Otvorene prijave za GRISIAyouth

13.05.2021.

Udruga Faro11 pozi­va mla­de novo­me­dij­ske umjet­ni­ke da se pri­ja­ve za izla­ga­nje na čet­vr­tom izda­nju novo­me­dij­ske izlož­be GRISIAyouth, koje će se odr­ža­ti 8. kolo­vo­za u Rovinju. Poziv je nami­je­njen mla­dim i neafir­mi­ra­nim novo­me­dij­skim umjet­ni­ci­ma koji su mla­đi od 35 godi­na i/ili su diplo­mi­ra­li pri­je manje od 5 godi­na od vre­me­na prijave.

Uz pri­jav­ljen rad potreb­no je pri­lo­ži­ti krat­ku biogra­fi­ju te do 30. lip­nja 2021. pos­la­ti na ivana@faro11.com. O užem izbo­ru odlu­či­vat će struč­ni žiri. Tema je slo­bod­na. Može se pri­ja­vi­ti naj­vi­še dva rada po umjet­ni­ku a osi­gu­ra­na je i nagra­da za naj­bo­lji rad. Organizator pokri­va put­ne tro­ško­ve (auto­bus­ne kar­te), smje­štaj i zajed­nič­ki ručak.

GRISIAyouth je mla­di pro­jekt zapo­čet 2016.kao suvre­me­ni doda­tak izlož­bi Grisia, tra­di­ci­onal­no odr­ža­va­na u Rovinju od 1967. Producirana i kuri­ra­na od stra­ne udru­ge za razvoj kre­ativ­nih indus­tri­ja – Faro11, GRISIAyouth okup­lja mla­de novo­me­dij­ske umjet­ni­ke iz Hrvatske i EU. Kao osnov­nu izla­gač­ku plat­for­mu GRISIAyouth koris­ti “siro­vu” geogra­fi­ju otvo­re­nog pros­to­ra gdje putem pro­ici­ra­nja rado­va po zidi­na­ma crk­ve odnos­no pro­če­lji­ma okol­nih kuća i zaba­če­nih pro­la­za te pos­tav­lja­njem ins­ta­la­ci­ja u okvi­ru netak­nu­tih zele­nih povr­ši­na svje­do­či sljub­lji­va­nju teh­no­lo­gi­je, novo­me­dij­ske inter­ven­ci­je i pri­rod­nog habi­ta­ta što u konač­ni­ci rezul­ti­ra novom tek­s­tu­rom iskus­tva medi­te­ran­ske urba­nos­ti. Video rado­vi, per­for­man­si, ins­ta­la­ci­je, vođe­ni posjet kroz izlož­bu i još mno­go toga nudi GRISIAyouth koja se odr­ža­va dru­gu nedje­lju u kolovozu.

Organizator pro­jek­ta je Faro11- udru­ga za razvoj kra­tiv­nih indus­tri­ja pod pokro­vi­telj­stvom Istarske Županije i Grada Rovinja.

Priredio B. V.