EPK Rijeka 2020.: Izložba „Krajolici sjećanja u grafitima“

04.12.2020.

Izložba „Krajolici sje­ća­nja u gra­fi­ti­ma“, koja se teme­lji na foto­gra­fi­ja­ma koje su tije­kom pro­tek­log deset­lje­ća sni­mi­li istra­ži­va­či­ca i istra­ži­va­či koji rade na podru­čju biv­še Jugoslavije: Roswitha Kersten-Pejanić, Vjeran Pavlaković, Eric Ušić i Kevin Kenjar može se raz­gle­da­ti od pet­ka, 4. pro­sin­ca u Exportu na Delti.

Svaki od njih ana­li­zi­rao je poli­tič­ke izja­ve, zna­čaj­ke i osje­ća­je koji se mani­fes­ti­ra­ju i reali­zi­ra­ju u obli­ku gra­fi­ta i dru­gih jezič­nih i semi­otič­kih zna­ko­va koji se nala­ze u fizič­kom kra­jo­li­ku. Ove foto­gra­fi­je vizu­al­nog kra­jo­li­ka sje­ća­nja iz raz­li­či­tih dije­lo­va Hrvatske i dru­gih zema­lja biv­še Jugoslavije na eks­pli­ci­tan način pri­ka­zu­ju poli­tič­ke suko­be i ide­olo­ške pre­mi­se, povi­jes­ne rup­tu­re i mno­gos­tru­ke slo­je­ve proš­los­ti, kao i odno­se iden­ti­fi­ka­ci­je unu­tar i izvan raz­li­či­tih gru­pa. Iako su auto­ri­ca i auto­ri temi pris­tu­pi­li pola­ze­ći iz raz­li­či­tih dis­ci­pli­na, zajed­no dije­le fas­ci­na­ci­ju među­od­no­si­ma gra­fi­ta i kra­jo­li­ka sje­ća­nja, u ovoj regi­ji ospo­ra­va­nih nara­ti­va i kom­plek­s­nih povijesti.

Izložba „Krajolici sje­ća­nja u gra­fi­ti­ma“, na koju je ulaz bes­pla­tan, osta­je otvo­re­na do 20. pro­sin­ca i može se posje­ti­ti u rad­nom vre­me­nu Exporta: čet­vrt­kom i pet­kom od 15 do 20 sati te subo­tom i nedje­ljom izme­đu 11 i 20 sati. Praznicima i blag­da­ni­ma Export je zatvo­ren za posjetitelje.

Izložbu orga­ni­zi­ra Centar za napred­ne stu­di­je Sveučilišta u Rijeci, a odr­ža­va se u sklo­pu pro­gra­ma „Krajobrazi sje­ća­nja“ pro­gram­skog prav­ca Doba moći, sas­tav­nog dije­la pro­gra­ma Rijeke 2020 – Europske pri­jes­tol­ni­ce kulture.

Priredio B. V.