EPK RIJEKA 2020.: PREDSTAVLJENA ONLINE IZLOŽBA „GRANICE – IZMEĐU REDA I KAOSA“

01.12.2020.

Online izlož­ba Granice – izme­đu reda i kaosa, kao sas­tav­ni dio pro­gra­ma Doba moći Rijeke 2020 – Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re, a u orga­ni­za­ci­ji Pomorskog i povi­jes­nog muze­ja Hrvatskog pri­mor­ja Rijeka pred­stav­lje­na je u pone­dje­ljak, 30. studenog.

Iako ispr­va zamiš­lje­na na tri loka­ci­je – u Guvernerovoj pala­či te dis­lo­ci­ra­nim zbir­ka­ma Muzeja u Kastvu i Lipi, izlož­ba „Granice – izme­đu reda i kaosa“ naiš­la je na “gra­ni­ce“ koje je namet­nu­la pan­de­mi­ja boles­ti COVID-19, te je svi­ma zain­te­re­si­ra­ni­ma dos­tup­na u vir­tu­al­nom obli­ku na adresi:

http://granice.ppmhp.hr/.

- Ova izlož­ba otva­ra raz­na pita­nja – gene­ri­ra­ju li gra­ni­ce red ili kaos, jesu li gra­ni­ce nuž­nost ili nešto čijem uki­da­nju tre­ba­mo teži­ti i tje­ra nas na pro­miš­lja­nje gdje pres­ta­je kaos i poči­nje red, rek­la je pred­stav­lja­ju­ći izlož­bu rav­na­te­lji­ca Pomorskog i povi­jes­nog muze­ja Hrvatskog pri­mor­ja Rijeka Nikolina Radić Štivić i doda­la kako su se auto­ri, s obzi­rom na okol­nos­ti potru­di­li putem ove izlož­be posje­ti­te­lji­ma pri­bli­ži­ti veli­ki dio muzej­skog fun­du­sa koji se veže za temu granica.

- Postavljanjem onli­ne izlož­be nas­to­ja­li smo poka­za­ti koli­ko je njen naziv i tema kojom se bavi aktu­al­na i u kon­tek­s­tu vre­me­na u kojem tre­nut­no živi­mo. Iskreno se nadam kako će se situ­aci­ja usko­ro pro­mi­je­ni­ti i kako ćemo ponov­no moći biti zajed­no s našim posje­ti­te­lji­ma u direk­t­nom kon­tak­tu kao i da će oni moći biti u direk­t­nom kon­tak­tu s našom bašti­nom i kul­tu­rom jer je to nešto što je teško pre­no­si­vo u vir­tu­al­ni svi­jet i svi­ma nam je potre­ban fizič­ki kon­takt, rek­la je Radić Štivić, koja je pri­sut­ne poz­dra­vi­la i u ime Primorsko-goran­ske župa­ni­je kojoj se ujed­no zahva­li­la na sufinanciranju.

Autori izlož­be su Marko Badurina, Margita Cvijetinović, Ana Golja, Vana Gović, Tamara Mataija, Nikša Mendeš, Ivo Mileusnić, Ivana Šarić Žic, Jasna Ujčić Grudenić i Tea Perinčić, viša kus­to­si­ca PPMHP‑a, koja je u ime auto­ra i pred­sta­vi­la onli­ne postav:

- Kada govo­ri­mo o gra­ni­ca­ma vje­ru­jem da je svi­ma prva pomi­sao poli­tič­ke gra­ni­ce, među­tim na ovoj smo se izlož­bi usre­do­to­či­li više na pro­ma­tra­nje gra­ni­ca sa antro­po­lo­škog, filo­zof­skog i povi­jes­nog aspek­ta. Pokušali smo sva svo­ja pro­miš­lja­nja o gra­ni­ca­ma ilus­tri­ra­ti pred­me­ti­ma iz muzej­ske zbir­ke koja je izu­zet­no boga­ta i koja nam je omo­gu­ći­la da te veli­ke teme sta­vi­mo u poz­na­ti lokal­ni kon­tekst i poz­na­to nam okru­že­nje Rijeke i župa­ni­je, da ispri­ča­mo osob­ne pri­če i male povi­jes­ne crti­ce koje su obi­lje­ži­le život lju­di koji su kroz sto­lje­ća bora­vi­li i živje­li na ovim pros­to­ri­ma. Svi mi koji smo radi­li na pos­tav­lja­nju ove izlož­be doš­li smo do zaključ­ka kako su kul­tu­ra i umjet­nost nešto što pre­la­zi sve gra­ni­ce i što nas pove­zu­je i poten­ci­ra našu raz­li­či­tost, poti­če nas da stva­ra­mo red unu­tar kaosa. Budući da je riječ o onli­ne izlož­bi, gra­ni­ca nema, svat­ko ju može pogle­da­ti kada god želi, ali želim istak­nu­ti i kako nam se svi zain­te­re­si­ra­ni uvi­jek mogu obra­ti­ti i kako će i onli­ne kus­to­si uvi­jek biti dos­tup­ni, nagla­si­la je Perinčić.

