EPK RIJEKA 2020.: PROGRAMSKA ZAVRŠNICA EUROPSKE PRIJESTOLNICE KULTURE

23.03.2021.

U Rijeci su na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je odr­ža­noj u pone­dje­ljak, 22. ožuj­ka naj­av­lje­na kul­tur­no-umjet­nič­ka doga­đa­nja koja se, pod kapom pro­jek­ta Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re, pla­ni­ra­ju odr­ža­ti tije­kom trav­nja, mje­se­ca koji pred­stav­lja svo­je­vr­s­nu pro­gram­sku zavr­š­ni­cu EPK programa.

Radi se o pre­ko pede­set doga­đa­ja koji­ma će publi­ka moći pri­sus­tvo­va­ti u kon­tro­li­ra­nim uvje­ti­ma i uz pošto­va­nje epi­de­mi­olo­ških mje­ra, a na današ­njoj kon­fe­ren­ci­ji za medi­je ove su pro­gra­me naj­a­vi­li rav­na­te­lji riječ­kih usta­no­va u kul­tu­ri, pred­stav­ni­ci tvrt­ke Rijeka 2020 osno­va­ne za pro­ved­bu pro­jek­ta EPK te pred­stav­ni­ci Delta Laba for­mi­ra­nog u okvi­ru Sveučilišta u Rijeci u sklo­pu EPK pro­jek­ta i udru­ge Drugo more. Svi oni zajed­nič­ki rade na orga­ni­za­ci­ji riječ­ke pro­gram­ske EPK zavr­š­ni­ce i to u uvje­ti­ma, naža­lost još uvi­jek pri­sut­ne, bor­be pro­tiv pan­de­mi­je i virusa.

Podsjetimo, Rijeci i Galwayu su zbog poja­ve pan­de­mi­je COVID 19 i nemo­guć­nos­ti da izvor­no pla­ni­ra­ni pro­gram reali­zi­ra­ju u cije­los­ti tije­kom 2020., titu­le Europskih pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re pro­du­lje­ne do kra­ja trav­nja 2021. Rijeka je tije­kom 2020. odr­ža­la pre­ko 400 kul­tur­no-umjet­nič­kih pro­gra­ma, pre­te­ži­to tije­kom ljet­nih mje­se­ci, jedan dio pro­gram­skih aktiv­nos­ti odr­žan je u jesen i počet­kom 2021., a zna­ča­jan dio aktiv­nos­ti pla­ni­ran je upra­vo za mje­sec tra­vanj 2021.

Bogat pro­gram koji je danas naj­av­ljen uklju­ču­je pred­sta­ve, temat­ske vođe­ne šet­nje gra­dom, otvo­re­nja traj­nih ins­ta­la­ci­ja, izlož­be, kon­cer­te i slič­na doga­đa­nja koja se sva redom pla­ni­ra­ju u skla­du s epi­de­mi­olo­škim mje­ra­ma pro­pi­sa­ni­ma od stra­ne Stožera civil­ne zašti­te, a, kako je nagla­še­no na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je, uko­li­ko bude dola­zi­lo do zaoš­tra­va­nja i izmje­na mje­ra, tome će se pri­la­go­đa­va­ti i pla­ni­ra­na događanja.

U trav­nju je pla­ni­ra­no otvo­re­nje dese­tak izlož­bi, među koji­ma mno­ge osta­ju otvo­re­ne i u raz­dob­lju nakon 30.4. Jedna od njih je i izlož­ba Nepoznati Klimt – lju­bav, smrt, eks­ta­za koja dono­si nje­go­ve rane rado­ve – sli­ke koje su nakon 133 godi­ne demon­ti­ra­ne sa svo­da riječ­kog kaza­li­šta Ivana pl. Zajca kako bi bile res­ta­uri­ra­ne te eks­klu­ziv­no pri­ka­za­ne na izlož­bi u novo­ob­nov­lje­noj pala­či iz 18. sto­lje­ća u koju je Muzej gra­da Rijeke nedav­no use­lio. Klimt će ondje biti izlo­žen sve do sre­di­ne lis­to­pa­da 2021.

