Rijeci i Galwayu produljeno razdoblje provedbe programa Europske prijestolnice kulture 2020.

24.12.2020.

Usvojena je Odluka Europskog par­la­men­ta i Vijeća o izmje­ni Odluke br. 445/2014/EU o uspos­tav­lja­nju ini­ci­ja­ti­ve Unije za Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re u raz­dob­lju od 2020. do 2033. godi­ne, u uto­rak, 22. pro­sin­ca 2020. Ovom Odlukom gra­do­vi­ma Rijeci i Galwayu omo­gu­će­no je pro­du­že­nje titu­le pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re do kra­ja trav­nja 2021. dok će nado­la­ze­će pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re svo­je pot­vr­đe­ne titu­le pre­uze­ti od 2022. godine.

„Inicijativa „Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re” (EPK) ure­đe­na je Odlukom br. 445/2014/EU za nas­lo­ve u raz­dob­lju od 2020. do 2033. Prilog Odluci sadr­ža­va kro­no­lo­ški popis u kojem je nave­de­no kada poje­di­na drža­va čla­ni­ca (dvi­je godiš­nje) ili zem­lja kandidatkinja/potencijalni kan­di­dat koji sudje­lu­je u pro­gra­mu Kreativna Europa ili kas­ni­jim pro­gra­mi­ma Unije za pot­po­ru kul­tu­ri ima pra­vo biti doma­ći­nom ini­ci­ja­ti­ve. Natječaji za dodje­lu nas­lo­va EPK‑a poči­nju šest godi­na pri­je godi­ne za koju se nas­lov dodje­lju­je, u tre­nut­ku kad rele­vant­no tije­lo obja­vi poziv za pod­no­še­nje prijava.

„Odlukom (EU) 20171545 2 ini­ci­ja­ti­va je pro­ši­re­na na gra­do­ve u zem­lja­ma Europskog udru­že­nja slo­bod­ne trgo­vi­ne koje su stran­ke Sporazuma o Europskom gos­po­dar­skom pros­to­ru i sudje­lu­ju u pro­gra­mu Kreativna Europa ili kas­ni­jim pro­gra­mi­ma Unije za pot­po­ru kul­tu­ri. Kalendar pri­lo­žen Odluci br. 445/2014/EU sto­ga je zami­je­njen kalen­da­rom pri­lo­že­nim Odluci (EU) 20171545.

„Opći i poseb­ni cilje­vi ini­ci­ja­ti­ve EPK opi­sa­ni su u član­ku 2. Odluke br. 445/2014/EU. To su oču­va­nje i pro­mi­ca­nje raz­no­li­kos­ti kul­tu­ra u Europi, poti­ca­nje kul­tur­nog dopri­no­sa dugo­roč­nom razvo­ju gra­do­va, pobolj­ša­nje opse­ga, raz­no­li­kos­ti i europ­ske dimen­zi­je kul­tur­ne ponu­de u gra­do­vi­ma, uklju­ču­ju­ći i putem tran­s­na­ci­onal­ne surad­nje, šire­nje pris­tu­pa i sudje­lo­va­nja u kul­tu­ri, jača­nje kapa­ci­te­ta kul­tur­nog sek­to­ra i nje­go­vih veza s dru­gim sek­to­ri­ma te pove­ća­nje među­na­rod­nog pro­fi­la gra­do­va pomo­ću kulture.

„Ostvarivanje tih cilje­va, koje je pove­za­no s mobil­noš­ću, puto­va­njem, orga­ni­za­ci­jom doga­đa­nja i sudje­lo­va­njem jav­nos­ti, ozbilj­no je ugro­že­no pan­de­mi­jom boles­ti COVID-19, koja je dove­la do ozbilj­nih pos­lje­di­ca za izvo­đe­nje i pri­pre­mu sadaš­njih i budu­ćih EPK‑a.

„U Odluci br. 445/2014/EU nije pre­dvi­đe­na flek­si­bil­nost potreb­na da se uzmu u obzir tak­ve izvan­red­ne okolnosti.

„Da bi se cilje­vi ini­ci­ja­ti­ve EPK u ovim okol­nos­ti­ma mogli ostva­ri­ti, potreb­ne su izmje­ne Odluke br. 445/2014/EU. Te izmje­ne ne bi smje­le doves­ti do odstu­pa­nja od izvor­nih nače­la, pra­vi­la i pos­tu­pa­ka Odluke, već tre­ba­ju biti ogra­ni­če­ne na ono što je nuž­no u ovoj situ­aci­ji koja je bez presedana.

