Ljubavni trokut na korejski način

15.10.2020.

Večeras (15. lis­to­pad) se na 3. pro­gra­mu HTV‑a pri­ka­zu­je „Izgaranje“ (Beoning), jedan od naj­bo­ljih korej­skih fil­mo­va pos­ljed­njih godina.

Film je reži­rao iskus­ni korej­ski reda­telj Lee Chang-dong, pre­ma krat­koj pri­či slav­nog knji­žev­ni­ka Harukija Murakamija, koji je 2018. godi­ne osvo­jio i nagra­du film­skih kri­ti­ča­ra FIPRESCI u Cannesu. Redatelj je u sre­di­šte svo­je pri­če smjes­tio tro­je mla­dih liko­va koji čine lju­bav­ni tro­kut: dos­tav­lja­ča koji sanja o knji­žev­noj kari­je­ri, dje­voj­ku koju je poz­na­vao u dje­tinj­stvu i mla­dog boga­ta­ša koji pos­ta­je dje­voj­čin novi pri­ja­telj, a fetiš mu je palje­nje plastenika.

Film je žan­rov­ski vrlo raz­no­lik, budu­ći da ima ele­men­te lju­bav­ne dra­me, detek­tiv­skog fil­ma i tri­le­ra, a vrlo je inte­li­gent­no uklop­ljen i poli­tič­ki kon­tekst, budu­ći da jedan lik živi bli­zu same gra­ni­ce sa Sjevernom Korejom od kuda stal­no dopi­re glas­na glaz­ba i poli­tič­ke paro­le. Film dugo tra­je (dva i pol sata), vrlo je spo­rog rit­ma, a opet iznim­no zanim­ljiv ponaj­vi­še zahva­lju­ju­ći reda­te­lje­vom stil­skom pris­tu­pu. Lee Chang-dong nudi kadro­ve koji su natop­lje­ni boja­ma, zvu­ko­vi­ma i miri­si­ma stvar­nog svi­je­ta, koji pru­ža­ju iznim­no plas­tič­nu sli­ku svi­je­ta pred našim očima.

Svaka čast dobro pos­tav­lje­nim liko­vi­ma i vje­štom spa­ja­nju žan­ro­va, ali nje­gov film ipak naj­vi­še osva­ja spe­ci­fič­nom i ose­buj­nom atmo­sfe­rom, onim po čemu se sva­ki iznad­pro­sje­čan film i naj­vi­še pam­ti. Ako ga nis­te kra­jem 2018. pogle­da­li u kini­ma, sva­ka­ko nemoj­te pro­pus­ti­ti veče­raš­nju pri­li­ku na HTV‑u.

 

Elvis Lenić