U Exportu na Delti pono­vo se otva­ra veli­ka izlož­ba Fiume Fantastika – feno­me­ni gra­da koja je u dru­goj polo­vi­ci 2020. godi­ne polu­či­la sja­jan uspjeh i koju je pogle­da­lo više od 7 tisu­ća posje­ti­te­lja. Izložba je obo­ga­će­na i upu­ta­ma za dje­cu za istra­ži­va­nje izlož­be, a pono­vo će se orga­ni­zi­ra­ti i struč­na vod­stva ovom izložbom.

U Muzeju gra­da, u zgra­di na Trgu Riccarda Zanelle 1, u trav­nju se otva­ra izlož­ba Moda i strip, koja dola­zi iz Muzeja stri­pa u Angoulemeu i posje­ti­te­lji­ma nudi uvid u više od sto­ti­nu eks­po­na­ta. Riječ je o crte­ži­ma, odje­ći, mod­nim doda­ci­ma, par­fe­mi­ma i raz­no­vr­s­nim publi­ka­ci­ja­ma koji nagla­ša­va­ju izrav­ne veze mode i stri­pa budu­ći da je moda čes­to nas­ta­ja­la pod utje­ca­jem stri­pov­skih juna­ki­nja i juna­ka. Ova izlož­ba osta­je otvo­re­na do sre­di­ne lipnja.

Muzej moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti obi­lje­žit će 100. obljet­ni­cu rođe­nja istak­nu­tog hrvat­skog umjet­ni­ka Ivana Kožarića izlož­bom Odletjeti u eter ili osta­ti na Zemlji. Izložba se otva­ra 23. trav­nja 2021., više od godi­nu dana nakon što je uz riječ­ko Korzo, uoči otvo­re­nja EPK, bila pri­vre­me­no pos­tav­lje­na Kožarićeva ins­ta­la­ci­ja Stog sije­na, i osta­je otvo­re­na do sre­di­ne lip­nja. U surad­nji s obi­te­lji Kožarić i zagre­bač­kim Muzejom suvre­me­ne umjet­nos­ti, u Rijeci će se pred­sta­vi­ti medij­ski raz­no­li­ki rado­vi Ivana Kožarića, nas­ta­li u raz­dob­lju od 1950-ih do 2010-ih godina.

Osim ovih izlož­bi tra­vanj će obi­lje­ži­ti i dani otvo­re­nih vra­ta Pomorskog i povi­jes­nog muze­ja Hrvatskog pri­mor­ja Rijeka na svim loka­ci­ja­ma – u Guvernerovoj pala­či, u Muzejskoj zbir­ci Kastavštine te u Memorijalnom cen­tru Lipa pamti.

Izložbom foto­gra­fi­ja koja će 20. trav­nja biti pos­tav­lje­na na pos­ta­men­ti­ma na riječ­kom Korzu, putu­je zahva­la volon­ter­ka­ma i volon­te­ri­ma na zna­čaj­nom dopri­no­su u ostva­re­nju cje­lo­kup­nog kul­tur­nog pro­gra­ma u sklo­pu pro­jek­ta Rijeka 2020 – Europska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re.  Ova izlož­ba pra­ti anga­žman gra­đan­ki i gra­đa­na Rijeke u volon­ter­skim aktiv­nos­ti­ma – kon­fe­ren­ci­je, radi­oni­ce, među­na­rod­na surad­nja i raz­mje­na, kon­cer­ti, fes­ti­va­li, izlož­be, pro­mo­ci­je, mani­fes­ta­ci­je, otvo­re­nja ins­ta­la­ci­ja – pred­stav­lja­ju samo dje­lić doga­đa­nja u koje je bilo uklju­če­no pre­ko 400 volon­te­ra koji su tije­kom godi­na pok­lo­ni­li pro­jek­tu i gra­du pre­ko 8.000 sati svo­jeg slo­bod­nog vremena.

Svakog viken­da tije­kom trav­nja odr­ža­vat će se i neko­li­ko vođe­nih šet­nji i tura gra­dom za dje­cu i za odrasle.

StreetArt šet­nja za dje­cu kre­će se uzvod­no grad­skim tokom Rječine, Vodovodnom i Ružićevom uli­com i susre­će umjet­nost na ulič­nom zidu iz kvar­ta, u pot­hod­ni­ku, ispod vol­te, nasred ces­te, ulič­nog stu­pa ili željez­nič­kog vagona.

