KAIRSKI NEO-NOIR

09.06.2021.

TV: NAPAD NA NILE HILTON, reda­te­lja Tarika Saleha

U uto­rak 8. lip­nja je na 3. pro­gra­mu HTV‑a pri­ka­zan „Napad na Nile Hilton“, šved­skog sce­na­ris­ta i reda­te­lja arap­skih kori­je­na Tarika Saleha, koji ite­ka­ko zas­lu­žu­je pozor­nost filmofila.

Dijelom zato jer su fil­mo­vi koji se bave suvre­me­nim arap­skim svi­je­tom vrlo rijet­ki na hrvat­skom reper­to­aru, a još je bit­ni­je što reda­telj ovu tema­ti­ku iznim­no vje­što pos­tav­lja u matri­cu žan­rov­skog fil­ma (pre­ciz­ni­je neo-noira). Salehov junak Noredin Mustafa (Fares Fares) pro­sje­čan je kair­ski poli­ca­jac, sklon korup­ci­ji i oču­va­nju svo­jeg rela­tiv­no udob­nog pos­la, sve dok ne naiđe na slu­čaj bru­tal­no umo­re­ne lje­po­ti­ce čija je smrt pove­za­na s poli­tič­kim moć­ni­kom. Nakon što poli­cij­ske vlas­ti poku­ša­ju zata­ška­ti taj slu­čaj, u Mustafi se budi osje­ćaj prav­de pomi­je­šan s ina­tom i on se suprot­stav­lja nadređenima.

Redatelj Saleh je u inter­v­ju­ima spo­mi­njao i utje­caj Lumetovog „Serpica“ (1973), ali tamo je korup­ci­ja ipak koli­ko-toli­ko pri­kri­ve­na, dok je ovdje pri­ka­za­na toli­ko bru­tal­no otvo­re­no, da se i nama s ovih pros­to­ra ti pri­zo­ri čine gro­te­sk­ni­ma, a kako je tek kada ih gle­da­ju Nijemci ili Skandinavci.

Također, odlič­na je odlu­ka reda­te­lja Saleha da je poče­tak rad­nje smjes­tio u sije­čanj 2011. godi­ne, neko­li­ko tje­da­na pri­je Egipatske revo­lu­ci­je i svr­ga­va­nja pred­sjed­ni­ka Mubaraka, pa sud­bi­na glav­nog lika unu­tar tih pre­vrat­nič­kih druš­tve­nih doga­đa­nja dje­lu­je još život­ni­je i snaž­ni­je. No, naj­ve­ći Salehov domet je iznim­no plas­ti­čan neo-noirov­ski štih koji uspi­je­va poda­ri­ti cije­lom filmu.

Svi bit­ni ele­men­ti noira ovdje su na oku­pu (junak gubit­nik, fatal­ne lje­po­ti­ce, domi­nan­ti noć­ni pri­zo­ri, tje­skob­ni ugo­đa­ji), ali reda­telj ih tako nadah­nu­to i snaž­no pro­ži­ma s arap­skom iko­no­gra­fi­jom da cje­li­na dois­ta dje­lu­je impre­siv­no. Zbog sve­ga toga „Napad na Nile Hilton“ nije samo još jed­na solid­na dra­ma iz arap­skog svi­je­ta, nego dojm­lji­vo film­sko dje­lo koje će dugo osta­ti u gle­da­te­lje­vom pamćenju.

 

Elvis Lenić