U Labinu otvorena izložba Šumonje, Jakše i Tola

20.04.2021.

U petak, 16. trav­nja 2021., u Gradskoj gale­ri­ji Labin otvo­re­na je izlož­ba pod nazi­vom „Il fiume Ping Pong e il lago Pong Ping“. Autori izlož­be su Bojan Šumonja, Marko Jakše i Pierre Tol, koji se zajed­no pred­stav­lja­ju kao nefor­mal­na umjet­nič­ka gru­pa „One Dollar Bill“.

Izložba „Il fiume Ping Pong e il lago Pong Ping“ prva je ovo­go­diš­nja izlož­ba u orga­ni­za­ci­ji Gradske gale­ri­je Labin, a ostva­re­na je u surad­nji s Udrugom Labin Art Express te je dio rado­va pred­stav­ljen u pros­to­ru DKC Lamparna.

Grupa „One Dollar Bill“ ofor­mi­la se sre­di­nom 2016. u Mohorju (Slovenija), a još 2017. Bojan Šumonja i Marko Jakše zapo­če­li su zajed­nič­ki sli­ka­ti i taj oblik surad­nje nas­ta­vi­li do danas. Sve sli­ke na izlož­bi zajed­nič­ki su rado­vi Bojana Šumonje i Marka Jakše, a Pierre Tol, nizo­zem­ski muzi­čar i per­for­mer, autor je zvuč­ne ins­ta­la­ci­je pos­tav­lje­ne u Gradskoj gale­ri­ji Labin.

Kustosica izlož­be je Nataša Ivančević.

Izložbu u Gradskoj gale­ri­ji Labin i DKC Lamparna može­te posje­ti­ti do 8. svib­nja 2021. U Labinu od pone­djelj­ka do pet­ka od 10 do 13 i od 17 do 20 sati, subo­tom od 10 do 13 sati. Lamparna radi od pone­djelj­ka do subo­te, od 10 do 15 sati, isklju­či­vo uz pret­hod­nu najavu.

Izložba je reali­zi­ra­na uz pot­po­ru Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Labin i Grada Labina.

Izvor