Otvorena romska sekcija community knjižnice ROJCbook u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

15.02.2021.

Romska sek­ci­ja com­mu­nity knjiž­ni­ce ROJCbook otvo­re­na je u petak, 12. velja­če u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc. Knjižnica koja u Dnevnome borav­ku Rojca dje­lu­je od kra­ja stu­de­nog 2020. godi­ne ovi­me je pos­ta­la boga­ti­ja za goto­vo pet sto­ti­na knjiga.

ROJCbook knjiž­ni­ca nas­ta­la je na ini­ci­ja­ti­vu volon­ter­ke Alessije Krivičić koja je po dola­sku u Rojc, u čiji se rad uklju­či­la u sklo­pu pro­jek­ta „Pokretači soli­dar­nos­ti u Rojcu“ unu­tar pro­gra­ma Europske sna­ge soli­dar­nos­ti, zatek­la knji­ge u kuti­ja­ma, u neisko­ris­ti­vom sta­nju. Odlučila ih je detalj­no popi­sa­ti, kata­lo­gi­zi­ra­ti i na kon­cu uči­ni­ti dos­tup­ni­ma jav­nos­ti. U surad­nji s kole­ga­ma volon­te­ri­ma pre­dvo­đe­nim Igorom Zenzerovićem, a uz veli­ki poti­caj Udruge Roma Istre Pula i nje­zi­nog pred­sjed­ni­ka Velija Huseinija, pokre­nu­la se ide­ja stva­ra­nja rom­ske sek­ci­je unu­tar com­mu­nity knjiž­ni­ce. Zahvaljujući vri­jed­nim dona­ci­ja­ma Udruge Roma Istre Pula i Saveza Roma Republike Hrvatske „Kali Sara“ koris­ni­ci Rojca na kori­šte­nje su dobi­li nas­lo­ve na rom­skom jezi­ku, knji­ge o Romima i rom­skoj kul­tu­ri na hrvat­skom, engle­skom i osta­lim svjet­skim jezi­ci­ma, rječ­ni­ke rom­skog jezi­ka te mno­ga izda­nja Saveza Roma Republike Hrvatske „Kali Sara“.

Na samo­me otvo­re­nju pri­sut­nim medi­ji­ma obra­ti­li su se Alessia Krivičić, volon­ter­ka u Savezu udru­ga Rojca i ini­ci­ja­to­ri­ca ROJCbooka, Jasmina Nina Kamber, pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za kul­tu­ru Grada Pula-Pola, Veljko Kajtazi, sabor­ski zas­tup­nik te Veli Huseini, pred­sjed­nik Udruge Roma Istre Pula.

„Nakon otva­ra­nja naše knjiž­ni­ce ROJCbook u stu­de­nom, sret­na sam što mogu naj­a­vi­ti nje­zi­no poja­ča­nje u vidu naše poseb­ne rom­ske sek­ci­je, a čiji je ini­ci­ja­tor bio Igor Zenzerović. Ideja stva­ra­nja ove knjiž­ni­ce bila je stvo­ri­ti nešto dugo­traj­no za zajed­ni­cu. Manjine se sve više geto­izi­ra­ju u druš­tvu, a na ovaj bih način cije­li ovaj pro­jekt želje­la posve­ti­ti jača­nju inte­gra­ci­je svih manji­na s poseb­nim foku­som na Rome. To sam napi­sa­la u prvom pri­jed­lo­gu za otva­ra­nje com­mu­nity knjiž­ni­ce i mogu sa sigur­noš­ću reći da je to danas pos­ta­lo stvar­nost. Nadam se da ćemo nakon pan­de­mi­je, u bli­skoj buduć­nos­ti, moći orga­ni­zi­ra­ti radi­oni­ce i okup­lja­ti se te pru­ži­ti pros­tor u kojem će se svi čla­no­vi naše zajed­ni­ce osje­ća­ti dobro­doš­lo. Romska sek­ci­ja sto­ga nije stvo­re­na samo za Rome, čak što­vi­še, ona je stvo­re­na za sve nas. Obrazovati i edu­ci­ra­ti se glav­na je ide­ja ove knjiž­ni­ce, a otva­ra­njem rom­skog kut­ka mis­lim da smo se pri­bli­ži­li ostva­ri­va­nju te ide­je“, kaza­la je Krivičić.

