Izložba likovno-glazbenog kolektiva One Dollar Bill (Jakša, Tol, Šumonja) – „Acqua Alta” u Laubi

17.02.2021.

Zagrebačka kuća za lju­de i umjet­nost – Lauba, orga­ni­zi­ra mul­ti­me­di­jal­nu izlož­bu nazi­va „Acqua Alta“ koja će se odr­ža­va­ti od subo­te, 20. velja­če do čet­vrt­ka, 11. ožuj­ka. Autori izlož­be tro­ji­ca su umjet­ni­ka koji čine kolek­tiv One Dollar Bill: Marko Jakše, jedan od naj­re­le­vant­ni­jih slo­ven­skih sli­ka­ra (dobit­nik Prešerenove nagra­de 2013. godi­ne.), Pierre Tol, nizo­zem­ski glaz­be­nik i per­for­mer (član sku­pi­ne “Melted man”) i Bojan Šumonja, umjet­nik iz Pule. Začetak ove umjet­nič­ke gru­pe dogo­dio se tije­kom šet­nje šumom u slo­ven­skom Mohorju 2016. godine.

Na izlož­bi će biti pred­stav­lje­ni zajed­nič­ki i poje­di­nač­ni sli­kar­ski rado­vi sli­ka­ra Šumonje i Jakše, a dio izlož­be nosi­ti će zvuč­na ins­ta­la­ci­ja Tola.

Obojica sli­ka­ra koris­te se figu­ra­tiv­nim pri­ka­zom, te vla­da­ju veli­kim sli­kar­skim for­ma­ti­ma. Šumonja u svo­jim dje­li­ma razvi­ja snaž­nu eks­pre­si­ju naglim pote­zi­ma i jar­kim boja­ma, dok Jakše u svoj svi­jet uno­si pre­gršt deta­lja i nadre­al­nih moti­va. U nji­ho­vim poje­di­nač­nim rado­vi­ma izra­že­ni su moti­vi iz mito­lo­gi­je i reli­gi­je, a zajed­nič­ki sli­kar­ski pot­hvat rezul­ti­rao je kohe­rent­nim dje­li­ma u koji­ma pro­na­la­zi­mo pot­pis obo­ji­ce auto­ra u većoj ili manjoj mje­ri. Dio zajed­nič­kih rado­va pod­sje­ća nas na fan­tas­tič­ni svi­jet Hieronymusa Boscha, a tako­đer su pri­sut­ni moti­vi nadre­aliz­ma, iskriv­lje­ne meta­mor­fo­ze živo­tinj­skih i ljud­skih liko­va, pri­rod­ne i ljud­ske katas­tro­fe, sukob moder­nog i arha­ič­nog, sve uz zvuč­nu atmo­sfe­ru site-spe­ci­fic glaz­be­ne ins­ta­la­ci­je Pierrea Tola.

Otvorenje izlož­be poči­nje u 20 sati uz pošti­va­nje svih epi­de­mi­olo­ških mje­ra, a dodat­ne infor­ma­ci­je može­te pro­na­ći na služ­be­noj stra­ni­ci Lauba.hr, kao i na druš­tve­nim mrežama.

Priredio B. V.