Izložba „Granice – izme­đu reda i kaosa“ nas­ta­vak je cik­lu­sa ostva­re­nog u sklo­pu pro­gram­skog prav­ca Doba moći koji je zapo­čeo izlož­bom „D’Annunzijeva muče­ni­ca“, uspješ­no nas­tav­ljen izlož­ba­ma „Violinom iznad gra­ni­ca / Stradivari u Rijeci / Kresnik i Cremona“ i „(Ne)vidljive gra­ni­ce“ te cik­lu­som umjet­nič­kih pro­je­ka­ta u jav­nom pros­to­ru Lipe „Prepoznavanje odsus­tva“ u Memorijalnom cen­tru Lipa pam­ti, a sve u sklo­pu pro­gra­ma Europske pri­jes­tol­ni­ce kulture:

- Drago mi je što je muzej una­toč okol­nos­ti­ma u koji­ma smo se naš­li reali­zi­rao ovaj zanim­ljiv pro­jekt i time zaokru­žio seri­ju pro­gra­ma koji­ma su se pro­pi­ti­va­le gra­ni­ce, istak­nu­la je Emina Višnić, ruko­vo­di­te­lji­ca pro­gra­ma Rijeke 2020 i naglasila:

- Kada smo pri­pre­ma­li pro­gra­me koji­ma će Pomorski i povi­jes­ni muzej hrvat­skog Primorja sudje­lo­va­ti u pro­jek­tu EPK vodi­li smo se time kako doma­ćoj, ali i ino­zem­noj publi­ci tre­ba poka­za­ti svo naše bogat­stvo, ne samo kroz mate­ri­jal­nu kul­tur­nu bašti­nu već i bogat­stvo kre­ativ­nos­ti i spo­sob­nos­ti lju­di koji u ovoj ins­ti­tu­ci­ji rade. Okolnosti su se pro­mi­je­ni­le, među­tim oni su svo­je aktiv­nos­ti ipak uspje­li pro­ves­ti, iako sada u nešto dru­ga­či­jem obli­ku i na tome im čes­ti­tam. Za sve nas i kao lju­de i kao dje­lat­ni­ke u kul­tu­ri ovo je iza­zov­no vri­je­me, među­tim sma­tram da nam digi­tal­ni pro­gra­mi omo­gu­ću­ju da iza­đe­mo iz našeg poz­na­tog okvi­ra i kon­tek­s­ta. Na ovu izlož­bu gle­dam kao na balon koji leti zra­kom i nala­zi se u besko­nač­nos­ti inter­ne­ta i vje­ru­jem kako će tamo naći svo­je mjes­to i kako će se za nje­ga pri­mi­ti broj­ni Riječani, ali i sta­nov­ni­ci cije­le Hrvatske pa i među­na­rod­na publi­ka, kaže Višnić.

Izložba je osim sred­stvi­ma Primorsko-goran­ske župa­ni­je sufi­nan­ci­ra­na i sred­stvi­ma Grada Rijeke, u ime kojeg je na pred­stav­lja­nju izlož­be nazo­čio pro­čel­nik Odjela za kul­tu­ru Ivan Šarar:

- Iako nam se čini da je red ono što želi­mo, a kaos ono što je loše, mis­lim da i u pri­ro­di kao i u druš­tvu su red i kaos dva pola živo­ta koja egzis­ti­ra­ju kao jed­na cje­li­na. Brojni su se pro­gra­mi, pa tako i oni koje pro­vo­di Pomorski i povi­jes­ni muzej hrvat­skog Primorja bavi­li pita­njem gra­ni­ca, jer je to jed­na­ko kao i red i kaos obi­lje­ži­lo riječ­ku povi­jest. Čestitam muze­ju što je una­toč okol­nos­ti­ma isko­ris­tio pri­li­ku i pos­ta­vio ovu izlož­bu i odra­dio sve pro­jek­te koje je zamis­lio u sklo­pu Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re i pozi­vam sve da pogle­da­ju ovu on line izlož­bu i da isto­vre­me­no uži­va­ju i u redu, ali i u kaosu“, poru­čio je Šarar.

Autorice edu­ka­tiv­nih pro­gra­ma izlož­be Granice – izme­đu reda i kaosa su Denis Nepokoj i Andrea Samaržija, dok dizajn izlož­be pot­pi­su­ju Sanjin Kunić i Nikolina Radić Štivić.

Priredio B. V.