16. Noć muzeja u Muzeju grada Umaga

04.02.2021.

Manifestacija Noć muze­ja, u orga­ni­za­ci­ji Hrvatskog muzej­skog druš­tva, sva­ke se godi­ne u broj­nim usta­no­va­ma odr­ža­va kra­jem siječ­nja, a ovaj šes­na­es­ti put, u uvje­ti­ma veza­nim uz epi­de­mi­olo­ške mje­re zbog pan­de­mi­je COVIDA 19, odr­ža­na je, u petak 29. siječ­nja, uglav­nom kao digi­tal­na Noć muze­ja, s temom “Zadaće muze­ja u uvje­ti­ma kriza”.

U ovom neza­obi­laz­nom kul­tur­nom doga­đa­ju sudje­lo­vao je i Muzej gra­da Umaga, koji je, za svo­ju vjer­nu publi­ku i onu koja će to tek pos­ta­ti, pri­pre­mio atrak­tiv­ni digi­tal­no-ana­log­ni pro­gram pod nazi­vom “Muzejske mini­ja­tu­re” gdje je putem izlož­be i 29 raz­li­či­tih tema, posje­ti­te­lji­ma nudio sadr­ža­je pomo­ću kojih su istra­ži­va­li povi­jest Umaga. Kako bi se pro­gram mogao odvi­ja­ti u skla­du s pro­pi­sa­nim mje­ra­ma Stožera civil­ne zašti­te Republike Hrvatske, izlož­ba Muzejske mini­ja­tu­re nije bila izlo­že­na samo u muze­ju već i na uli­ca­ma gra­da na koji­ma se nala­zi­lo 11 panoa, pa je svat­ko osob­no mogao oda­bra­ti svo­ju rutu i vri­je­me raz­gle­da­nja, te kre­nu­ti u pouč­nu povi­jes­no-istra­ži­vač­ku šet­nju po slje­de­ćim loka­ci­ja­ma:  Stari mlin – uli­ca Ernesta Miloša; Trg 1. svib­nja; Crkva sv. Roka; Trg slo­bo­de; Trg sv. Martina i Muzej gra­da Umaga.

Izložbene panoe, koji su sadr­ža­va­li tek­s­to­ve na hrvat­skom, tali­jan­skom i engle­skom jezi­ku, pra­ti­li su i QR kodo­vi koji su obu­hva­ća­li broj­ne dodat­ne, zabav­ne sadr­ža­je, poseb­no zanim­lji­ve mla­đoj publi­ci, kao što su kvi­zo­vi, bojan­ke, foto­gra­fi­je, osmo­s­mjer­ke, 3D rekons­truk­ci­je, zvuč­ni i video zapi­si o poje­di­noj temi, a putem njih se moglo sudje­lo­va­ti i u nagrad­noj igri.

Tako se moglo saz­na­ti gdje je bila sta­ra cigla­na, tko je nekoć imao ulo­gu sani­tar­nih čuva­ra, tko je vodio pos­lo­ve hote­la Al leon d’oro (K zlat­nom lavu), kako je vla­dao Marino Bembo, prvi mle­tač­ki gra­do­na­čel­nik Umaga, gdje je bilo prvo kino ili trž­ni­ca u Umagu, škol­ski vrt, o gru­ama, drve­nim diza­li­ca­ma za bar­ke karak­te­ris­tič­nim za uma­ški kraj, o film­skoj indus­tri­ji na ovom podru­čju, i mno­go dru­gih zanimljivosti.

Panoi s QR kodo­vi­ma ostat će izlo­že­ni po gra­du još ovaj tje­dan, a u Muzeju se može raz­gle­da­ti izlož­ba  Dodir muze­ja – dos­tup­nost muze­ja svi­ma. Svi digi­tal­ni sadr­ža­ji dos­tup­ni su i na slje­de­ćoj povez­ni­ci www.mgu-mcu.com.

Tekst i foto­gra­fi­je Lidija KUHAR