„Najugroženija su oči­to ovo­go­diš­nja dva EPK‑a (2020.) i oni koji bi tre­ba­li ubr­za­ti pri­pre­me kako bi na vri­je­me bili sprem­ni za slje­de­ću godi­nu (tri EPK‑a 2021.). Znatno su manje pogo­đe­na dva EPK‑a 2022. i jedan EPK 2023. jer još ima­ju dovolj­no vre­me­na za raz­miš­lja­nje o tome kako da pri­la­go­de svo­je pro­gra­me uzi­ma­ju­ći u obzir raz­li­či­te ogra­ni­ča­va­ju­će sce­na­ri­je koji su mogu­ći u budućnosti.

„Oba EPK‑a 2020. mora­la su odgo­di­ti ili otka­za­ti sva doga­đa­nja od ožuj­ka 2020. bez ikak­vih saz­na­nja o tome kad će se situ­aci­ja vra­ti­ti u nor­ma­lu. Onemogućena im je prak­tič­na pro­ved­ba pro­gra­ma u nji­ho­voj godi­ni EPK‑a i kapi­ta­li­za­ci­ja napor­nog rada na pri­pre­ma­ma. Iako se mogu­ćim pomi­ca­njem roka kul­tur­nih pro­gra­ma EPK‑a 2020. na 2021. tim dva­ma gra­do­vi­ma ne bi nadok­na­di­la gole­ma šte­ta koju su pre­tr­pje­li, stvo­ri­li bi se uvje­ti za ponov­no oživ­lja­va­nje nji­ho­vih aktiv­nos­ti u prvim mje­se­ci­ma 2021. Tako bi kroz dulje raz­dob­lje ima­li koris­ti i od medij­ske pozor­nos­ti koju dono­si nas­lov EPK‑a.

„COVID-19 donio je veli­ku neiz­vjes­nost goto­vo u svim podru­čji­ma pove­za­ni­ma s EPK-om 2021.: nesi­gur­ne izgle­de za dobi­va­nje finan­cij­skih sred­sta­va od jav­nih i pri­vat­nih part­ne­ra, nepre­dvi­di­ve budu­će sigur­nos­ne pro­pi­se koji utje­ču na aktiv­nos­ti koje podra­zu­mi­je­va­ju sudje­lo­va­nje gra­đa­na i na vrste doga­đa­nja za koje su potreb­na odo­bre­nja te sma­nje­nje pri­lje­va turis­ta i moguć­nos­ti za skla­pa­nje europskih/međunarodnih part­ner­sta­va zbog ogra­ni­če­nja puto­va­nja. Zbog pre­ven­tiv­nih mje­ra rad na pri­pre­ma­ma tri­ju EPK‑a 2021. uspo­ren je do kri­tič­ne toč­ke u tre­nut­ku kad bi u nor­mal­nim okol­nos­ti­ma aktiv­nos­ti tre­ba­lo udvos­tru­či­ti. Provedbeni timo­vi bili su neko­li­ko mje­se­ci u izo­la­ci­ji, a nesi­gu­ran je i eko­nom­ski ops­ta­nak poten­ci­jal­nih ugo­vor­nih part­ne­ra. Stoga se pre­po­ru­ču­je odga­đa­nje tri­ju EPK‑a 2021. za 2022. ili 2023.

„Nakon pov­la­če­nja Ujedinjene Kraljevine iz Unije samo jedan grad bit će nosi­telj nas­lo­va EPK‑a 2023. Odgoda dva­ju od tri EPK‑a 2021. za 2023. bila bi urav­no­te­že­ni­je rje­še­nje: odr­ža­la bi se tri EPK‑a 2022. i tri EPK‑a 2023. Takvim urav­no­te­že­nim pris­tu­pom mak­si­mal­no bi se pove­ća­la vid­lji­vost ini­ci­ja­ti­ve EPK.

„Radi pri­la­god­be nave­de­nim okol­nos­ti­ma, odnos­no omo­gu­ća­va­nja dva­ma EPK-ima 2020. da pomak­nu roko­ve kul­tur­nih pro­gra­ma na 2021., a zem­lja­ma EPK‑a 2021. da taj nas­lov pone­su nared­nih godi­na, potreb­no je izmi­je­ni­ti Odluku br. 445/2014/EU“, piše u kon­tek­s­tu pri­jed­lo­ga odluke.

Priredio B. V.