Predstavljena Edukativno digitalna platforma IN DIS PLODOVI i kampanja Podrži HUiU

31.12.2020.

Konferencija za novi­na­re povo­dom pred­stav­lja­nja nove edu­ka­tiv­no digi­tal­ne plat­for­me IN DIS PLODOVI i kam­pa­nje Podrži HUiU, Hrvatskog udru­že­nja inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka, odr­ža­na je u sri­je­du, 30. pro­sin­ca na Trgu 1. svib­nja u Puli.

Na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je Rudija Pavličević, vodi­te­lji­ca HUiU ure­da, pred­sta­vi­la je edu­ka­tiv­no digi­tal­nu plat­for­mu IN DIS PLODOVI i vizu­al­ni iden­ti­tet nove platforme.

„Edukativno digi­tal­na plat­for­ma IN DIS PLODOVI na jed­nom mjes­tu pove­zu­je koris­ni­ke edu­ka­tiv­nih aktiv­nos­ti (uče­ni­ke i škol­sko osob­lje sred­njih ško­la), edu­ka­to­re (čla­no­ve HUiU‑a i osta­le kul­tur­no-umjet­nič­ke dje­lat­ni­ke) i dona­to­re (prav­ne i fizič­ke oso­be). Cilj plat­for­me je da bude samo­odr­ži­va i da sus­tav­no pra­ti promjene/trendove na suvre­me­noj kul­tur­no-umjet­nič­koj sce­ni koje se odno­se te su pri­la­go­đe­ne dje­ci i mla­di­ma. Sve radi­oni­ce koje su objav­lje­ne ili će biti objav­lje­ne na ovoj plat­for­mi su bes­plat­ne, odnos­no dje­ca i mla­di u nji­ma mogu sudje­lo­va­ti bez ikak­ve nak­na­de. Korisnicima edu­ka­tiv­nih aktiv­nos­ti plat­for­ma omo­gu­ća­va da se na jed­nos­ta­van način, pra­te­ći kalen­dar doga­đa­nja, pri­ja­ve na edu­ka­tiv­ne radi­oni­ce koje će se pro­vo­di­ti od 2021. godi­ne, ali i da pred­lo­že HUiU ide­je za razvoj novih edu­ka­tiv­nih aktiv­nos­ti. Provoditelji edu­ka­tiv­nih aktiv­nos­ti plat­for­ma olak­ša­va kon­takt s budu­ćim polaz­ni­ci­ma radionica.“

Na kon­fe­ren­ci­ji je tako­đer nagla­še­no da plat­for­ma nije isklju­či­vo nami­je­nje­na edu­ka­to­ri­ma koji su ujed­no i čla­no­vi HUiU. Stoga je Pavličević pozva­la sve one koji se bave edu­ka­ci­jom dje­ce i mla­dih, ali nema­ju, pri­mje­ri­ce, pros­tor­ne uvje­te ili opre­mu potreb­nu za odr­ža­va­nje edu­ka­tiv­nih radi­oni­ca, da ispu­ne digi­tal­ni obra­zac koji se nala­zi na plat­for­mi te da HUiU pred­lo­že svo­je edu­ka­tiv­ne aktiv­nos­ti. Platforma je tako­đer nami­je­nje­na i poten­ci­jal­nim dona­to­ri­ma, prav­nim i fizič­kim oso­ba­ma. Naime, pre­ma Zakonu o pore­zu na dobit RH dona­ci­je se sma­tra­ju porez­no priz­na­tim troškom uz uvjet da dona­ci­ja nije veća od 2% od ukup­no iska­za­nog pri­ho­da pret­hod­ne godi­ne. Sukladno tome, Pavličević je pozva­la poten­ci­jal­ne dona­to­re da posje­te plat­for­mu i oda­be­ru jed­nu od ponu­đe­nih bes­plat­nih radi­oni­ca za dje­cu i mla­de kojoj želi­te pomo­ći svo­jom donacijom.

Vjeran Juhas, dizaj­ner i nosi­telj vizu­al­nog iden­ti­te­ta edu­ka­tiv­no digi­tal­ne plat­for­me IN DIS PLODOVI, pred­sta­vio je pro­mo­tiv­ne pla­ka­te koje sadr­že ilus­tra­ci­je Vibora Juhasa, Enesa Čišića i Vjerana Juhasa, kao i pro­mo­tiv­ne naljep­ni­ce koje sadr­že ilus­tra­ci­je Ive Horvat i Petre Pletikos, Saše Đuračića i Vjerana Juhasa. Naljepnice su osmiš­lje­ne kao pok­lo­ni za polaz­ni­ke IN DIS radi­oni­ca, ali i sve osta­le posje­ti­te­lje i pri­ja­te­lje HUiU gale­ri­je i strip čita­oni­ce Mrkli Mrak. Juhas je tako­đer nagla­sio da se na sva­kom pla­ka­tu nala­zi i QR kod koji budu­ćim koris­ni­ci­ma plat­for­me olak­ša­va­ju ula­zak na istu.

Kristina Nefat, vodi­te­lji­ca pro­gra­ma samo­fi­nan­ci­ra­nja HUiU gale­ri­je, naj­a­vi­la je kam­pa­nju Podrži HUiU koja je pos­tav­lje­na na prvoj hrvat­skoj crowd­fun­ding plat­for­mi CroInvest. S obzi­rom na kon­ti­nu­iran porast bro­ja čla­no­va i posje­ti­te­lja na godiš­njoj razi­ni, odnos­no na jača­nje vid­lji­vos­ti HUiU na kul­tur­no-umjet­nič­koj sce­ni, nuž­nim su se poka­za­la dalj­nja ula­ga­nja u pros­tor. Stoga je HUiU u surad­nji s Lukom Piškoričem, slo­ven­skim struč­nja­kom i pioni­rom u digi­tal­nom mar­ke­tin­gu, osmis­lio kam­pa­nju Podrži HUiU. Detalji o samoj kam­pa­nji, cilje­vi­ma, nagra­da­ma i svim osta­lim infor­ma­ci­ja­ma bit će dos­tup­ni od 15. siječ­nja 2021. na plat­for­mi CroInvest, te na našim služ­be­noj stra­ni­ci, te FacebbokInstagram stra­ni­ci HUIU‑a kad kam­pa­nja i služ­be­no starta.

Platformu  i kam­pa­nju Podrži HUiU osmis­lio je kre­ativ­ni tim Hrvatskog udru­že­nja inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka – HUiU u sklo­pu pro­jek­ta razvo­ja publi­ke IN DIS PUBLIC koji je pro­ve­den tije­kom 2020. godi­ne. Projekt su sufi­nan­ci­ra­li Zaklada Kultura nova, Grad Pula i Istarska županija.

Priredio B. V.