Radionice Etnografskog muzeja Istre i Centra za nematerijalnu kulturu Istre

28.06.2021.

Etnografski muzej Istre- Museo Etnografico dell’ Istria (EMI) i Centar za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre-Centro per la cul­tu­ra imma­te­ri­ale dell’ Istria (CENKI) pri­re­đu­ju tije­kom srp­nja i kolo­vo­za edu­ka­tiv­ne pro­gra­me nami­je­nje­ne osnov­no­škol­skom uzras­tu s pre­gršt tema koji­ma se i sami bave. Njima nas­to­je razvi­ja­ti ink­lu­ziv­nost i par­ti­ci­pa­tiv­nost u lokal­nim zajed­ni­ca­ma svo­jeg dje­lo­va­nja, kao i pru­ži­ti moguć­nost dje­ci za kva­li­tet­no pro­vo­đe­nje vre­me­na, uz usva­ja­nje novih zna­nja i jed­na­ko važan razvoj komu­ni­ka­tiv­nih i kre­ativ­nih vje­šti­na. Pri Etnografskom muze­ju Istre tako će se od 5. do 9. srp­nja odr­ža­ti Ššiškaonica pod vod­stvom Mirjane Margetić, muzej­ske peda­go­gi­nje savjet­ni­ce, a tije­kom cije­log srp­nja i kolo­vo­za, počev­ši od 1. srp­nja, Ljetne radi­oni­ce u Pićnu, sje­di­štu CENKI- ja pod vod­stvom dr. sc. Lidije Nikočević, više kus­to­si­ce (kolo­voz) i Nuše Hauser, više kus­to­si­ce doku­men­ta­ris­ti­ce (srpanj).

Ššiškaonica dono­si rad i dru­že­nje u maloj zatvo­re­noj gru­pi do deset polaz­ni­ka u tra­ja­nju od tri sata (od 10 do 13), a uklju­ču­je: temat­ske muzej­ske radi­oni­ce, crta­oni­ce, pri­ča­oni­ce i igra­oni­ce i video kutak. Prvog dana pro­gra­ma polaz­ni­ci će izra­đi­va­ti osob­ne bedže­ve i oprem­lje­ni pod struč­nim vod­stvom kre­nut u raz­gle­da­va­nje muze­ja. Nakon što upoz­na­ju muzej sli­je­di radi­oni­ca Kustos Ššiškač. Djeca će na zaba­van način upoz­na­ti zva­nje kus­to­sa, ali i sami slo­ži­ti malu zbir­ku i upi­si­va­ti pred­me­te. Slijedi igra­oni­ca s puzz­la­ma. Ššiškači će dobi­ti zada­tak da u muze­ju pro­na­đu tri zago­net­na pred­me­ta i nakon toga slo­že puzz­le s nji­ho­vim moti­vi­ma. Drugi dio odno­si se na upoz­na­va­nje Kaštela i okolice.

Drugi dan za temu ima dari­va­nje. Kroz inte­rak­tiv­no izla­ga­nje polaz­ni­ci će se upoz­na­ti s time što su dje­ca neka­da dobi­va­la pri­li­kom blag­da­na (Božića, Uskrsa, Svetog Nikole), a što dobi­va­ju danas. U kre­ativ­nom dije­lu osli­ka­va­ti će se drve­ne ukras­ne kuti­ji­ce kak­ve su neka­da mla­di­ći pok­la­nja­li dje­voj­ka­ma ili maj­ke kće­ri­ma za čuva­nje pri­bo­ra za šiva­nje. Osim kuti­ji­ce izne­na­đe­nja kojom će Ššikači izne­ne­di­ti nekog sebi dra­gog, izra­đi­va­ti će se i raz­gled­ni­ce ins­pi­ri­ra­ne moti­vi­ma Kaštela i pos­ta­vom muzeja.

Trećeg je dana tema ribar­stvo. U stal­nom pos­ta­vu muze­ja ova tema pre­zen­ti­ra­na je na pri­mje­ru Fažane, a dje­ca ima­ju pri­li­ke uz pomoć mul­ti­me­di­je vidje­ti kako se soli riba, ali i koje ribe se love u koje godiš­nje doba. Kao gost izne­na­đe­nja biti će jedan od kus­to­sa muze­ja koji će dje­ci ukrat­ko ispri­ča­ti nešto na temu ribar­stva. Nakon toga sli­je­di kre­ativ­na radi­oni­ca Ribice u mojoj mre­ži. Drugi dio dru­že­nja rezer­vi­ran je za igre na otvo­re­nom. Cilj je da se dje­ca igra­ju igre koje danas sve manje prak­ti­ci­ra­ju kao što su, pri­mje­ri­ce, ska­ka­nje las­ti­ka, igre s konop­cem, ško­li­ce, crna kra­lji­ca 1,2,3 i dr.

Pretposljednji dan cik­lu­sa Ššiškaonica posve­ćen je sta­rim zana­ti­ma. Kovača i bačva­ra dje­ca upoz­na­ju putem fil­mo­va i pred­me­ta izlo­že­nih u pos­ta­vu muze­ja. Što je kažun i čemu slu­ži nauči­ti će na krat­kom inte­rak­tiv­nom izla­ga­nju. Na radi­oni­ci Moj kažun upoz­na­ti će se s teh­ni­kom suho­zi­da te izra­di­ti ori­gi­nal­ni ukras. Osim kažu­na izra­đi­va­ti će se i mići kosi­ri­ći od kar­to­na. Posebnost ovog dana je gost koji će dje­cu uči­ti kako se pljoč­ka, a ima­ti će i pri­li­ke vidje­ti i pro­ba­ti kako se gura­lo kolo po Pazinu. Posljednji dan Ššiškaonice rezer­vi­ran je za igrač­ke dje­tinj­stva. Uz krat­ko izla­ga­nje o sta­rim igra­ma i igrač­ka­ma polaz­ni­ci će moći vidje­ti dio sta­rih igra­ča­ka iz fun­du­sa muze­ja. U radi­oni­ci Moja sta­ra nova lut­ka radi­ti će se lut­ki­ce iz krpa kak­vi­ma su se igra­le naše bake.

