EPK Rijeka 2021.: Otvorena Dječja kuća – središte kulturnog i umjetničkog obrazovanja

29.03.2021.

Svečanost otvo­re­nja Dječje kuće u Ciglenoj zgra­di biv­šeg indus­trij­skog kom­plek­sa Rikard Benčić kao sas­tav­ni dio pro­jek­ta Rijeka 2020 – Europska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re odr­ža­na je u petak, 26. ožuj­ka. U riječ­kom kvar­tu kul­tu­re Ciglena je zgra­da pre­tvo­re­na u jedins­tve­ni objekt nami­je­njen kul­tur­noj i umjet­nič­koj edu­ka­ci­ji najmlađih.

Na sve­ča­nos­ti otvo­re­nja Dječje kuće sudje­lo­va­li su pred­sjed­nik Republike Hrvatske Zoran Milanović, minis­tri­ca kul­tu­re i medi­ja Nina Obuljen Koržinek, gra­do­na­čel­nik Rijeke Vojko Obersnel, direk­to­ri­ca druš­tva Rijeka 2020 Irena Kregar Šegota, pro­čel­nik odje­la za kul­tu­ru Grada Rijeke Ivan Šarar i arhi­tekt Saša Randić.

Sve pro­gra­me, radi­oni­ce i aktiv­nos­ti u koje se dje­ca mogu uklju­či­ti, osmiš­lja­va­ju i pro­vo­de zajed­nič­ki četi­ri grad­ske kul­tur­ne usta­no­ve Art-kino, Gradska knjiž­ni­ca Rijeka, Gradsko kaza­li­šte luta­ka, Muzej moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti te udru­ge i neza­vis­ne orga­ni­za­ci­je. Arhitektonski rekons­truk­ci­ja Ciglene zgra­de – nas­ta­nak Dječje kuće je izve­den pre­ma pro­jek­tu arhi­tek­ta Saše Randića.

Ciglena zgra­da se nala­zi izme­đu T- gra­đe­vi­ne (budu­će Gradske knjiž­ni­ce Rijeka) i H – gra­đe­vi­ne (Muzeja moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti) kom­plek­sa “Benčić”, a na razi­ni prvog i tre­ćeg kata mos­to­vi­ma je fizič­ki pove­za­na sa zgra­dom MMSU‑a.

Izvor