Objavljen Javni poziv za udruge iz područja kulture Grada Pule za 2021. godinu

18.01.2021.

Objavljen je jav­ni poziv za finan­ci­ra­nje pro­gra­ma, pro­je­ka­ta, mani­fes­ta­ci­ja i aktiv­nos­ti od inte­re­sa za opće dobro koje pro­vo­de udru­ge i osta­le nepro­fit­ne orga­ni­za­ci­je na podru­čju Grada Pule.

Grad Pula pozi­va udru­ge, umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je i osta­le nepro­fit­ne orga­ni­za­ci­je koje su pro­gram­ski usmje­re­ne na rad u podru­čji­ma naz­na­če­nim u Javnom pozi­vu da se pri­ja­ve za finan­cij­sku podr­šku pro­gra­mi­ma, pro­jek­ti­ma, mani­fes­ta­ci­ja­ma, aktiv­nos­ti­ma udru­ga i osta­lih nepro­fit­nih orga­ni­za­ci­ja koji dopri­no­se razvo­ju pri­ori­tet­nih podru­čja iz Javnog pozi­va. Prioritetna podru­čja; Kultura: dram­ska, film­ska i scen­ska dje­lat­nost, knji­žev­no stva­ra­laš­tvo, knjiž­nič­na i nak­lad­nič­ka dje­lat­nost, likov­na i muzej­sko – gale­rij­ska dje­lat­nost, glaz­be­na i glaz­be­no – scen­ska dje­lat­nost, ino­va­tiv­ne umjet­nič­ke i kul­tur­ne prak­se, kul­tur­ni ama­te­ri­zam, Civilno druš­tvo; naci­onal­ne zajed­ni­ce i manji­ne, vjer­ske zajed­ni­ce, udru­ge pro­izaš­le iz rata, sin­di­kal­ne orga­ni­za­ci­je; pro­jek­ti, pro­gra­mi, mani­fes­ta­ci­je, aktiv­nos­ti, koje se odno­se na naci­onal­ne zajed­ni­ce i manji­ne, vjer­ske zajed­ni­ce, udru­ge pro­izaš­le iz rata i sin­di­kal­ne organizacije.

Rok za pod­no­še­nje pri­ja­va je 31 dana od dana obja­ve Javnog pozi­va, odnos­no do 19. velja­če. Rok za pod­no­še­nje pri­ja­va za poje­di­na pri­ori­tet­na podru­čja je do 15. pro­sin­ca 2021. godi­ne, odnos­no do isko­ri­šte­nja ras­po­lo­ži­vih pro­ra­čun­skih sred­sta­va za tu namjenu.

Tekst Javnog pozi­va, Upute za pri­ja­vi­te­lje i osta­la poprat­na doku­men­ta­ci­ja bit će objav­lje­ni 19. siječ­nja na služ­be­nim stra­ni­ca­ma Grada Pule u rubri­ci Rad grad­ske uprave/Natječaji i nad­me­ta­nja te u rubri­ci Upravni odjel za kul­tu­ru pod Dokumenti i izvješ­ća.

Za reali­za­ci­ju Programa jav­nih potre­ba u kul­tu­ri Grada Pule 2021. osi­gu­ra­no je 33.024.091,00 kunu od čega su 3.448.000,00 kuna pri­ho­di iz dru­gih izvora.

Po prvom Pozivu za pred­la­ga­nje pro­gra­ma jav­nih potre­ba u kul­tu­ri Grada Pule – Pola za 2021. godi­nu,  teme­ljem Odluka o nas­tav­ku finan­ci­ra­nja više­go­diš­njih pro­gra­ma, obve­za i pot­pi­sa­nih Ugovora, za reali­za­ci­ju Programa jav­nih potre­ba u kul­tu­ri za 2021. godi­nu za pro­jek­te, pro­gra­me, mani­fes­ta­ci­je i aktiv­nos­ti udru­ga, umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja, usta­no­va u kul­tu­ri, samos­tal­nih umjet­ni­ka, fizič­kih oso­ba i trgo­vač­kih dru­šta­va koja obav­lja­ju dje­lat­nos­ti iz podru­čja kul­tu­re ras­po­re­đe­no je 24.537.885,00 kuna.

