Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Alide Valli

28.05.2021.

Javna Ustanova Pula Film Festival u surad­nji sa Zajednicom Talijana Pula, u povo­du 100. obljet­ni­ce rođe­nja Alide Valli, orga­ni­zi­ra dvod­nev­ni pro­gram koji uklju­ču­je izlož­bu, pro­jek­ci­je fil­mo­va i monodramu.

U surad­nji s Turističkom zajed­ni­com gra­da Pule i Arheološkim muze­jom Istre, u pone­dje­ljak, 31. svib­nja u 16.30 sati, na pro­če­lju Kina Valli pos­ta­vit će se infor­ma­tiv­na plo­ča s QR kodom putem koje se pamet­nim tele­fo­nom ske­ni­ra­njem mogu pre­uze­ti infor­ma­ci­je o kari­je­ri Alide Valli. Potom će se otvo­ri­ti retros­pek­tiv­na izlož­ba s por­tre­ti­ma i kadro­vi­ma iz naj­poz­na­ti­jih fil­mo­va Alide Valli čija fil­mo­gra­fi­ja, kroz sedam deset­lje­ća inten­ziv­ne kari­je­re, bro­ji više od sto nas­lo­va. Istog će se dana u 17, 19 i 21 sat, pri­ka­za­ti pre­mi­je­ra doku­men­tar­nog fil­ma „Alida“ (r. M. Verdesca) teme­ljen na nje­zi­nim nikad objav­lje­nim pismi­ma i svje­do­čans­tvi­ma iz osob­nih dnev­ni­ka, upot­pu­njen jav­nim i pri­vat­nim arhiv­skim mate­ri­ja­li­ma, u koji­ma broj­ni reno­mi­ra­ni umjet­ni­ci iz film­skog svi­je­ta kao što su Dario Argento, Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Charlotte Rampling i Vanessa Redgrave, otkri­va­ju pos­lov­nu i pri­vat­nu osob­nost višes­tru­ko nagra­đi­va­ne tali­jan­ske glumice.

U Zajednici Talijana, 1. lip­nja s počet­kom u 19 sati, pre­mi­jer­no će se izves­ti mono­dra­ma pod nazi­vom „Grazie Alida!“ Monodramu pot­pi­su­ju pul­ski auto­ri; izved­bu glu­mi­ca Petra Bernarda Blašković a reži­ju Luka Juričić, koji su dram­ski pri­kaz osmis­li­li isklju­či­vo za ovu obljet­ni­cu. Ulaz na sve pro­gra­me je slo­bo­dan a ulaz­ni­ce za pro­jek­ci­je se mogu pre­uze­ti na bla­gaj­ni Kina Valli.

Priredio B. V.