Obnovljen pulski Dječji kreativni centar

05.11.2020.

Dječji kre­ativ­ni cen­tar mno­gi­ma poz­na­ti­ji kao Pionirski dom, dobio je novo ruho i 19. lis­to­pa­da otvo­rio svo­ja vra­ta za sve koris­ni­ke i gos­te. Njegova je zgra­da sta­ra punih 90 godi­na, izgra­đe­na je dav­ne 1930. godi­ne, a pros­ti­re se na 1.138 meta­ra kva­drat­nih. U vlas­niš­tvu je Grada Pule a njo­me uprav­lja Castrum Pula 97 d.o.o.. Ukupna vri­jed­nost rado­va bila je 10 mili­ju­na kuna od kojih su 2,7 mili­ju­na kuna bes­po­vrat­na sred­stva, dok je osta­tak sred­sta­va za ure­đe­nje osi­gu­rao Grad Pula.

Naime, putem pro­gra­ma Energetske obno­ve i kori­šte­nja obnov­lji­vih izvo­ra ener­gi­je u zgra­da­ma jav­nog sek­to­ra od stra­ne Europskog fon­da za regi­onal­ni razvoj, kon­kret­no od Ministarstva pros­tor­nog ure­đe­nja, gra­di­telj­stva i držav­ne imo­vi­ne i Fonda za zašti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost ener­get­ska obno­va zgra­de sufi­nan­ci­ra­na je s 1,4 mili­ju­na kuna, a dodat­no su osi­gu­ra­na sred­stva u izno­su od goto­vo 1,3 mili­ju­na kuna teme­ljem Javnog pozi­va za sufi­nan­ci­ra­nje pro­ved­be EU pro­je­ka­ta na regi­onal­noj i lokal­noj razi­ni za 2019. godi­nu od Ministarstva regi­onal­nog razvo­ja i fon­do­va EU.

Radovi ener­get­ske obno­ve podra­zu­mi­je­va­li su izra­du ener­get­ski učin­ko­vi­te fasa­de i zamje­nu dotra­ja­le sto­la­ri­je, zamje­nu kom­plet­nog kro­va s ugrad­njom ter­mo­izo­la­ci­je, pos­tav­lja­nje ener­get­ski učin­ko­vi­ti­je ras­vje­te i rekons­truk­ci­ju kom­plet­ne kotlov­ni­ce ener­get­ski učin­ko­vi­ti­jim sus­ta­vom na pri­rod­ni plin. Uz pro­jekt ener­get­ske obno­ve bila je jedins­tve­na pri­li­ka za ure­đe­njem kom­plet­ne unu­traš­njos­ti objek­ta kao i eks­te­ri­je­ra. Sanirani su svi zido­vi i stro­po­vi, sani­tar­ni čvo­ro­vi pri­la­go­đe­ni su oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom, sani­ra­na je pozor­ni­ce Teatra Naranča, rekons­tru­ira­no je gle­da­li­šte koje je dobi­lo nova sje­da­la, ure­đen je oko­liš zgra­de, kom­plet­no dvo­ri­šte osvi­jet­lje­no je LED ras­vje­tom te je ure­đe­no moder­no vanj­sko igralište.

Tijekom izvo­đe­nja rado­va obno­ve, koris­ni­ci Dječjeg kre­ativ­nog cen­tra bili su pri­vre­me­no smje­šte­ni na adek­vat­nim loka­ci­ja­ma, a sada u novo­ob­nov­lje­nim pros­to­ri­ma ponov­no pro­vo­de aktiv­nos­ti Teatar Naranča, Zbor Zaro i Društvo Naša dje­ca, dok je pros­tor Dječje knjiž­ni­ce ostao u funk­ci­ji Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula.

“Izuzetno smo ponos­ni što smo zavr­šet­kom ovog pro­jek­ta­omo­gu­či­li upra­vo našim naj­mla­đi­ma savr­še­ne uvje­te za rad, za nji­ho­ve aktiv­nos­ti, dru­že­nja, pred­sta­ve, radi­oni­ce i sve ono što ova­kav kre­ativ­ni cen­tar tre­ba sadr­ža­va­ti”, izja­vio je pul­ski gra­do­na­čel­nik, Boris Miletić.

