Održan edukativni program „Vodi me na put“ CENKI‑a

28.05.2021.

Edukativni pro­gram „Vodi me na put“ Centra za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre Etnografskog muze­ja Istre odr­žan je u čet­vr­tak, 27. svib­nja na šter­ni ispred Osnovne ško­le Vladimira Nazora – Područne ško­le Pićan. Polaznici pro­gra­ma bili su uče­ni­ci od 1. do 4. raz­re­da pićan­ske ško­le s uči­te­lji­ca­ma Đurđicom Matuhinom i Jasminom Vretenar Zulijani, a kroz pro­gram su ih vodi­li Mario Buletić, viši kus­tos Etnografskog muze­ja Istre i Nuša Hauser, viša kus­to­si­ca doku­men­ta­ris­ti­ca. Pridružile su se i rav­na­te­lji­ca Osnovne ško­le Vladimira Nazora Nada Peršić i Marina Rade, škol­ska knjižničarka.

“Program “Vodi me na put” osmiš­ljen je za obi­lje­ža­va­nje Svjetskog dana pri­po­vi­je­da­nja koji se od 1991. godi­ne odr­ža­va na svim kon­ti­nen­ti­ma izu­zev na Antarktici,  na sje­ver­noj Zemljinoj hemi­sfe­ri na pro­ljet­ni ekvi­no­cij, na juž­noj na jesen­ski, a CENKI ga niz godi­na doče­ku­je s uče­ni­ci­ma i uči­te­lji­ca­ma Osnovne ško­le Vladimira Nazora – Područne ško­le Pićan. Svake godi­ne cije­li se svi­jet na taj dan posve­ću­je jed­noj temi, a ova pos­ljed­nja, koja je zbog pan­de­mi­je izos­ta­la s našeg kalen­da­ra, bila je Putovanja. Zato što je pre­sko­če­na mi smo kre­nu­li “na put” ovaj put. Razgovarali smo o utje­ca­ju Covida-19 na puto­va­nja, pita­li se zašto putu­je­mo, kako putu­je­mo i kamo putu­je­mo. Dotaknuli smo se naj­po­pu­lar­ni­jih puto­pi­sa i puto­va­nja, potra­ži­li ih u usme­noj knji­žev­nos­ti, pa i pro­či­ta­li jed­no, sta­nov­ni­ci­ma Pićna poseb­no bli­sko puto­va­nje- ono iz Legende o sv. Niciforu, odnos­no Legende o trnoplesarima.

“Posebno smo se osvr­nu­li na recent­ne pro­duk­ci­je i ini­ci­ja­ti­ve Etnografskog muze­ja Istre koje su tema­ti­zi­ra­le puto­va­nja, poput izlož­be o putu­ju­ćim trgov­ci­ma, a govo­ri­li smo i o Zbirci suve­ni­ra i ini­ci­ja­ti­vi sakup­lja­nja pred­me­ta za razvoj te zbir­ke koja je u tije­ku. Učenici su tako doni­je­li svo­je pred­me­te sje­ća­nja i one svo­jih rodi­te­lja. Neke su odlu­či­li pok­lo­ni­ti u traj­no čuva­nje muze­ju, a s neki­ma su nas htje­li upoz­na­ti. Svako je od njih podi­je­lio svo­je sje­ća­nje o svo­jem suve­ni­ru i tako dopri­nio temi Putovanja.

„Cilj ovog pro­gra­ma bio je upoz­na­va­nje uče­ni­ka s općim poj­mo­vi­ma nema­te­ri­jal­ne kul­tu­re Istre, s nagla­skom na teme: puto­va­nja i puta u usme­noj knji­žev­nos­ti; puto­pi­sa; puto­va­nja u kon­tek­s­tu kul­tu­re sva­kod­ne­vi­ce (puto­va­nja danas) i osob­nih sje­ća­nja. Kroz inte­rak­tiv­ne raz­go­vo­re i edu­ka­tiv­ne ele­men­te upoz­na­va­nja novih sadr­ža­ja, poj­mo­va i nji­ho­va struč­nog tuma­če­nja, uče­ni­ke se na ovaj način moti­vi­ra na pro­miš­lja­nje puto­va­nja i puto­pi­sa. Nadalje, poti­če se nji­ho­vo sje­ća­nje na puto­va­nja koja su doži­vje­li, umi­je­će pri­po­vi­je­da­nja, kao i novo iskus­tvo pro­ma­tra­nja pred­me­ta sjećanja/suvenira. Posljednji je moment važan i zbog toga što se jas­ni­je pove­zu­ju (neo­dvo­ji­ve) spo­ne izme­đu mate­ri­jal­ne (suve­nir kao memo­ra­bi­lia) i nema­te­ri­jal­ne kul­tu­re (sje­ća­nje na put i pri­po­vi­je­da­nje puta). Program je bio doku­men­ti­ran audi­ovi­zu­al­nim ala­ti­ma kako bi sje­ća­nja i pri­po­vi­je­da­nja uče­ni­ka dopri­ni­je­lo razvo­ju doku­men­ta­cij­skih fon­do­va CENKI-ja i EMI-ja. Dodajmo na kon­cu da ove godi­ne Centar za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre sla­vi deset godi­na od svo­jeg osnut­ka i pri­pre­ma obljet­nič­ko slav­lje u svo­joj sre­diš­nji­ci u Pićnu. Detaljan pro­gram i ter­min biti će objav­lje­ni na vri­je­me“, navo­de organizatori.

Priredio B. V.