Ljetne radi­oni­ce u Pićnu odr­ža­va­ju se u part­ner­stvu s Općinom Pićan, u Centru za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre Etnografskog muze­ja Istre i na raz­li­či­tim loka­li­te­ti­ma sta­rog gra­da Pićna. Maksimalan je broj polaz­ni­ka osam po radi­oni­ci, odvi­ja­ju se u ter­mi­nu od 10 do 13 sati, a maren­du omo­gu­ću­je Općina Pićan. Prva, na ras­po­re­du 1. srp­nja od 10 do 13 sati nas­lov­lje­na je “Oslikaj sje­ća­nja, istra­ži kul­tu­ru”, a polaz­ni­ke upoz­na­je s osnov­nim poj­mo­vi­ma i ele­men­ti­ma nema­te­ri­jal­ne kul­tu­re s nagla­skom na pojav­nos­ti iz Istre. Nastoji pri­bli­ži­ti mla­di­ma nači­ne i ala­te koje i sami mogu koris­ti­ti u svr­hu doku­men­ti­ra­nja i istra­ži­va­nja te na taj način aktiv­no pri­do­ni­je­ti nje­go­va­nju i razvo­ju lokal­nih kul­tur­nih spe­ci­fič­nos­ti. “(Moja) obi­telj­ska foto­gra­fi­ja” naziv je slje­de­će radi­oni­ce, koja se odr­ža­va u dva susre­ta- 8. i 15. srp­nja, a posve­će­na je obi­telj­skoj foto­gra­fi­ji sta­nov­ni­ka sta­rog gra­da Pićna. Polaznici aktiv­no sudje­lu­ju u teren­skom radu i  upoz­na­va­nju foto­gra­fi­je kao jed­nog od osnov­nih medi­ja dokumentacije.

Posljednja srpanj­ska radi­oni­ca “Mali istra­ži­va­či kul­tu­re ili kako pos­ta­ti kus­tos ili doku­men­ta­rist” na ras­po­re­du je 22., a polaz­ni­ke upoz­na­je sa svim muzej­skim dje­lat­nos­ti­ma, kao i oni­ma koji ih obav­lja­ju. Tom pri­li­kom polaz­ni­ci poseb­no upoz­na­ju Centar za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre, zavi­ru­ju u ladi­ce, poli­ce, baze poda­ta­ka i ostav­lja­ju nam poru­ke i želje za bolji rad. Zamišljaju pri­tom sebe na pozi­ci­ji muzej­skog dje­lat­ni­ka i ispi­su­ju (crta­ju ili pri­po­vi­je­da­ju) svoj plan rada po prin­ci­pu onog koji sas­tav­lja­ju i muzej­ski djelatnici.

U kolo­vo­zu nas oče­ku­ju dvi­je radi­oni­ce- “Mi pri­ča­mo pri­če- Priče pri­ča­ju nas” (5. i 6. kolo­vo­za) i “Stvari pri­ča­ju pri­če” (12. i 13. kolo­vo­za). Prva je posve­će­na nema­te­ri­jal­noj kul­tu­ri, napo­se na pri­mje­ri­ma pri­ča raz­li­či­tih žan­ro­va. Usmeno izra­ža­va­nje biti će tema dvi­je veza­ne radi­oni­ce. U prvoj biti će ispri­ča­ne pri­če da bi se osvi­jes­ti­la važ­nost nepo­sred­nog pri­po­vi­je­da­nja. Neke će pri­če biti veza­ne uz pićan­ske tra­di­ci­je, a dje­cu će se zamo­li­ti da pre­uz­mu neke ulo­ge i dalje razvi­ja­ju rad­nju u for­mi igro­ka­za kojeg sami kre­ira­ju. Dan iza toga dje­ca će biti zamo­lje­na da dove­du jed­nog čla­na obi­te­lji od kojeg su čula neku pri­ču, da je podi­je­li sa osta­li­ma. Time će se nagla­si­ti važ­nost među­ge­ne­ra­cij­skog pro­s­lje­đi­va­nja tak­vih tra­di­ci­ja i uče­nja unu­tar obitelji.

Druga radi­oni­ca upo­zo­ra­va na vezu nema­te­ri­jal­ne kul­tur­ne i pred­me­ta. Mnogi nema­te­ri­jal­ni feno­me­ni u kul­tu­ri ima­ju svo­ju mate­ri­ja­li­za­ci­ju te će se putem pred­me­ta pove­zi­va­ti nema­te­ri­jal­ne i mate­ri­jal­ne odli­ke i vri­jed­nos­ti. Pri tome će dje­ca biti zamo­lje­na da done­su vlas­ti­te pred­me­te koji su im važ­ni i čiji će zna­čaj moći objas­ni­ti. Oba dana će se foto­gra­fi­ra­ti dje­ca i pred­me­ti, te će se kra­jem dru­gog dana isprin­ta­ti mate­ri­jal i napra­vi­ti pla­kat, kao mate­ri­ja­li­za­ci­ja dvod­nev­nih susreta.

Svi zain­te­re­si­ra­ni za sudje­lo­va­nje mogu se javi­ti na služ­be­ne adre­se i kon­tak­te sa služ­be­nih inter­net­skih stra­ni­ca Etnografskog muze­ja Istre: www.emi.hrwww.cenki-cecii.com.

Priredio B. V.