EPK RIJEKA 2020.: interaktivna zvučna umjetnička instalacija „RI-miks identiteta – Bijesni intervali Istre i Kvarnera“ UDURGE METAMEDIJ

08.03.2021.

Na vanj­skim ste­pe­ni­ca­ma zgra­de Exporta na riječ­koj Delti pos­tav­lje­na je nova inte­rak­tiv­na zvuč­na umjet­nič­ka ins­ta­la­ci­ja „RI-miks iden­ti­te­ta – Bijesni inter­va­li Istre i Kvarnera“. Autori umjet­nič­ke ins­ta­la­ci­je su Tin Dožić, Marino Jurcan i Noel Šuran, dok je za teh­nič­ku podr­šku pos­ta­va ins­ta­la­ci­je zas­lu­žan Branimir Štivić. Nositelj pro­jek­ta je udru­ga Metamedij iz Pule. Ova umjet­nič­ka ins­ta­la­ci­ja, koja se akti­vi­ra pro­la­skom po vanj­skim ste­pe­ni­ca­ma zgra­de Exporta, nas­ta­la je u sklo­pu isto­ime­nog pro­jek­ta, kao sas­tav­ni dio pro­gra­ma Rijeke 2020 – Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re, koji istra­žu­je dvo­gla­sje tijes­nih inter­va­la Istre i Kvarnera.

Kroz pro­ces remik­si­ra­nja tijes­ni inter­va­li dovo­de se u odnos s teh­no­lo­gi­jom s ciljem da ih se pri­bli­ži široj publi­ci, a oso­bi­to mla­di­ma te se nagla­ša­va kre­ativ­nost u kon­tek­s­tu inter­pre­ta­ci­je tra­di­cij­ske glaz­be ovog podru­čja. Sami audio rado­vi koje je mogu­će čuti pokre­ta­njem zvuč­ne ins­ta­la­ci­je nas­ta­li su kao remik­se­vi zvuč­nih mate­ri­ja­la dobi­ve­nih na radi­oni­ci­ama „Ventilatori osci­la­to­ri” Tina Dožića i „Dvoglasje tijes­nih inter­va­la“ Noela Šurana, koje su odr­ža­ne u pro­sin­cu 2020.g. u Omladinskom kul­tur­nom cen­tru Palach u Rijeci.

Tijesni inter­val podra­zu­mi­je­va ljes­tvič­ni niz u kojem se uzas­top­no izmje­nju­ju polus­te­pen i cije­li ste­pen. Ti se inter­va­li znat­no raz­li­ku­ju od sis­te­ma tem­pe­ri­ra­nih 12 jed­na­kih polus­te­pe­na, neki su uži (tješ­nji) od tem­pe­ri­ra­nih. Unutar sti­la tijes­nih inter­va­la Istre i Hrvatskog pri­mor­ja svo­jim se spe­ci­fič­nim glaz­be­nim zna­čaj­ka­ma izdva­ja­ju četi­ri pod­sti­la: kanat, buga­re­nje, taran­ka­nje i diskant­no dvoglasje.

Danas, nakon veli­kog zasi­će­nja raz­nim glaz­be­nim sti­lo­vi­ma neki mla­di poči­nju tra­ga­ti za sta­rim glaz­ba­li­ma, sta­rim zvu­ko­vi­ma, arha­ič­nim glaz­be­nim jezi­kom. To su istak­nu­ti poje­din­ci koji su na neki način pre­za­si­će­ni svi­me što danas kroz medi­je dola­zi do uha, a isto­dob­no su vrlo kre­ativ­ni pa poku­ša­va­ju pove­za­ti sta­ro i moder­no. U tom spa­ja­nju novo uzdi­že sta­ro, a sta­ro i dalje živi u novom. Novo na taj način pred­stav­lja otkup­lje­nje sta­rog na kojem se temelji.

Na radi­oni­ci „Ventilatori osci­la­to­ri” polaz­ni­ci su tije­kom pet dana izra­đi­va­li „ura­di-sam“ (DIY) audio poja­ča­la i mikro­fo­ne za ozvu­ča­va­nje elek­tro­mag­net­skih zra­če­nja elek­tro­nič­kih ure­đa­ja te kon­tak­t­ne mikro­fo­ne. Elektromagnetska zra­če­nja sni­ma­ju se pomo­ću jed­nos­tav­nih zavoj­ni­ca, a zvu­če kao raz­ni glit­c­he­vi, šumo­vi, puc­ke­ta­nja i „zuja­vi“ tono­vi. Snimanjem elek­tro­mag­net­skih zra­če­nja elek­tro­mo­to­ra dobi­ve­ni su leže­ći tono­vi koji slu­že kao baza pre­ko koje su, uz men­tor­stvo Noela Šurana, otpje­va­ne impro­vi­za­ci­je u sti­lu tijes­nog inter­va­la. Također, na radi­oni­ci „Dvoglasje tjes­nih inter­va­la“ pri­bli­žio je polaz­ni­ci­ma spe­ci­fi­čan glaz­be­ni jezik Istre i Hrvatskog pri­mor­ja, pose­bi­ce dva sti­la kanat i buga­re­nje. Polaznici su se tako oku­ša­li u pje­va­nju u nave­de­nim sti­lo­vi­ma, a nagla­sak je bio na glaz­be­noj impro­vi­za­ci­ji. Polaznici radi­oni­ca bili su Sunčana Burlović, Andrea Tea Samardžić i Damjan Šporčić.

Izvor