Otvoren info punkt/portirnica u Društvenom centru Rojc

07.10.2020.

Novo ure­đe­na infor­ma­tiv­na toč­ka u Društvenom cen­tru Rojc – info pun­kt (biv­ša por­tir­ni­ca) otvo­re­na je u sri­je­du 7. lis­to­pa­da. Na otva­ra­nju je pri­sut­ni­ma govo­ri­la Mirjana Radulović iz Saveza udru­ga Rojca koja je napo­me­nu­la da će info pun­kt omo­gu­ći­ti bolju komu­ni­ka­ci­ju s korisnicima.

„Ovdje će udru­ge i orga­ni­za­ci­je moći dos­ta­vi­ti svoj pro­mo­tiv­ne mate­ri­ja­le, ali i infor­mi­ra­ti se o aktiv­nos­ti­ma dru­gih udru­ga i orga­ni­za­ci­ja u zgra­di. Na video dis­ple­ju, koji će biti pos­tav­ljen u hod­ni­ku, sva­kod­nev­no će se pla­si­ra­ti infor­ma­ci­je o aktiv­nos­ti­ma u Rojcu te će na taj način aktiv­nos­ti udru­ga biti vid­lji­vi­je gra­đa­ni­ma. Na info pun­k­tu će se sva­ki rad­ni dan od 9 do 21 sat nala­zi­ti zapos­le­ni­ca Saveza udru­ga Rojca i volon­te­ri koji u Rojcu odra­đu­ju svoj volon­ter­ski staž u sklo­pu pro­jek­ta Europskih sna­ga soli­dar­nos­ti. Domari i zašti­ta­ri tako­đer se vra­ća­ju na svo­je sta­ro rad­no mjes­to te smo sigur­ni da će sta­ra por­tir­ni­ca u jed­nom novom obli­ku biti svi­ma ugod­ni­ja i koris­ni­ja“, kaza­la je Radulović.

Ona je doda­la da je info pun­kt reno­vi­ran u sklo­pu pro­jek­ta GRAD(imo) ROJC kojeg pro­vo­di Savez udru­ga Rojca u part­ner­stvu sa Gradom Pula i udru­ga­ma Zelena Istra, Merlin, Metamedij i Čarobnjakov šešir sa svr­hom una­pre­đe­nja mode­la uprav­lja­nja u DC Rojc. Projekt GRAD(imo) ROJC sufi­nan­ci­ra­la je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da u okvi­ru Operativnog pro­gra­ma Učinkoviti ljud­ski poten­ci­ja­li iz Europskog soci­jal­nog fonda.

Tekst i foto­gra­fi­je B. VINCEK