EPK Rijeka 2020: IZLOŽBA „SEDAM LICA GRADA“ U GALERIJI KORTIL

10.02.2021.

Izložba „Sedam lica gra­da“ bit će otvo­re­na u petak, 12. velja­če u 19 sati u gale­ri­ji Kortil. Izložba je inter­dis­ci­pli­nar­ni umjet­nič­ko-edu­ka­tiv­ni pro­jekt, u sklo­pu pro­gra­ma Rijeke 2020 – Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re, koji spa­ja­njem ino­va­tiv­nih, novo­me­dij­skih izlož­be­nih i izved­be­nih prak­si, posje­ti­te­lji­ma pro­gra­ma pre­zen­ti­ra i komu­ni­ci­ra sadr­ža­je moder­ne riječ­ke povi­jes­ti, pos­ta­viv­ši u fokus istra­ži­va­nja sedam drža­va pod čijom je upra­vom ili oku­pa­ci­jom Rijeka bila tije­kom bur­nog 20. stoljeća.

Moderna riječ­ka povi­jest ispri­ča­na je kroz sedam novo­me­dij­skih umjet­nič­kih ins­ta­la­ci­ja. Prvo lice, raz­dob­lje Austro-Ugarske Monarhije, ilus­tri­ra­la je umjet­ni­ca Marina Rajšić kon­cep­tom kojim “gasi svje­tla hote­la Continental”. Razdoblje Talijanske Regencije Kvarnera pred­stav­lja umjet­ni­ca Sara Salamon, pos­ta­viv­ši u fokus svog umjet­nič­kog istra­ži­va­nja arhi­tek­ton­sko nas­li­je­đe tali­jan­ske pri­sut­nos­ti na riječ­kom teri­to­ri­ju, Zavjetni hram Kozala. Razdoblje Slobodne Države Rijeke, audio-vizu­al­nom ins­ta­la­ci­jom inter­pre­ti­rao je umjet­nik Michel Mesarić, dok je “podvo­je­nu Rijeku” izme­đu Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Italije, s odgo­va­ra­ju­ćim pan­da­ni­ma – Hrvatskim kul­tur­nim domom na Sušaku/ hote­lom Neboder i Riječkim nebo­de­rom, ilus­tri­rao stu­dent Akademije pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti Sveučilišta u Rijeci, Josip Knežević. Razdoblje oku­pa­ci­je Njemačkog Reicha, sa sje­di­štem u današ­njem Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, inter­pre­ti­ra­no je igro­ka­zom auto­ri­ce Dorotee Škrabo, dok su Eševi, nebo­de­ri izgra­đe­ni 70-tih godi­na 20. sto­lje­ća, kon­cept kojim stu­den­ti­ca Akademije pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti Sveučilišta u Rijeci Sandra Ružić pred­stav­lja raz­dob­lje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Naposlijetku, sed­mo lice gra­da, suprot­stav­lja­njem Tower Centra Rijeka te Zapadnog trgo­vač­kog cen­tra Rijeka izgra­đe­nih u raz­dob­lju Republike Hrvatske, umjet­nič­ki je kon­cept Jurja Milardovića, kojim autor pro­pi­tu­je kon­zu­me­ris­tič­ku ide­olo­gi­ju 21. sto­lje­ća i odgo­va­ra­ju­ću joj estetiku.

Nastala u okvi­ru pro­gram­skog prav­ca Doba moći Rijeke 2020 – Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re, kao zajed­nič­ki pro­jekt Kortila i mla­dih povjes­ni­ča­ra umjet­nos­ti, Zlatka Tota i kus­to­si­ce Katarine Podobnik, „Sedam lica gra­da“ istra­žu­je i inter­pre­ti­ra eta­pe moder­ne riječ­ke povi­jes­ti kao odra­ze druš­tve­no-poli­tič­kih, eko­nom­skih i kul­tur­no-umjet­nič­kih odred­ni­ca, tako reflek­ti­ra­ju­ći hete­ro­ge­nost urba­ne struk­tu­re i mul­ti­kul­tu­ral­nost kao glav­na obi­ljež­ja suvre­me­nog riječ­kog iden­ti­te­ta. Autori su oda­bra­ni putem jav­nog pozi­va koji je gale­ri­ja Kortil pro­ve­la u ožuj­ku proš­le godi­ne, a svo­jim izved­be­nim umjet­nič­kim kon­cep­ti­ma pozor­nost su usmje­ri­li na povi­jes­ne pun­k­to­ve u gra­du odnos­no na bit­ne druš­tve­no-poli­tič­ke doga­đa­je iz nje­go­ve sto­go­diš­nje povijesti.

Oblikovanje vizu­al­nog iden­ti­te­ta izlož­be, zapra­vo njih sedam, pot­pi­su­je Leo Kirinčić uz ilus­tra­ci­je riječ­kih dizaj­ne­ra Tanje Modraković, Ive Matića, Zrinke Buljubašić, Svena Sorića, Vanje Cuculića i Hane Stojaković, koji­ma je zajed­nič­ko što više ne žive i rade u svom rod­nom gradu.

Sam pro­gram otvo­re­nja autor­ski će biti upot­pu­njen izved­be­nom toč­kom ples­ne umjet­ni­ce Kristine Paunovski.

Izložba „Sedam lica gra­da“ u gale­ri­ji Kortil može se posje­ti­ti do 26. velja­če, a otvo­re­na je rad­nim danom od 10 do 13 sati i od 17 do 20 sati te subo­tom od 10 do 13 sati.

Ulaz je slo­bo­dan, a za vri­je­me tra­ja­nja izlož­be za zain­te­re­si­ra­ne posje­ti­te­lje bit će orga­ni­zi­ra­na i struč­na vod­stva. Prijave za struč­na vod­stva izlož­bom obvez­ne su i zapri­ma­ju se putem e‑maila jolanda@hkd-rijeka.hr ili na broj 099 2391 404.

Izložba se orga­ni­zi­ra uz pošti­va­nje svih važe­ćih epi­de­mi­lo­ških mje­ra i pre­po­ru­ka. Posjetitelji se pozi­va­ju na poja­ča­nu osob­nu higi­je­nu, fizič­ku uda­lje­nost te isprav­no noše­nje zaštit­nih maski za lice. Ne pre­po­ru­ču­je se dola­zak oso­ba­ma sta­ri­je život­ne dobi ili obo­lje­li­ma od kro­nič­nih bolesti.

Priredio B. V.