„DNK“ – nova predstava Dramskog studija INK

28.05.2021.

Nova pred­sta­va nas­lo­va „DNK“ bri­tan­skog dram­skog pis­ca Dennisa Kellya, u reži­ji Aleksandra Bančića imat će pre­mi­je­ru u petak, 28. svib­nja, na maloj sce­ni Istarskog narod­nog kaza­li­šta Gradskog kaza­li­šta Pula.

„„DNK“ je tekst vrhun­ske kva­li­te­te usmje­ren na mla­de i pogo­dan za stu­den­te. Problemi mla­dih lju­di nisu ni bri­tan­ski ni hrvat­ski, oni su jed­nos­tav­no ljud­ski. Koristeći pri­ču o tinej­dže­ri­ma koji su u jed­nom tre­nut­ku uči­ni­li nešto vrlo, vrlo loše, pisac pro­go­va­ra o svi­ma nama i našoj nemo­guć­nos­ti da se othr­va­mo iz zača­ra­nog kru­ga našeg nauče­nog pona­ša­nja, navi­ka i tra­di­ci­je. Iako se teh­no­lo­gi­ja oko nas pre­br­zo razvi­ja, ljud­ska se narav nepro­mje­nji­vo per­pe­tu­ira. Je li stvar u geni­ma, u tom mis­tič­nom zapi­su DNK koja nas defi­ni­ra kao bića?“, piše u opi­su pred­sta­ve u kojoj glu­me mahom pul­ski matu­ran­ti, polaz­ni­ci Dramskog studija.

Reprize su na ras­po­re­du 29. i 31. svib­nja u 20 sati.

Priredio B. V.