CENKI: Edukativno – kreativan program „Vodi me na put“

27.05.2021.

Edukativno – kre­ati­van pro­gram Centra za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre Etnografskog muze­ja Istre „Vodi me na put“ odr­ža­va se u čet­vr­tak, 27. svib­nja u Pićnu. Partner pro­gra­ma je Osnovna ško­la Vladimira Nazora – Područna ško­la Pićan (uče­ni­ci od 1. do 4. raz­re­da s uči­te­lji­ca­ma: Đurđicom Matuhinom i Jasminom Vretenar Zulijani). Autorica i vodi­te­lji­ca pro­gra­ma je Nuša Hauser, viša kus­to­si­ca doku­men­ta­ris­ti­ca Etnografskog muze­ja Istre, a struč­ni surad­nik na pro­gra­mu je Mario Buletić, viši kus­tos Etnografskog muze­ja Istre.

„Program “Vodi me na put” osmiš­ljen je za obi­lje­ža­va­nje Svjetskog dana pri­po­vi­je­da­nja koji se od 1991. godi­ne odr­ža­va na svim kon­ti­nen­ti­ma izu­zev na Antarktici, na sje­ver­noj Zemljinoj hemi­sfe­ri na pro­ljet­ni ekvi­no­cij, na juž­noj na jesen­ski, a CENKI ga niz godi­na doče­ku­je s uče­ni­ci­ma i uči­te­lji­ca­ma Osnovne ško­le Vladimira Nazora – Područne ško­le Pićan. Svake godi­ne cije­li se svi­jet na taj dan posve­ću­je jed­noj temi, a ova pos­ljed­nja, koja je zbog pan­de­mi­je izos­ta­la s našeg kalen­da­ra, bila je Putovanja. Zato što je pre­sko­če­na mi ćemo “na put” ovaj put. Razgovarat ćemo o utje­ca­ju Covida-19 na puto­va­nja, pitat ćemo se zašto putu­je­mo, kako se sve putu­je i kamo se putu­je. Dotaknut ćemo se naj­po­pu­lar­ni­jih puto­pi­sa i puto­va­nja, potra­ži­ti ih u usme­noj knji­žev­nos­ti i poseb­no se osvr­nut na recent­ne pro­duk­ci­je i ini­ci­ja­ti­ve Etnografskog muze­ja Istre koje su tema­ti­zi­ra­le puto­va­nja. Govorit ćemo tako o putu­ju­ćim trgov­ci­ma, nas­tav­no na izlož­bu Etnografskog muze­ja Istre posve­će­nu upra­vo putu­ju­ćim trgov­ci­ma, no i o Zbirci suve­ni­ra Etnografskog muze­ja Istre i ini­ci­ja­ti­vi sakup­lja­nja pred­me­ta za razvoj zbir­ke. Dočekujemo tako nove pred­me­te sje­ća­nja, zahva­lju­je­mo una­pri­jed dona­to­ri­ma, malim i veli­kim, kao i nji­ho­vim pri­ča­ma“, navo­de orga­ni­za­to­ri i pojašnjavaju:

„Cilj ovog pro­gra­ma je upoz­na­va­nje uče­ni­ka s općim poj­mo­vi­ma nema­te­ri­jal­ne kul­tu­re Istre, s nagla­skom na teme: puto­va­nja i puta u usme­noj knji­žev­nos­ti; puto­pi­sa; puto­va­nja u kon­tek­s­tu kul­tu­re sva­kod­ne­vi­ce (puto­va­nja danas) i osob­nih sje­ća­nja. Kroz inte­rak­tiv­ne raz­go­vo­re i edu­ka­tiv­ne ele­men­te upoz­na­va­nja novih sadr­ža­ja, poj­mo­va i nji­ho­va struč­nog tuma­če­nja, uče­ni­ke se moti­vi­ra na pro­miš­lja­nje puto­va­nja i puto­pi­sa. Nadalje, poti­če se nji­ho­vo sje­ća­nje na puto­va­nja koja su doži­vje­li, umi­je­će pri­po­vi­je­da­nja, kao i novo iskus­tvo pro­ma­tra­nja pred­me­ta sjećanja/suvenira. Posljednji je moment važan i zbog toga što se jas­ni­je pove­zu­ju (neo­dvo­ji­ve) spo­ne izme­đu mate­ri­jal­ne (suve­nir kao memo­ra­bi­lia) i nema­te­ri­jal­ne kul­tu­re (sje­ća­nje na put i pri­po­vi­je­da­nje puta). Cijela će radi­oni­ca biti doku­men­ti­ra­na audi­ovi­zu­al­nim ala­ti­ma kako bi sje­ća­nja i pri­po­vi­je­da­nja uče­ni­ka dopri­ni­je­lo razvo­ju doku­men­ta­cij­skih fon­do­va CENKI-ja i EMI-ja.“

Priredio B. V.