Za nas­ta­vak finan­ci­ra­nja više­go­diš­njih pro­gra­ma i nas­ta­vak pru­ža­nja tro­go­diš­njih podr­ški ins­ti­tu­ci­onal­nom i orga­ni­za­cij­skom razvo­ju udru­ga s podru­čja Grada koje pred­stav­lja­ju spe­ci­fi­čan oblik pru­ža­nja finan­cij­ske pomo­ći na tro­go­diš­nji rok, kojim se cilja­no ula­že u orga­ni­za­cij­ski razvoj i sta­bi­li­za­ci­ju regis­tri­ra­nih udru­ga za 2021. godi­nu osi­gu­ran je iznos od 3.559.000,00 kuna.

Premda je 2020. finan­cij­ski neza­vid­na godi­na, u naj­ve­ćem istar­skom gra­du otvo­re­ne su broj­ne inves­ti­ci­je vri­jed­nos­ti pre­ko 150 mili­ju­na kuna zahva­lju­ju­ći sred­stvi­ma iz EU-fondova.

U  2021. godi­ni pri­vo­de se kra­ju naj­ve­ća kapi­tal­na ula­ga­nja u kul­tur­nu bašti­nu na podru­čju Pule u zad­njih 50 godi­na, ali se zapo­či­nje i s novim ula­ga­nji­ma i nas­tav­kom inves­ti­ci­ja u kul­tur­nu infras­truk­tu­ru za što je osi­gu­ra­no pre­ko 2 i pol mili­ju­na kuna u 2021. godi­ni a što će zna­čaj­no una­pri­je­di­ti pro­duk­cij­ske uvje­te u gradu.

Osim zna­čaj­nih inves­ti­ci­ja u kaza­li­štu, nakon pot­pu­ne obno­ve Dječjeg kre­ativ­nog cen­tra, zna­čaj­nih inves­ti­ci­ja u Društvenom cen­tru Rojc, kom­plet­no sani­ra­nog kro­va nas­tav­lja se s ula­ga­nji­ma u ovu naj­ve­ću jav­nu zgra­du u Puli. Pored osta­log u tije­ku su rado­vi pre­ure­đe­nja Dječje knjiž­ni­ce Pula, koja je odne­dav­no na novoj adre­si u cen­tru gra­da, a ista će biti ople­me­nje­na s niz novih sadr­ža­ja, igra­oni­com, rad­nim kut­kom, ali i kut­kom za bebe, sen­zor­nom sobom za dje­cu s pote­ško­ća­ma, „malom sce­nom“ za naj­mla­đe itd. Uz Dječju knjiž­ni­cu ure­đu­je se i Knjižnica za mla­de, a pros­tor­no i sadr­žaj­no je osmiš­lje­na i usmje­re­na na digi­tal­ne i mul­ti­me­di­jal­ne sadr­ža­je, uz pra­te­ću opre­mu te pros­tor za uče­nje, edu­ka­ci­ju, odr­ža­va­nje radi­oni­ca i osta­lih sadr­ža­ja nami­je­nje­nih toj dob­noj skupini.

Po dru­gom Pozivu za finan­ci­ra­nje pro­gra­ma, pro­je­ka­ta, mani­fes­ta­ci­ja i aktiv­nos­ti od inte­re­sa za opće dobro koje pro­vo­de udru­ge i osta­le nepro­fit­ne orga­ni­za­ci­je na podru­čju Grada Pule-Pola u 2021. godi­ni pla­ni­ran je iznos od 3.049.205,00 kuna.

Izvor