Otvorenje Centra pri­god­no je obi­lje­že­no dje­čjim pred­sta­va­ma Teatra Naranča koji je nedav­no pros­la­vio deve­ti rođen­dan, a popri­ča­li smo s Majklom Mikolićem iz toga kazališta.

„Jako smo zado­volj­ni kako je ispa­la dvo­ra­na. Htjeli smo da zadr­ži onaj svoj šarm, taj svoj štih po kojem su je svi uvi­jek zva­li, dvo­ra­na s naran­čas­tim sto­li­ca­ma a po koji­ma smo se mi kao kaza­li­šte i nazva­li. Tako da mi je dra­go da je to i osta­lo kao nje­go­vo obi­ljež­je“, rekao nam je Mikolić.

Smatra kako je sada publi­ci koja dođe puno ugod­ni­je i ljep­še jer im je pozor­ni­ca pre­gled­ni­ja, s obzi­rom na to da dvo­ra­na sad ima veću kosinu.

„Nije nam sad nikom još puni uži­tak jer je prvens­tve­no svi­ma paž­nja na pošti­va­nju epi­de­mi­olo­ških mje­ra, ali sret­ni samo da ipak radi­mo“, veli Mikolić.

Što se tiče ure­đe­nja, zado­volj­ni su jer su ite­ka­ko svjes­ni da to nije nešto što se čes­to radi, a ovo se još k tome radi­lo na način da se jako puno raz­go­va­ra­lo s koris­ni­ci­ma pros­to­ra i to pri­je pro­ce­sa rada i tije­kom samog procesa.

„Tako da su neke stva­ri koje možda prvo­bit­no i nisu bile pla­ni­ra­ne, radi bolje funk­ci­onal­nos­ti pros­to­ra, ipak rađe­ne. Scenu i dvo­ra­nu i sve poprat­ne sadr­ža­je usko veza­nu uz sce­nu, teško da neko u ovom gra­du poz­na bolje od nas koji smo na toj sce­ni pro­ve­li osam godi­na. Ja sam im u šali znao govo­ri­ti da znam sva­ku rupu u zidu na ovoj sce­ni i znam koji je sva­ki pro­blem s kojim smo se susre­li tije­kom godi­na pa mi je bilo dra­go da smo cilj­no išli rije­ši­ti te pro­ble­me umjes­to da si stvo­ri­mo neki novi s kojim ćemo se bori­ti idu­ćih godi­na“, ispri­čao je Mikolić.

Zaključio je da je sad sce­na stvar­no jako funk­ci­onal­na, kao i pros­tor oko sce­ne, ulas­ci i izlas­ci publi­ke su olak­ša­ni, ima­ju čak i šira vra­ta na ula­zu tako da se manje stva­ra gužva, pro­la­zi su svi, narav­no, rađe­ni po pro­pi­si­ma, a dobi­li su u funk­ci­ju i ona naj­bo­lja mjes­ta u sre­di­ni gdje je pri­je bio pro­laz, a odak­le je naj­i­de­al­ni­je mjes­to za gle­da­ti predstavu.

„Sada napo­kon ima­mo nor­mal­nu teh­nič­ku kabi­nu za vođe­nje pred­sta­va, a ne impro­vi­zi­ra­nu koju smo mi bili sas­ta­vi­li od dasa­ka tako da je sva­ka­ko puno lak­še bora­vi­ti i radi­ti unu­tar novo­ure­đe­nih pros­to­ra“, kaže Mikolić.

Za ovo vri­je­me dram­ski stu­dio i dio pro­ba odvi­jao se u zgra­di Italuniona u Šijani a tamo im je još uvi­jek dram­ski studio.

