Otvorena community knjižnica “ROJCbook” Društvenoga centra Rojc

27.11.2020.

Knjižnica Društvenog cen­tra Rojc “ROJCbook” otvo­re­na je u petak, 27. stu­de­nog u Dnevnom borav­ku, a nas­ta­la je na ini­ci­ja­ti­vu Alessie Krivičić, volon­ter­ke pro­gra­ma Europske sna­ge soli­dar­nos­ti u sklo­pu pro­jek­ta Pokretači soli­dar­nos­ti u Rojcu – Solidarity movers of Rojc u Savezu udru­ga Rojca.

Po svo­me dola­sku u Pulu i počet­ku volon­ti­ra­nja pro­naš­la je veli­ku koli­či­nu knji­ga, njih pre­ko 1.600, u pros­to­ru Dnevnog borav­ka. Korisnici Rojca i gra­đa­ni Pule knji­ge već godi­na­ma doni­ra­ju, ali nedos­ta­ja­la je ini­ci­ja­ti­va za nji­ho­vo popi­si­va­nje te napo­s­ljet­ku i kori­šte­nje i čita­nje. Alessia Krivičić je koris­te­ći svo­je pret­hod­no iskus­tvo u upcy­cling pro­jek­ti­ma pokre­nu­la pro­ces otva­ra­nja knjiž­ni­ce uz pomoć kole­ga volon­te­ra Igora Zenzerovića, Dragana Šarape, Marije Stojadinović i Valenta Hrvatina, koji je i autor vizu­ala knjiž­ni­ce “ROJCbook. Alessia Krivičić je svo­jim dola­skom u Pulu i Rojc zapo­če­la s pos­lom popi­si­va­nja nas­lo­va i sis­te­ma­ti­za­ci­jom same gra­đe. Rezultat ini­cja­ti­ve, zajed­nič­kog rada i želje za obo­ga­ći­va­njem zajed­ni­ce je otva­ra­nje com­mu­nity knjiž­ni­ce “ROJCbook”. Europske sna­ge soli­dar­nos­ti pro­jekt su koji pru­ža pri­li­ku mla­di­ma da stek­nu nepro­cje­nji­vo iskus­tvo, razvi­ju svo­je vje­šti­ne i daju dopri­nos druš­tvu. Cilj je Europskih sna­ga soli­dar­nos­ti omo­gu­ći­ti većem bro­ju mla­dih da sudje­lu­je u širo­kom ras­po­nu  aktiv­nos­ti kroz volon­ti­ra­nje ili sta­ži­ra­nje i zapos­le­nje, kako bi se dopri­ni­je­lo rje­ša­va­nju zah­tjev­nih situ­aci­ja diljem Europske uni­je, a u cilju jača­nja solidarnosti.

Community knjiž­ni­ca “ROJCbook” će dje­lo­va­ti u pros­to­ru Dnevnog borav­ka, posud­ba knji­ga bit će dos­tup­na svim koris­ni­ci­ma DC‑a Rojca te osta­lim gra­đa­ni­ma Pule, a člans­tvo je u pot­pu­nos­ti bes­plat­no. U com­mu­nity knjiž­ni­cu “ROJCbook” moći će se učla­ni­ti dola­skom u Dnevni bora­vak te ispu­nja­va­njem pris­tup­ni­ce. Knjižnica će biti otvo­re­na rad­nim danom od 10 do 20 sati, a tre­nut­no uz pri­dr­ža­va­nje svih pro­pi­sa­nih mje­ra bor­be pro­tiv viru­sa COVID-19. Ulazak u knjiž­ni­cu ogra­ni­čen je na mak­si­mal­no 15 oso­ba uz obvez­no noše­nje maske i drža­nja razmaka.

“ROJCbook” će se u bli­skoj buduć­nos­ti foku­si­ra­ti i na knji­ge na rom­skom jezi­ku. Očekuje se dona­ci­ja nas­lo­va na rom­skom jezi­ku, a time će se u prvi plan sta­vi­ti kul­tur­no i jezič­no bogat­stvo DC‑a Rojc i gra­da Pule. Samim otva­ra­njem com­mu­nity knjiž­ni­ce obo­ga­tit će se iona­ko zavi­dan lite­rar­ni pro­gram DC‑a Rojca, ali i gra­da Pule. Osim roma­na, publi­cis­ti­ke, ali i udž­be­ni­ka, koris­ni­ci­ma će tako­đer biti dos­tup­ni i struč­ni časo­pi­si te stri­po­vi. “Donacije će se nas­ta­vi­ti pri­ma­ti, ali kako je pros­tor ogra­ni­čen, tru­dit ćemo se napra­vi­ti kva­li­tet­nu selek­ci­ju za naše čla­no­ve. Želimo da naša zajed­nič­ka knjiž­ni­ca ras­te zajed­nič­kim snagama.”

Priredio B. V.