Promocija foto monografije „ŽIVOTE DAMO, ISTRU NE DAMO“ u Etnografskom muzeju Istre

17.12.2020.

Promocija foto mono­gra­fi­je „Živote damo, Istru ne damo: Poslijeratne zid­ne paro­le u Istri 1946.“ bit će odr­ža­na u pone­dje­ljak, 21. pro­sin­ca u 11 sati u Etnografskom muze­ju Istre u Pazinu.

Knjiga je rezul­tat više­go­diš­njeg istra­ži­va­nja i teren­skog doku­men­ti­ra­nja zid­nih paro­la diljem Istre, koje su nas­ta­le kra­jem Drugog svjet­skog rata, uoči dola­ska Međunarodne komi­si­je za utvr­đi­va­nje gra­ni­ce, u ožuj­ku 1946. godi­ne. One nas­ta­ju kao jedan od aspe­ka­ta diplo­mat­ske poli­tič­ke bor­be za gra­ni­cu izme­đu Jugoslavije i Italije u Istri po zavr­šet­ku rata, a pred­stav­lja­ju samo dio posve­maš­nje mobi­li­za­ci­je sta­nov­niš­tva u toj bor­bi. Ovom mono­gra­fi­jom se inter­dis­ci­pli­nar­nim pris­tu­pom obra­đu­je nji­hov etno­graf­ski, povi­jes­ni i kul­tu­ro­lo­ški zna­čaj, te se ih na ovaj način traj­no čuva od nemi­nov­nog pro­pa­da­nja, a otva­ra se i pros­tor za nji­ho­va dalj­nja istra­ži­va­nja i inter­pre­ta­ci­je. Uz boga­tu foto­graf­sku gra­đu današ­njeg sta­nja oču­va­nih paro­la, izda­nje obo­ga­ću­ju i iska­zi svje­do­ka i samih auto­ra zid­nih parola.

Autori tek­s­to­va su Ivan Smoljan, Nikolina Rusac i Eric Ušić, pred­go­vor je napi­sa­la dr.sc. Lidija Nikočević, dok je pogo­vor dje­lo pro­fe­so­ra Roberta Matijašića. Suradnici na pro­jek­tu su Muzej gra­da Pazina, Povijesni i pomor­ski muzej Istre te Zavičajna zbir­ka Enrico Depiera iz Tinjana.

Projekt je reali­zi­ran uz pot­po­ru Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH i Istarske županije.

Priredio B. V.