Izložba Maje Celija “Gradus ad Parnassum” u galeriji Makina

17.05.2021.

Izložba ilus­tra­to­ri­ce Maje Celija “Gradus ad Parnassum” bit će otvo­re­na u petak, 21. svib­nja u 19 sati u pul­skoj Galeriji Makina. Ovim se pro­gra­mom naj­av­lju­je 26. izda­nje pul­skog fes­ti­va­la knji­ga i auto­ra Sa(n)jam knji­ge u Istri.

“Gradus ad Parnassum” kojim se u pul­skoj Galeriji Makina pred­stav­lja Maja Celija prvi je sve­obu­hvat­ni­ji pre­gled auto­ri­či­nih rado­va u pos­ljed­njih deset i više godi­na u gra­du u kojem je pro­ve­la dje­tinj­stvo i ranu mla­dost i kojem se, nakon što je još dav­ne 2008. kre­ira­la ilus­tra­ci­ju prvog Monte Librića, vra­ća kao zre­la autorica.

„Slavna pla­ni­na Parnas, mit­ski dom Apolona, Dioniza i zaigra­nih Muza u čijem pod­nož­ju leži Delftsko pro­ro­či­šte i vre­lo Kastalije čija voda nadah­nju­je pjes­ni­ke, ima­gi­nar­ni je uspon koji od dav­ni­na sav­la­da­va­ju umjet­ni­ci u potra­zi za ins­pi­ra­ci­jom. Svi se oni mit­skom topo­su i nje­go­vim Muzama utje­ču s puno čež­nje, sto­ga ne čudi činje­ni­ca da je gla­so­vi­ti pri­ruč­nik za sas­tav­lja­nje sti­ho­va s pjes­nič­kim fra­za­ri­jem i svi­me što je potreb­no za uzvi­še­no umi­je­će sti­hok­lep­s­tva tije­kom vre­me­na pro­zvan upra­vo “Gradus ad Parnassum” ili u dos­lov­nom pri­je­vo­du: “Stuba, korak k Parnasu”.

„Upravo tako je pri­god­no nas­lov­lje­na i izlož­ba rado­va Maje Celije u Galeriji Makina kojom se naj­av­lju­je pro­gram 26. Sa(n)jam knji­ge u Istri u lip­nju, a kojem je u foku­su baš poezi­ja, isti­če se u tek­s­tu kus­to­si­ce izlož­be Paole Orlić koja uz Mauricija Ferlina pot­pi­su­je pos­tav izlož­be. Izložba osta­je otvo­re­na do 2. lip­nja. Dva dana kas­ni­je, od 4. lip­nja zapo­či­nje 26. izda­nje pul­skog fes­ti­va­la knji­ga i auto­ra i tra­je do 13. lip­nja pod slo­ga­nom “Di smo?”. Središnje mjes­to okup­lja­nja lju­bi­te­lja knji­žev­nos­ti bit će nado­mak Rive: dok će se pro­gra­mi odvi­ja­ti u dvo­ri­štu The Shipyard puba, fes­ti­val­ska knji­ža­ra smjes­tit će se u jed­noj od hala biv­še tvor­ni­ce Arena tri­ko­ta­ža“, navo­de organizatori.

Priredio B. V.