Menzel na HTV‑u

14.01.2021.

Filmovi pokoj­nog češkog reda­te­lja Jiřija Menzela, koji je pre­mi­nuo u ruj­nu proš­le godi­ne, nakon dužeg raz­dob­lja ponov­no se pri­ka­zu­ju na HTV‑u.

Ciklus koji ide pone­djelj­kom na 3. pro­gra­mu zapo­čeo je nje­go­vim među­na­rod­no naj­us­pješ­ni­jim i naj­cje­nje­ni­jim fil­mom „Strogo kon­tro­li­ra­ni vla­ko­vi“ (1966), a nas­ta­vio se fil­mo­vi­ma „Vikendica u šumi“ (1976), „Striženo, koše­no“ (1981) i „Svečanost visi­ba­ba“ (1984), dok bi slje­de­ćeg pone­djelj­ka tre­bao biti pri­ka­zan film „Ševe na žici“ (1970). Za goto­vo sve fil­mo­ve sce­na­ri­je su napi­sa­li Menzel i zna­me­ni­ti češki pisac Bohumil Hrabal, s kojim je svje­to­na­zor­no bio vrlo bli­zak, osim za „Vikendicu u šumi“ gdje je na sce­na­ri­ju sura­đi­vao Zdenek Sverak (ujed­no i glu­mi u fil­mu), naj­poz­na­ti­ji po kas­ni­joj sce­na­ris­tič­ko-glu­mač­koj surad­nji sa sinom Janom.

Riječ je o Menzelovim naj­cje­nje­ni­jim i umjet­nič­ki naj­us­pje­li­jim fil­mo­vi­ma, nas­ta­lim za vri­je­me komu­nis­tič­kog reži­ma čija je cen­zor­ska ogra­ni­če­nja maj­stor­ski zaobi­la­zio. Menzel je uglav­nom radio fil­mo­ve o malim lju­di­ma naiz­gled nepo­ve­za­ne s poli­ti­kom, ali je u nji­ma sjaj­no opi­si­vao ljud­sku pri­ro­du i defek­te druš­tva u kojem je živio, zna­lač­ki pro­ži­ma­ju­ći iro­ni­ju s poet­skim pris­tu­pom i topli­nom u karak­te­ri­za­ci­ji likova.

Zanimljivo, u fil­mo­vi­ma koje je reži­rao nakon pada komu­niz­ma više nije uspio pos­ti­ći tak­ve dose­ge. Čak je jed­nom pro­ro­čan­ski izja­vio da je dik­ta­tu­ra pre­ma auto­ri­ma u komu­niz­mu bila mačji kašalj pre­ma onoj koju name­će današ­nje tržište.

 

Elvis Lenić