„Naime, velik broj rodi­te­lja nam je rekao da im je to zgod­no i zbog par­kin­ga i same loka­ci­je, a kako ima­mo sve već broj pro­duk­ci­ja, teško je unu­tar iste zgra­de i sce­ne uskla­di­ti oba­ve­ze tako da se vrlo čes­to neke pro­be mora­ju odra­đi­va­ti para­lel­no s dram­skim stu­di­jom“, pojas­nio je Mikolić.

Društvo naša dje­ca tako­đer svo­je pros­to­re ima u Dječjem kre­ativ­nom cen­tru pa smo raz­go­va­ra­li s Ileanom Zahtilom Blašković, taj­ni­com Društva. Rekla nam je kako su iznim­no zado­volj­ni ure­đe­nim pros­to­ri­ma koji će, o obzi­rom na utro­šen novac, ite­ka­ko biti od koris­ti nji­ho­vim članovima.

Mi tamo ima­mo Plesaoničicu i Unisport, a poseb­no nam je dra­go što je u ples­nu dvo­ra­nu pos­tav­ljen ples­ni pod što će znat­no olak­ša­ti ples i vjež­bu ondje.

„Tijekom reno­vi­ra­nja Plesaoničica se odvi­ja­la u vrti­ću u Rižanskoj uli­ci, Unisport u dvo­ra­ni Mate Parlov a moj ured je bio u uli­ci Bruna Kosa“, rek­la nam je Zahtila Blašković.

„Sad se još služ­be­no nismo use­li­li s koris­ni­ci­ma u pros­to­re jer mis­li­mo da nije pogo­dan tre­nu­tak za to s obzi­rom na lošu epi­de­mi­olo­šku situ­aci­ju. Sve može pri­če­ka­ti, sada nam je zdrav­lje naj­važ­ni­je, a s obzi­rom na to da se dje­ca iz raz­nih vrti­ća i ško­la mije­ša­ju i radi se u zatvo­re­nom, mis­li­mo da nije pogo­dan tre­nu­tak za rad s nji­ma te ćemo s počet­kom naših aktiv­nos­ti pri­če­ka­ti do dalj­nje­ga“, zaklju­či­la je.

Ondje već punih 30 godi­na dje­lu­je Studio Zaro a nje­go­va vodi­te­lji­ca Linda Milani kaže da se obno­vom Dječjeg kul­tur­nog cen­tra ostva­rio jedan njen život­ni san. „Dugo smo ovo čeka­li, zgra­da je dois­ta bila derut­na, krov je pro­kiš­nja­vao i u tim je uvje­ti­ma bilo jako teško radi­ti. Stvarno mi je dra­go da je to sad kako tre­ba“, rek­la nam je.

Na žalost, sve se odvi­ja u sje­ni epi­de­mi­olo­ške situ­aci­je, no kako kaže Milani i dje­ca i rodi­te­lji su strp­lji­vi i odgo­vor­ni te rade bez pres­tan­ka, svo­je aktiv­nos­ti nisu pre­ki­nu­li ni tije­kom ljeta.

„Iznimno sam sret­na što nakon nekog vre­me­na Zaro opet ima i ples­ni stu­dio koji vodi ško­lo­va­na Helena Janjušević, koja je prve ples­ne kora­ke nači­ni­la upra­vo u Zaru. Novost je i kre­ativ­na dram­ska sku­pi­na koju vodi Linda Kliman a uz zbo­ro­ve tu su i naše glaz­be­ne gru­pe – solo pje­va­nje, sin­te­saj­zer, kla­vir i gita­ra“, rek­la nam je Milani.

Od srp­nja proš­le godi­ne svi su svo­je aktiv­nos­ti obna­ša­li u pros­to­ri­ja­ma Rojca a sad su, napo­kon, pono­vo u svo­joj matič­noj kući te se vese­le pros­la­vom 30. rođen­da­na, a to će pros­la­vi­ti, istak­nu­la je Milani, tako što će nas­ta­vi­ti radi­ti punom parom i biti jed­na­ko dobro kao i do sada.

Tekst i foto­gra­fi­je Paola ALBERTINI