U vođe­noj turi Rijekom mura­la na širem podru­čju Delte i Školjića te šare­nom Križanićevom uli­com, gdje je naprav­lje­no 7 novih rado­va, publi­ka će moći saz­na­ti više o umjet­ni­ci­ma, rado­vi­ma, ali i nekim zanim­lji­vim aneg­do­ta­ma koje su se dogo­di­le pri­li­kom stva­ra­nja ove ulič­ne umjet­nos­ti. Na samo­me kra­ju moći će se i sami oku­ša­ti u bara­ta­nju spre­jem po fasa­di i sudje­lo­va­ti u stva­ra­nju još jed­nog murala.

U sklo­pu pro­gra­ma zatva­ra­nja EPK 2020, Udruga turis­tič­kih vodi­ča Kvarnera ponu­di­la je novi temat­ski raz­gled svim gra­đa­ni­ma i posje­ti­te­lji­ma Rijeke – vođe­nu turu Nasljeđe Rijeke kao EPK 2020. Ovaj pro­gram raz­gle­da odmi­če se od kla­sič­nog raz­gle­da te usmje­ra­va paž­nju na traj­nu ostav­šti­nu Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re 2020. Šetnja gra­dom zaus­tav­lja se na dese­tak oda­bra­nih loka­ci­ja, tra­je nešto više od 90 minu­ta, a u njoj posje­ti­te­lji ima­ju pri­li­ku pri­sje­ti­ti se mno­gih atrak­tiv­nih pro­gra­ma koji su obi­lje­ži­li raz­dob­lje EPK, te doz­na­ti što Rijeci osta­je na ponos u traj­no nasljeđe.

Najavljena je i Povijesna tura Krešimirovom uli­com, poten­ci­jal­nim pro­ši­re­nim Korzom, koja kre­će iz Antikvarijata Mali nebo­der u Ciottinoj i tra­je sat i pol, a vodi kroz zanim­lji­ve povi­jes­ne tre­nut­ke i ostav­šti­ne, arhi­tek­ton­ske, nara­tiv­ne,  ali i one koje Rijeka 2020 ostav­lja  za sobom kao nas­lje­đe (Dječja kuća, Knjižnica, Palača Šećera, MMSU i dr.)

Publiku tije­kom trav­nja oče­ku­je i dese­tak raz­li­či­tih pred­sta­va, glaz­be­nih, kon­cert­nih i slič­nih izved­bi, a mode­li izved­be uve­li­ke će ovi­si­ti o epi­de­mi­olo­škim mje­ra­ma i moguć­nos­ti­ma veza­ni­ma uz jav­na okup­lja­nja koja pro­pi­su­je Stožer civil­ne zaštite.

U pros­to­ru Riječke ribar­ni­ce je 24.4. pre­dvi­đe­na suita u tra­ja­nju 45 minu­ta, s počet­kom u 22.00 sata, koju izvo­de glaz­be­ni sas­tav Grč u prat­nji glaz­be­ni­ka sim­fo­nij­skog orkes­tra HNK Ivana pl. Zajca, uz aran­žma­ne i orkes­tra­ci­je Zorana Majstorovića. Ovaj će se pro­gram izvo­di­ti bez publi­ke zbog stro­gih mje­ra Stožera za bora­vak u pros­to­ru Ribarnice, ali je pre­dvi­đen lives­tre­am na You Tube kana­lu Rijeke 2020.

HNK Ivana pl. Zajca naj­av­lju­je pra­izved­bu Opere po Kamovu Zorana Juranića koja je skla­da­na poseb­no za riječ­ku Operu i poseb­no za pro­gram Rijeke – Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re. Prolog je bio izve­den na sve­ča­nos­ti otva­ra­nja EPK, a cje­lo­vi­ta se ope­ra prvi puta izvo­di u tra­vanj­skoj zavr­š­ni­ci EPK. Zoran Juranić skla­dao je pede­se­tak dje­la iz podru­čja orkes­tral­ne, komor­ne, kla­vir­ske i vokal­ne glaz­be. Ne tako dav­no, pro­na­la­zak do tada nepoz­na­tog libre­ta koji je Janko Polić Kamov napi­sao za svo­ga bra­ta Milutina zain­tri­gi­rao je hrvat­sku kul­tur­nu jav­nost. Iako nije riječ o izvor­no Kamovljevoj pri­či, tekst koji je Kamov nas­lo­vio „Kad sli­jep­ci pro­gle­da­ju“ ima sve odli­ke raz­ba­ru­še­ne i izrav­ne auto­ro­ve nara­ci­je, a uz to poka­zu­je i vrlo dobro sna­la­že­nje u pra­vi­li­ma veris­tič­ke libretistike.