Jasmina Nina Kamber poz­dra­vi­la je sve pri­sut­ne u svo­je osob­no i u ime gra­do­na­čel­ni­ka Grada Pule Borisa Miletića te je zahva­li­la na dona­ci­ji i istak­nu­la kako će „dona­ci­ja vri­jed­nih knji­ga na rom­skom jezi­ku koje su do sada bile teško dos­tup­ne, dodat­no ople­me­ni­ti ovu mla­du, malu ali po mno­go­če­mu vri­jed­nu i poseb­nu knjiž­ni­cu“, te doda­la: „Ovaj kutak, rom­ska sek­ci­ja neka bude, kao što i sam Rojc, ali i naš grad jesu, sim­bol zajed­niš­tva, tole­ran­ci­je i jed­nog boljeg uklju­či­vog druš­tva kojem svi zajed­no teži­mo. Sigurna sam da će ova ini­ci­ja­ti­va biti poti­caj i dru­gim zajed­ni­ca­ma manji­na zas­tup­lje­nih u Puli da bogat­stvo pisa­ne rije­či na broj­nim jezi­ci­ma manji­na nađe svo­je mjes­to na ovim poli­ca­ma, i da i ovo bude još jedan korak s ciljem pri­bli­ža­va­nja i upoz­na­va­nja šire zajed­ni­ce s kul­tur­nim i jezič­nim bogat­stvom Pule. Svaka aktiv­nost podi­za­nja jav­ne svi­jes­ti o važ­nos­ti čita­nja za osob­ni razvoj i druš­tve­nu inte­gra­ci­ju vrlo je važ­na, sto­ga još jed­nom hva­la svi­ma koji ovak­ve aktiv­nos­ti poti­ču i pro­vo­de. Veliko hva­la mla­di­ma, gos­po­đi­ci Alessiji Krivičić na čiju je ini­ci­ja­ti­vu knjiž­ni­ca zajed­ni­ce i pokrenuta“

Saborski zas­tup­nik Kajtazi pred­sta­vio je boga­tu dona­ci­ju od pre­ko 300 knji­ga na rom­skom i hrvat­skom jezi­ku istak­nuv­ši da je zna­nje pre­du­vjet za bri­sa­nje pre­dra­su­da te pozvao sve da se čita­njem sada dos­tup­nih knji­ga pri­bli­že bogat­stvu rom­ske kulture.

„Romska sek­ci­ja com­mu­nity knjiž­ni­ce u Puli, u Rojcu, nas­to­jat će biti siner­gij­sko mjes­to i oba­vi­jes­ni izvor gra­đe kroz koju će se moći pra­ti­ti povi­jest i razvoj rom­skog naro­da, nje­go­vih puto­va­nja, stra­da­nja i pos­tig­nu­ća kroz sto­lje­ća. Knjižnica će nas­to­ja­ti biti inter­dis­ci­pli­na­ran pros­tor u kojem se raz­mje­nju­ju infor­ma­ci­je i zna­nja, cen­tar kul­tu­re i doga­đa­nja. Otvorenjem ove knjiž­ni­ce Istra, Pula i Rojc poka­za­li su mul­ti­kul­tu­ral­nost u ovoj sre­di­ni što ja uvi­jek nagla­ša­vam i hva­lim. Knjižnica će biti mjes­to oču­va­nja rom­skog iden­ti­te­ta, jezi­ka i kul­tu­re, ali i sim­bol tole­ran­ci­je i zajed­niš­tva, neo­p­hod­nih obi­ljež­ja u stva­ra­nju boljeg i uklju­či­vi­jeg druš­tva“, kazao je Veli Huseini.

Nakon govo­ra sli­je­di­lo je i sve­ča­no otva­ra­nje rom­ske sek­ci­je i poziv Saveza udru­ga Rojca za nas­tav­kom pozi­tiv­ne surad­nje unu­tar cen­tra s nagla­skom na ink­lu­ziv­nost, otvo­re­nost i toleranciju.

Izvor i foto­gra­fi­je Savez udru­ga Rojca