Radio na ledu u eteru Radio Rojca

26.11.2020.

Program Radio na ledu bit će odr­žan u subo­tu, 28. stu­de­nog s počet­kom u 14 sati u Dnevnom borav­ku Rojca te na valo­vi­ma Radio Rojca. Radio na ledu u fokus stav­lja zane­ma­re­ne radij­ske for­me koje naža­lost nismo čes­to u pri­li­ci čuti na radij­skim valovima.

„Radio pos­ta­je tri­vi­ja­li­zi­ran i nezas­lu­že­no se koris­ti samo kao poza­di­na sva­kod­nev­no­ga živo­ta. Iz tog raz­lo­ga, koris­te­ći eter Radio Rojca, pro­jek­tom Radio na ledu želi­mo vra­ti­ti zna­čaj radi­ja kao kul­tur­ne for­me i kao važ­no­ga medi­ja za pla­si­ra­nje umjet­nos­ti“, navo­de organizatori.

Ove je godi­ne zbog pane­de­mi­je viru­sa COVID-19 više nego ika­da do izra­ža­ja došao pro­blem polo­ža­ja umjet­nos­ti u druš­tvu, valo­ri­za­ci­je umjet­nos­ti i umjet­ni­ka te odno­sa druš­tva pre­ma njoj. Ovogodišnji Radio na ledu poku­ša­va odgo­vo­ri­ti na pita­nje iz nas­lo­va aus­tral­skog doku­men­tar­nog fil­ma „Može li umjet­nost zaus­ta­vi­ti metak?“, pobjed­ni­ka Apoksifesta na Lošinju počet­kom lis­to­pa­da. Na tu temu odr­žat će se tri­bi­na, u 18 sati, koja se bavi odno­som umjet­nos­ti i mirov­nog rada. Bill Kelly, umjet­nik i mirov­njak, čije dje­lo film Marka Streeta pra­ti, nudi nam svoj odgo­vor: „Ne, ali može spri­je­či­ti nje­go­vo ispa­lji­va­nje.“ Koji je odnos umjet­nos­ti i mirov­nog anga­žma­na kod nas? Koliko su umjet­ni­ci pre­pu­šte­ni sebi, a koli­ko druš­tvo podr­ža­va kri­tič­ki, pro­pi­ti­vač­ki, anti­rat­ni anga­žman? Vide li se umjet­ni­ci i kako u nuž­nom oslo­ba­đa­nju jav­nog pros­to­ra od namet­nu­tih sta­vo­va, mito­va, zada­nog nači­na miš­lje­nja i živ­lje­nja? Kako može­mo svi podr­ža­ti umjet­nost danas?

Na ta pita­nja poku­šat će odgo­vo­ri­ti sudi­oni­ci tri­bi­ne, umjet­ni­ci pro­mo­to­ri umjet­nos­ti, anga­ži­ra­ne i mirov­no iako to oni možda tako i ne defi­ni­ra­ju: Dijana Mlađenović, film­ska reda­te­lji­ca i pro­du­cen­ti­ca iz Pule, auto­ri­ca krat­ko­me­traž­nih fil­mo­va „Pragovi“ i „Grimizno“ iz nedo­vr­še­ne tri­lo­gi­je suoča­va­nja s proš­los­ti, Darko Bavoljak, vizu­al­ni umjet­nik, vodi­telj udru­ge „Goli Otok – Ante Zemljar“, ini­ci­ja­tor niza kul­tur­nih i volon­ter­skih kam­po­va i inter­ven­ci­ja na Golom Otoku, Dubravka Crnojević Carić, dok­to­ri­ca zna­nos­ti, aka­dem­ska glu­mi­ca, reda­te­lji­ca i teatro­lo­gi­nja, dio zapa­že­nog kaza­liš­nog pro­jek­ta „Ilegala u Zagrebu“, Ruta Crnoja, izvr­š­ni tim Apoxifesta – Festivala doku­men­tar­nih fil­mo­va na Lošinju, poz­na­ti­jeg po svo­jim film­skim radi­oni­ca­ma za dje­cu i mla­de. Moderator tri­bi­ne je surad­nik Radio Rojca, autor audio „Miramida Rječnika“, Goran Božičević iz Buja.

Tijekom cije­lod­nev­nog pro­gra­ma, bit će emi­ti­ra­ne radio dra­me, radio repor­ta­že, audi­ok­nji­ga, kon­cert, broj­ni radij­ski pri­lo­zi te razgovori.