Simfonijski kon­cert Stravinsky, Mahler: Farewell to ECoC, riječ­ki HNK naj­av­lju­je za 30. trav­nja, a na pro­gra­mu će biti Igor Stravinsky: Žar pti­ca (1919.) i Gustav Mahler: Simfonija br. 4 u G‑duru.

Početkom trav­nja u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci bit će odr­ža­na pre­zen­ta­ci­ja pro­jek­ta Janez Janša: Zračni most (The Airlift). Riječ je zapra­vo o pre­zen­ta­ci­ji pro­gra­ma “Odletit ćemo obo­je ako ti kažem što se desi­lo” koji je bio pla­ni­ran u 2020., ali je otka­zan zbog pan­de­mi­je. Ta site-spe­ci­fic balet­no-dram­ska pred­sta­va tre­ba­la je doni­je­ti pri­ču o bale­tu i nje­go­voj bli­zi­ni moći i vlas­ti, redu i dis­ci­pli­ni i liku Nikše Župe, kul­tur­nog mena­dže­ra rodom iz Splita, direk­to­ra zagre­bač­ke Akademije dram­skih umjet­nos­ti te umjet­nič­kog rav­na­te­lja Baleta Slovenskoga narod­nog kaza­li­šta u Ljubljani 1991. – 1992. Prezentaciju pro­jek­ta Janez Janša: Zračni most (The Airlift) na veli­koj pozor­ni­ci izvest će sam autor Janez Janša, a nakon izved­be odr­žat će se deba­ta sa surad­ni­ci­ma: Milanom Markovićem, Petrom Veber, Draganom Živadinovim i Tajči Čekada.

Na samom kra­ju trav­nja otva­ra se i Galerija Zajc, izlož­be­ni i inte­rak­tiv­ni pros­tor u kojem će se pred­sta­vi­ti kaza­liš­na bašti­na i tije­kom godi­ne orga­ni­zi­ra­ti raz­li­či­ti susre­ti i raz­go­vo­ri. Bit će smje­šte­na u zgra­di riječ­kog Kazališta koris­te­ći i pre­ure­đe­ne zanim­lji­ve pros­to­re koji su do sad bili izvan foku­sa posje­ti­te­lja kaza­li­šta: pokraj­nje ste­pe­ni­ce, odmo­ri­šta, pret­pros­to­ri kaza­liš­nog bal­ko­na, sam balkon.

Tijekom trav­nja pla­ni­ra­ni su, slič­no kao u ljet­nom raz­dob­lju, i kon­cer­ti na otvo­re­nom, no nji­ho­va izved­ba zna­čaj­no ovi­si o epi­de­mi­olo­škim mje­ra­ma i moguć­nos­ti­ma jav­nih okupljanja.

Nakon što su tije­kom 2020. otvo­re­ne četi­ri traj­ne ins­ta­la­ci­je kul­tur­no-turis­tič­ke rute Lungomare Art, u trav­nju će se upri­li­či­ti i pro­gra­mi otvo­re­nja traj­nih skul­p­tu­ra u Voloskom i u Baški na oto­ku Krku.

Također, u Vrbniku i u Mrkoplju pla­ni­ra­ni su dani susjed­sta­va Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re, a na podru­čju Rijeke bit će pohra­nje­na Vremenska kap­su­la 27 susjed­sta­va, u koju su pohra­nje­ne poru­ke za budu­će nara­šta­je. U Vremenskoj kap­su­li 27 susjed­sta­va ostav­lje­na je poru­ka nekim budu­ćim arhe­olo­zi­ma, antro­po­lo­zi­ma i povjes­ni­ča­ri­ma buduć­nos­ti o svi­ma koji su sada i ovdje, o gra­du Rijeci u 2020. godi­ni, o sva­kom poje­di­nom susjed­stvu, o živo­ti­ma i o ide­ji buduć­nos­ti kako je vidi­mo iz ove sadaš­nje perspektive.

Za dje­cu se već kra­jem ožuj­ka otva­ra Dječja kuća u sklo­pu kvar­ta kul­tu­re Rikard Benčić, a u njoj će pro­gra­mi zapo­če­ti u trav­nju, tako­đer u skla­du s moguć­nos­ti­ma koje dopus­te pro­tu­epi­de­mij­ske mjere.

