EPK RIJEKA 2020: U GALERIJI FILODRAMMATICA POSTAVLJA SE IZLOŽBA DUBRAVKE UGREŠIĆ „CRVENA ŠKOLA“

19.02.2021.

Izložba „Crvena ško­la“ pros­lav­lje­ne hrvat­ske knji­žev­ni­ce, ese­jis­ti­ce i pre­vo­di­te­lji­ce Dubravke Ugrešić, kojom se auto­ri­ca pred­stav­lja u jed­nom dru­gom žan­ru bit će otvo­re­na u čet­vr­tak, 25. velja­če u 19 sati u riječ­koj Galeriji Filodrammatica. Izložba koja je dio pro­gra­ma Dopolavoro, Rijeke 2020 – Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re moći će se bes­plat­no raz­gle­da­ti do 26. ožuj­ka, u rad­no vri­je­me Galerije: od pone­djelj­ka do subo­te izme­đu 16 i 20 sati.

Početkom rata u Jugoslaviji 1991. godi­ne u ruka­ma Dubravke Ugrešić slu­čaj­no se naš­la škol­ska počet­ni­ca koja je pre­ma godi­ni izda­nja lako mogla biti i nje­zi­na te su pred knji­žev­ni­com naj­ed­nom iskr­s­nu­la dva svi­je­ta — dav­ni, zabo­rav­lje­ni svi­jet početnice koji je obe­ća­vao sret­nu buduć­nost i dru­gi, zbilj­ski, sadaš­nji, koji je tu buduć­nost bru­tal­no ospo­ra­vao. Ta epi­zo­da potak­la je Dubravku Ugrešić na skup­lja­nje počet­ni­ca, a rezul­ti­ra­la je nizom tek­s­to­va i vizu­al­nih rado­va koji se pred­stav­lja­ju na ovoj izlož­bi i u poprat­nom katalogu.

Na pita­nje čime se to u „Crvenoj ško­li“ toč­no bavi, Ugrešić odgovara:

- Iskreno reče­no, ne znam. Istina je, nisu mi stra­ni poj­mo­vi poput appro­pri­ati­on art, inter­ven­ti­on art, soc-art… Bila sam svo­je­vre­me­no oča­ra­na kon­cep­tom soc-arta sli­ka­ra Ilje Kabakova, Alexandera Melamida, knji­žev­ni­ka Leva Rubinštajna i dru­gih. Otkrila sam i išča­še­ni ama­te­ri­zam Henryja Dargera, volim sli­ke jugos­la­ven­skog soc-artis­te Dušana Otaševića, obo­ža­vam fil­mo­ve Dušana Makavejeva, ali mis­lim da odgo­vor ne tre­ba tra­ži­ti u tom smje­ru, nagla­ša­va Ugrešić i dodaje:

- Ja nika­ko nisam “umjet­ni­ca”, i sve na izlož­bi je recik­la­ža, pos­tu­pak oču­đe­nja ili začud­nos­ti, koji nas­to­jim pos­ti­ći malim inter­ven­ci­ja­ma. Što se inter­ven­ci­ja tiče i tu koris­tim škol­ske teh­ni­ke: ponav­lja­nje moti­va, pre­cr­ta­va­nje, isti­ca­nje i skri­va­nje, i slič­no. Kada kažem sve je recik­la­ža, to se pri­je sve­ga odno­si na mate­ri­jal kojim se slu­žim. Nema ni jed­ne moje reče­ni­ce, ni jed­nog mog crte­ža (jer nisam umjet­ni­ca). To je iz današ­nje per­s­pek­ti­ve arhe­olo­ški mate­ri­jal, a tom vrstom arhe­olo­gi­je se malo tko bavi.

Ugrešić kaže kako će posje­ti­telj ove izlož­be uoči­ti ostat­ke mini­ja­tur­ne crve­ne ško­le kup­lje­ne dav­no u nekoj ams­ter­dam­skoj sta­re­ti­nar­ni­ci, i nje­nu opse­siv­nu (zlo)upotrebu zvi­jez­de peto­kra­ke i srpa i čekića:

- Od dana kada je Hrvatska pro­gla­še­na neza­vis­nom drža­vom, a tomu je ove godi­ne toč­no tri­de­set godi­na, hrvat­sko men­tal­no i vizu­al­no polje pos­te­pe­no su oku­pi­ra­le svas­ti­ke, crne poput žoha­ra, u svim veli­či­na­ma. Zvijezde peto­kra­ke raza­su­te po mojim “urad­ci­ma” spa­da­ju u kom­pul­ziv­nu ges­tu gubit­ni­ka. Iako crve­na zvi­jez­da nije bila moj “ide­olo­ški bedž”, niti je u mome dje­tinj­stvu nje­zi­na pri­sut­nost bila tako napad­no pri­sut­na, kako bi se, sude­ći po mojim rado­vi­ma, moglo zaklju­či­ti — ona je to pos­ta­la. Crvena zvi­jez­da nije obra­na, ni zašti­ta, niti pak poli­tič­ka stra­te­gi­ja, ona je sla­ba­šan, ali pos­to­jan alarm. Beeper. Crvena zvi­jez­da je tu da pos­tav­lja pita­nje nisu li nas svas­ti­ke-žoha­ri dois­ta pre­pla­vi­li?, zaklju­ču­je pros­lav­lje­na književnica.

Dubravka Ugrešić auto­ri­ca je knji­ga „Poza za pro­zu“, „Štefica Cvek u ralja­ma živo­ta“, „Život je baj­ka“, „Forsiranje roma­na-reke“, „Američki fik­ci­onar“, „Kultura laži“, „Muzej bez­u­vjet­ne pre­da­je“, „Zabranjeno čita­nje“, „Ministarstvo boli“, „Nikog nema doma“, „Baba Jaga je sni­je­la jaje“, „Lisica“, i „Tu nema niče­ga!“ zajed­no s Davorom Konjikušićem u bibli­ote­ci Skhole. Živi i radi u Amsterdamu.

Organizatori izlož­be „Crvena ško­la“ su Drugo more (Rijeka) i Multimedijalni ins­ti­tut (Zagreb), dok dizajn pos­ta­va izlož­be pot­pi­su­ju Nina Bačun i Roberta Bratović (kolek­tiv OAZA) te Ela Meseldžić.

Program podr­ža­va­ju Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH te Grad Rijeka – Odjel za kul­tu­ru. Drugo more koris­nik je finan­cij­ske podr­ške Zaklade Kultura nova.

Priredio B. V.