25. DODJELA NAGRADE LAURUS NOBILIS

10.05.2021.

Jubilarna, 25. po redu sve­ča­na dodje­la Nagrade Laurus nobi­lis odr­ža­na je u petak, 7. svib­nja u orga­ni­za­ci­ji poreč­ke knjiž­ni­ce. Ove ju je godi­ne svo­jim sudje­lo­va­njem obo­ga­ti­lo 63 uče­ni­ka iz svih osnov­nih ško­la Poreštine, iz poreč­kih sred­njih ško­la te iz Pazinskog kole­gi­ja. Kako je i nagla­še­no na dodje­li, stva­ra­laš­tvo ne poz­na­je gra­ni­ce i čes­to su baš veli­ke kri­ze, baš poput ove s epi­de­mi­jom viru­sa COVID – 19, bile pokre­ta­či naj­ve­ćih umjet­nič­kih ostva­re­nja. Zato je ovaj dan važan i posve­ćen je svi­ma oni­ma koji su nam nano­vo otvo­ri­li vra­ta svo­jih skri­ve­nih svjetova.

Prosudbeni odbor, koji čine pro­fe­so­ri hrvat­skog i tali­jan­skog jezi­ka: Blaženka Đermadi, Daisy Ghersinich Fiškuš, Anči Ritossa Blažević, Daria Škrinjar, Ivan Čupić, Alvijana Klarić, Dunja Janko, Nataša Plačko, Kristina Šumberac Đorđević i Ivan Kardum, raz­mo­trio je rado­ve pod zapor­ka­ma te su oda­bra­ni naj­bo­lji. Osim osva­ja­nja nagra­de, poti­caj mla­dim auto­ri­ma je tiska­nje nji­ho­vih tek­s­to­va u zbir­ci PoZiCa, koja dono­si naj­bo­lja lite­rar­na ostva­re­nja uče­ni­ka osnov­nih i sred­njih ško­la tri­ju pri­ja­telj­skih gra­do­va na natje­ča­ji­ma: Mala nagra­da Gjalski i nagra­da Gjalski za sred­njo­škol­ce u Zaboku, natje­čaj Grada Crikvenice te poreč­ka Nagrada Laurus nobilis.

Laureatima natje­ča­ja dodje­lju­je se „Nagrada Laurus nobi­lis“ koja se sas­to­ji od pok­lon bona za kup­nju knji­ga, bes­plat­ne godiš­nje čla­na­ri­ne u Gradskoj knjiž­ni­ci Poreč te puto­va­nja u Zabok na sve­ča­nu dodje­lu Nagrade Ksaver Šandor Gjalski, uko­li­ko pri­li­ke to budu dozvoljavale.

„Ponosan sam da Poreština ima ovo­li­ko mla­dih talen­ti­ra­nih lju­di koji nam se nese­bič­no otkri­va­ju i odu­šev­lja­va­ju nas. Zahvaljujem svi­ma koji sva­ke godi­ne ula­že­te puno tru­da da se ova tra­di­ci­ja nas­tav­lja, a poseb­no u ovim teškim vre­me­ni­ma. Iskreno se nadam da ćemo slje­de­ći Laurus doče­ka­ti bez maski­ca na licu i da će Sabornica, kao i ina­če, biti ispu­nje­na do pos­ljed­njeg mjes­ta“, rekao je gra­do­na­čel­nik Grada Poreča te je uru­čio nagra­de Naji Jugovac za rad „Jeno popod­ne s mojin nonon”, Carlu Ghersinichu za rad „Mio fra­tel­lo fan­ta­sma“, Roberti Radman za rad „Beskraj” i Ilari Stojnić za rad „Piccole cose”.

Svoje su mjes­to u ovo­go­diš­njoj PoZiCi osi­gu­ra­li i pohva­lje­ni uče­ni­ci te je gra­do­na­čel­nik uru­čio priz­na­nja slje­de­ćim uče­ni­ci­ma: Luciji Geržinić za rad „Prijatelj u zim­skoj noći”, Zoe Pašagić za rad „Znači…”, Nevi Blažević za rad „V moye vremya…”,  Benedetti Terzić za rad „Una mat­ti­na­ta di scu­ola a dis­tan­za”, Giordanu Simpsichu za rad „Il mon­do in un libro”, Gaii Modrić za rad „Moja šali­ca čaja”, Antoniu Jukiću za rad „Posljednja veče­ra”, Emmi Berti Bočkor za rad „Pinokio” i Paoli Paljić za rad „Migliori amici”.

Kako je traj­ni cilj razvi­ja­njem umjet­nič­kog, pogla­vi­to jezič­nog, izri­ča­ja širi­ti gra­ni­ce razu­mi­je­va­nja, bli­skos­ti, pri­ja­telj­stva i lju­ba­vi, uva­ža­va­nja raz­li­či­tih sta­vo­va i pris­tu­pa kre­ativ­nos­ti, na dodje­li su pozva­ni svi uče­ni­ci da se i slje­de­će godi­ne odva­že i oku­ša­ju u pisa­nom stva­ra­laš­tvu te sudje­lu­ju u Natječaju Laurus nobilis.

Kroz ovu sve­ča­nost okup­lje­ne je vodi­la Lara Stranić, uče­ni­ca Srednje ško­le „Mate Balota“.

Priredio B. V.