­ga četi­ri dana nakon odr­ža­nog Festivala, izja­viv­ši da je sama dina­mi­ka kina na raz­li­či­tim loka­ci­ja­ma vrlo zanim­lji­va. „Vjerujem da će to biti vrlo uspje­šan pro­gram, pogo­to­vo jer se radi o kvar­tov­skim loka­ci­ja­ma i sigur­na sam da će zaži­vje­ti kao tra­di­ci­ona­lan“, rek­la je.

Kamber je tako­đer pohva­li­la orga­ni­za­ci­ju pro­gra­ma Kino u Kvartu, poseb­no u ovo vri­je­me kada se mani­fes­ta­ci­je mahom otka­zu­ju. „Ovako će se možda opet stvo­ri­ti neke sta­re navi­ke okup­lja­nja u kvar­tu i dru­že­nja koja nam svi­ma nedos­ta­ju u ovo doba dis­tan­ci“, zaklju­či­la je Kamber.

Priredio B. V.