Popusti na ulaznice pazinskih muzeja u prosincu

03.12.2020.

U dani­ma kada su vra­ta mno­gih druš­tve­nih pros­to­ra i kul­tur­nih usta­no­va zatvo­re­na ili je ogra­ni­čen dola­zak u njih, muze­ji još uvi­jek mogu svo­jim posje­ti­te­lji­ma pru­ži­ti osje­ćaj kak­ve tak­ve nor­mal­nos­ti nude­ći im odre­đe­ne sadr­ža­je. Obzirom na veli­či­nu samog pros­to­ra pazin­skog Kaštela posje­ti­te­lji mogu (uz pri­dr­ža­va­nje epi­de­mi­olo­ških mje­ra) raz­gle­da­ti stal­ne pos­ta­ve i aktu­al­ne izlož­be Etnografskog muze­ja Istre i Muzeja gra­da Pazina.

„Tijekom mje­se­ca pro­sin­ca – koji slo­vi kao mje­sec dari­va­nja, oba muze­ja odlu­či­la su dje­ci pok­lo­ni­ti slo­bo­dan ulaz u muze­je dok su cije­ne osta­lih poje­di­nač­nih ulaz­ni­ca sni­že­ne 50% u odno­su na redov­ne. Ovom akci­jom želi­mo poti­ca­ti obi­telj­ske dola­ske u muze­je te omo­gu­ći­ti oni­ma koji to žele, a do sada nisu, da posje­te aktu­al­ne izlož­be. Što se sve može raz­gle­da­ti, kao i infor­ma­ci­je o rad­nom vre­me­nu, mogu se naći na web stra­ni­ca­ma i druš­tve­nim mre­ža­ma Etnografskog muze­ja Istre (www.emi.hr) i Muzeja gra­da Pazina (www.muzej-pazin.hr) ili dobi­ti pozi­vom na broj 052623054 ili 052/622220“, jav­ljau iz muzeja.

Priredio B. V.