Tjedan dobre dje­čje knji­ge ove bi godi­ne, od 19. do 25. 4., tre­bao doni­je­ti niz susre­ta s auto­ri­ma, kre­ativ­nih radi­oni­ca, sve s knji­gom u sre­di­štu te po prvi puta – u Dječjoj kući u kojoj svoj novi dom ima i Dječji odjel Stribor.

U Dječjoj kući igrat će se i lut­kar­ska pred­sta­va Oh la la, a u Gradskom kaza­li­štu luta­ka pred­sta­va Sretna kućica.

Nedjeljni dani će tije­kom trav­nja biti obi­lje­že­ni Iznenadnim cir­ku­som u riječ­kim kvar­to­vi­ma. Riječ je o seri­ji pop-up nas­tu­pa ulič­nog zabav­lja­ča Marka Klauna s izved­bom Palačinka Show. Vozilo kojim izvo­đač dola­zi na loka­ci­ju ujed­no je i bina, a riječ je o vatro­gas­nom vozi­lu koje je pre­na­mi­je­nje­no u jed­no sasvim šaša­vo cir­ku­sko – kla­un­sko vozilo.

U više ter­mi­na će u Exportu na Delti, u kinu izlož­be Fiume Fantastika, biti pri­ka­za­na pred­sta­va Djeca luke Kazališne radi­oni­ce Malik. Ova je pred­sta­va pri­mar­no bila zamiš­lje­na kao site spe­ci­fic izved­ba, ali je zbog epi­de­mi­olo­ških uvje­ta čitav pro­ces pred­sta­ve pre­ba­čen i pri­la­go­đen ”novom nor­mal­nom” te se odvi­jao putem Zoom plat­for­me pa su  tako i radi­onič­ki dio pro­ce­sa, ali i sama izved­ba pro­ve­de­ni i pla­ni­ra­ni u digi­tal­nom obli­ku. Predstavom Djeca luke, pre­ma rock i punk pje­sma­ma iz knji­ge „Riječke rock him­ne“ Zorana Žmirića, pri­ča se pri­ča o bun­tu i odras­ta­nju te odno­su naj­mla­đih gene­ra­ci­ja pre­ma gra­du u kojem žive u odre­đe­nom tre­nut­ku tranzicije.

Osim ovdje spo­me­nu­tih pro­gra­ma, na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je ih je naj­av­lje­no i više, a gra­đa­ni su pozva­ni da pra­te naj­a­ve u medi­ji­ma jer će se svi pla­ni­ra­ni pro­gra­mi dodat­no tije­kom trav­nja naj­av­lji­va­ti putem medi­ja odnos­no izved­be će se pri­la­go­đa­va­ti even­tu­al­nim izmje­na­ma epi­de­mi­olo­ških mje­ra Stožera.

Gradonačelnik Rijeke, Vojko Obersnel na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je je nagla­sio da – „još uvi­jek pri­sut­ne mje­re bor­be pro­tiv epi­de­mi­je pri­je­če da pro­gram zatva­ra­nja pla­ni­ra­mo i odr­ži­mo na način sli­čan otvo­re­nju kada smo pri­je nešto više od godi­nu dana s osmi­je­hom na licu i ponos­ni ula­zi­li u riječ­ku EPK godi­nu i ne slu­te­ći što nas tije­kom 2020. čeka.“.

„No“, – dodao je – „ponos­ni i dalje može­mo biti jer uči­ni­li smo u pro­tek­lih godi­nu dana mno­go više no što se u ožuj­ku 2020. čini­lo da će uop­će biti mogu­će. Titula Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re u Rijeci je, una­toč i uspr­kos koro­ni, uspješ­no noše­na titu­la i ona nam osta­je jer naš se grad upi­sao na mapu EPK gra­do­va. Riječku EPK godi­nu poz­drav­lja­mo dos­to­jans­tve­no, i gle­da­mo u buduć­nost, u vri­je­me kada će, ne samo fizič­ko nas­lje­đe pro­jek­ta, nego i cje­lo­kup­no iskus­tvo pro­ved­be ovog pro­jek­ta, biti kva­li­tet­na baza za dalj­nji razvoj riječ­ke kulture.“

Priredio B. V.