Zimski semestar CKPIS‑a: Federico Tenca Montini „Jugoslavija i Tršćanska kriza (1945 – 1954)“

21.10.2020.

Prvo pre­da­va­nje u cik­lu­su Zimski semes­tar Centra za kul­tu­ro­lo­ška i povi­jes­na istra­ži­va­nja soci­ja­liz­ma odr­žat će Federico Tenca Montini, povjes­ni­čar sa Sveučilišta u Trstu. Predavanje je vir­tu­al­no i bit će odr­ža­no u sri­je­du, 21. lis­to­pa­da s počet­kom u 18 sati putem BigBlueButton vir­tu­al room-a.

Federico Tenca Montini je dok­to­ri­rao na sve­uči­li­šti­ma u Teramu i Zagrebu, na temu Tršćanske kri­ze. Disertacija je objav­lje­na u Italiji, a u pri­pre­mi je i hrvat­sko izda­nje. Utvrđivanje držav­ne gra­ni­ce i Tršćanska kri­za bili su u sre­di­štu jugos­la­ven­sko-tali­jan­skih odno­sa po zavr­šet­ku Drugog svjet­skog rata. Utemeljeno na novim arhiv­skim istra­ži­va­nji­ma, pre­da­va­nje će se bavi­ti dje­lo­va­njem jugos­la­ven­ske diplo­ma­ci­je, pove­zi­va­njem sa Zapadom pos­li­je suko­ba s Informbiroom i odno­som pre­ma Slobodnom Teritoriju Trsta. Predavanje će biti odr­ža­no na engle­skom jezi­ku u vir­tu­al­noj dvorani.

Priredio B. V.