Završna konferencija projekta GRAD(imo) ROJC – „DRUŠTVO U CENTRU“

19.01.2021.

Dvogodišnji pro­jekt GRAD(imo) ROJC zavr­ša­va dvod­nev­nom kon­fe­ren­ci­jom „Društvo u cen­tru“ koju orga­ni­zi­ra Savez udru­ga Rojca, a koja se odr­ža­va onli­ne u čet­vr­tak i petak, 21. i 22. siječ­nja 2021.

Projekt GRAD(imo) ROJC pro­vo­di Savez udru­ga Rojca u part­ner­stvu s Gradom Pula i udru­ga­ma Zelena Istra, Metamedij, Merlin i Čarobnjakov šešir, a sufi­nan­ci­ra­la ga je Europska Unija iz Operativnog pro­gra­ma Učinkoviti ljud­ski poten­ci­ja­li, iz Europskog soci­jal­nog fonda.

Projekt ima tri cilja: osna­ži­ti kapa­ci­te­te orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva Rojca i zapos­le­ni­ka Grada Pule za učin­ko­vi­ti­je uprav­lja­nje s nagla­skom na par­ti­ci­pa­tiv­nost, razvi­ti novi model jav­no-civil­nog part­ner­stva u uprav­lja­nju Društvenim cen­trom Rojc te kre­ira­ti kul­tur­ne pro­gra­me koji isti­ču soci­jal­nu dimen­zi­ju kulture.

Tijekom dvi­je godi­ne Savez udru­ga Rojca i part­ne­ri otvo­ri­li su Infopunkt – novi zajed­nič­ki jav­ni pros­tor na ula­zu u zgra­du za susre­te i raz­mje­nu iskus­tva svih Rojčana i posje­ti­te­lja, dje­lo­mič­no je ure­đen pros­tor kaza­li­šta Dr. Inat na tre­ćem katu Rojca te je izra­đen novi plan uprav­lja­nja Društvenim cen­trom Rojc koji će udru­ga­ma u Rojcu i zain­te­re­si­ra­noj jav­nos­ti biti pred­stav­ljen u uto­rak, 26. siječ­nja. Nadalje, u okvi­ru pro­jek­ta orga­ni­zi­ra­na su stu­dij­ska puto­va­nja, raz­mje­ne osob­lja te edu­ka­ci­je i semi­na­ri. Izrađena je mapa poten­ci­ja­la Društvenog cen­tra Rojc koja se nala­zi na ula­zu u zgra­du, a u pos­t­pro­duk­ci­ji je ani­mi­ra­ni film o sudi­onič­kom uprav­lja­nju. U kul­tur­nim pro­gra­mi­ma, koji su uklju­či­li likov­nu, glaz­be­nu, kaza­liš­nu i video pro­duk­ci­ju, sudje­lo­va­lo je 77 umjet­ni­ka i 415 građana.

Povezivanjem i dije­lje­njem resur­sa među orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva u Rojcu, ink­lu­zi­jom mar­gi­na­li­zi­ra­nih sku­pi­na i druš­tve­nom odgo­vor­noš­ću, ostva­re­na je siner­gi­ja među koris­ni­ci­ma Rojca i gra­đa­ni­ma. Odgovarajući na pro­jek­t­ni poziv „Kultura u cen­tru“ stvo­re­no je druš­tvo u cen­tru, tj. poti­ca­na je među­sob­na surad­nja među raz­li­či­tim druš­tve­nim akte­ri­ma, razvi­ja­na je kre­ativ­nost i pro­ši­re­no je podru­čje kul­tur­nog dje­lo­va­nja na korist lokal­noj zajed­ni­ci. Stoga se pita­nja koja se otva­ra­ju na kon­fe­ren­ci­ji defi­ni­ra­ju sama po sebi: Što neza­vis­nu kul­tu­ru čini druš­tve­no odgo­vor­nom? Kako medi­ji zajed­ni­ce poti­ču uklju­či­va­nje i par­ti­ci­pa­tiv­nost lokal­ne zajed­ni­ce u kokre­ira­nju pro­gra­ma i stva­ra­nju neza­vis­nih kul­tur­nih prak­si? Kako orga­ni­zi­ra­ti odr­živ druš­tve­no-kul­tur­ni cen­tar koji će uklju­či­va­ti što više gra­s­sro­ots akte­ra, a pri­tom biti finan­cij­ski održiv?

Zbog mje­ra zašti­te od koro­na­vi­ru­sa, kon­fe­ren­ci­ja će se odr­ža­ti onli­ne putem apli­ka­ci­je Zoom. Pozivamo sve koji žele sudje­lo­va­ti na kon­fe­ren­ci­ji da se pri­ja­ve putem lin­ka (https://forms.gle/wZioKC2uzWVHP4s59) koji se može pro­na­ći na Facebook i web stra­ni­ca­ma Saveza udru­ga Rojc te pro­jek­ta GRAD(imo) ROJC.

PROGRAM KONFERENCIJE:

Četvrtak, 21. 1. 2021.

10:15 – 10:30

Uvodna riječ: Jan Franjul (Savez udru­ga Rojca)

10:30 – 12:00

Panel 1: “Top-down i/li bot­tom-up ini­ci­ja­ti­ve u razvo­ju DKC-ova”

Panelisti: Đurđa Vrljević Šarić (Tvrđava Mihovil – Šibenik), Hrvoje Pašalić (Platforma ZadrugArt – Zadar), Dušica Radojčić (Zelena Istra / Društveni cen­tar Rojc – Pula)

Moderatorica: Ana Žuvela

13:00 – 14:30

Panel 2: “Mediji zajed­ni­ce u DKC-ima”

Panelisti: Ana Galant (Radio Roža – Rijeka), Kristina Tešija (KLFM – Split), Hrvoje Zovko (Hrvatsko novi­nar­sko druš­tvo), Mirjana Radulović (Radio Rojc – Pula)

Moderator: Paško Bilić

Petak, 22. 1. 2021.

10:30 – 12:00

Panel 3: “Društveni aspekt kulture”

Panelisti: Ivana – Nataša Turković (Udruga Metamedij – Pula), Darko Lukić (Akademija dram­skih umjet­nos­ti – Zagreb), Mirko Petrić (Odjel za soci­olo­gi­ju Sveučilišta u Zadru)

Moderator: Krešimir Krolo

13:00 – 14:30

Panel 4: “Izazovi finan­ci­ra­nja DKC-ova”

Panelisti: Janja Sesar (Pogon – Zagreb), Dea Vidović (Zaklada Kultura nova), Anastazija Magaš – Mesić (Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH)

Moderatorica: Željka Tonković

14:30 – 14:45

Završna riječ: Anita Buhin (Savez udru­ga Rojca)

Projekt GRAD(imo) ROJC pro­vo­di Savez udru­ga Rojca u part­ner­stvu s Gradom Pula i udru­ga­ma Zelena Istra, Metamedij, Merlin i Čarobnjakov šešir,. Ukupna vri­jed­nost pro­jek­ta GRAD(imo) ROJC je 2.375,125,89 kuna/ 2.016,307,01 kuna sufi­nan­ci­ra­no je sred­stvi­ma Europske Unije iz Europskog soci­jal­nog fonda.

Priredio B. V.