Između osta­log, u 16 sati će svi zain­te­re­si­ra­ni moći pos­lu­ša­ti kon­cert Ivana Grobenskog, priz­na­tog glaz­be­ni­ka i vodi­te­lja kopriv­nič­kog art kolek­ti­va Moskau, za čiji je naj­no­vi­ji album „Siromahi i laza­ri“ Aleksandar Dragaš piše da je jedan od naj­za­čud­ni­jih albu­ma u hrvat­skoj glaz­bi pos­ljed­njih tri­de­se­tak godina.

Slušat će se i 50-minut­na pje­sma „Cleveland 20/20“ ben­da Algiers koji je 2019. godi­ne nas­tu­pao u Rojcu. Riječ je o beskom­pro­mis­nom i stras­tve­nom ben­du koji je eklek­ti­čan po sti­lu, pa nala­zi­mo gos­pel, juž­njač­ki rap, post punk, ita­lo, soul itd., a sama pje­sma nas­ta­la je u kon­tek­s­tu „Black Lives Matter“ pro­s­vje­da kao obra­da nji­ho­ve pje­sme Cleveland iz 2017. godi­ne. Slušat ćemo se i izvod „Itinerant“ iz pro­jek­ta Synesthetic, u izved­bi Ensemble Illyirca.

U 20 sati slu­ša­te­lji će ima­ti pri­li­ku pos­lu­ša­ti i dru­go izda­nje Zvučne dekom­pre­si­je „Nikad i uvi­jek“ koja je nas­ta­la po moti­vi­ma „Četiri kvar­te­ta“ T. S. Eliota i „U potra­zi za izgub­lje­nim vre­me­nom“ Marcela Prousta. Glasom su sudje­lo­va­li Jadranka Đokić i Livio Badurina te Rio Sinkauz, na pre­pa­ri­ra­nom kla­vi­ru i sin­ti­saj­ze­ri­ma Nenad Radaković, na elek­trič­noj gita­ri i elek­tro­ni­ci Nenad Sinkauz i Alen Sinkauz na elek­trič­nom basu i elek­tro­ni­ci. Zvučna dekom­pre­si­ja nas­ta­la je u kopro­duk­ci­ji Dnevnog borav­ka, Radija Rojc, Soundpainting plat­for­me i Udruge Rondo Histriae.

Iz audi­ok­nji­ge Milana Marinkovića „Šeširi na živo­me pesku“, koja ovih dana nas­ta­je u Rojcu, a čita ju Franci Blašković, slu­šat će se neko­li­ko “peva­nja” od pre­dvi­đe­nih dva­de­set i osam.

Prezentirat će se pri­kup­lje­ni stu­dent­ski pri­lo­zi iz Hrvatske i Srbije na temu polo­ža­ja umjet­nos­ti u druš­tvu. Također će svi zain­te­re­si­ra­ni ima­ti pri­li­ku čuti miš­lje­nje Puljana na istu temu te repor­ta­žu o anti­fa­šis­tič­kim spo­me­ni­ci­ma s par­ti­ci­pa­tiv­nog kon­cer­ta „Spomenici svi­ra­ju“. Ekipa emi­si­je Isušena kalju­ža obra­đu­je knji­gu Milana Rakovca „‘Riva i druxi“ te „Howl“ Allena Ginsberga. Čitaju se dva ese­ja Nebojše Lujanovića iz knji­ge ese­ja „Fatalne sime­tri­je“ koji­ma Lujanović pro­ble­ma­ti­zi­ra dje­la i odno­se nekih od naj­z­na­čaj­ni­jih pisa­ca jezi­ka i pros­to­ra koji­ma pri­pa­da­mo, kra­tak esej Baudrillarda “Duh tero­riz­ma” te raz­no­vr­stan izbor poezije.

Publika je uvi­jek bila važan dio pro­gra­ma Radija na ledu, ali ove godi­ne zbog epi­de­mi­olo­ške situ­aci­je i ogra­ni­če­nog kapa­ci­te­ta Dnevnog borav­ka publi­ka naža­lost ne može pri­sus­tvo­va­ti izved­ba­ma. Organizatori sto­ga pozi­va­ju sve da im se pri­dru­že u ete­ru (89.7 MHz ili radio.rojc.eu) i pos­lu­ša­ju sve što su im pri­pre­mi­li. Za one koji ne budu u moguć­nos­ti uži­vo pra­ti­ti pro­gram Radio na ledu, snim­ke će biti dos­tup­ne na stra­ni­ca­ma i Mixcloudu Radio Rojca.

Radio na ledu orga­ni­zi­ra­ju Dnevni bora­vak, Radio Rojc, Udruga Kontakt i Savez udru­ga Rojca. Programi u Dnevnog borav­ka finan­ci­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova i Grada Pule.

Priredio B. V.