STRUČNA VODSTVA UZ IZLOŽBU „MIJENE / MAREE“ u MSUI‑u

10.06.2021.

U Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre u Puli u tije­ku je izlož­ba pod nazi­vom „Mijene – O rovinj­skom likov­nom kru­gu iz fun­du­sa Muzeja Grada Rovinja“ nas­ta­la u zna­ku među­mu­zej­ske surad­nje sa zajed­nič­kim ciljem da se istra­ži, valo­ri­zi­ra, rasvi­je­tli i pre­zen­ti­ra iznim­no zna­čaj­no poglav­lje likov­nos­ti koje je osta­vi­lo dubok trag na cje­lo­kup­nu povi­jest umjet­nos­ti istar­skog polu­oto­ka nadi­la­ze­ći regi­onal­ni pa i naci­onal­ni kontekst.

Ovom se izlož­bom po prvi put sus­tav­no pri­ka­zu­je kako je Rovinj nakon Drugog svjet­skog rata pos­tao svo­je­vr­s­na „umjet­nič­ka kolo­ni­ja“ odnos­no dono­si se pre­gled auto­ra (61) i nji­ho­vih dje­la iz fun­du­sa rovinj­skog muze­ja, a što je prva faza u kri­tič­kom pro­miš­lja­nju važ­nos­ti Rovinja u umjet­nič­kom živo­tu Istre, Hrvatske i Jugoslavije u dru­goj polo­vi­ci 20. sto­lje­ća, da bi se u konač­ni­ci pos­ta­vi­li u ispra­van povi­jes­ni i povi­jes­no-umjet­nič­ki kontekst.

„Sukladno naj­a­va­ma o odr­ža­va­nju para­lel­nih pro­gra­ma, otva­ra­mo cik­lus struč­nih vod­sta­va koji će se odvi­ja­ti pre­ma slje­de­ćem ras­po­re­du: 12. i 26. lip­nja u 11 sati te 10. i 24. srp­nja tako­đer u 11 sati, a odr­žat će ih Elizabeta Rogović, kus­to­si­ca Muzeja Grada Rovinja. Ovo je pri­li­ka da posje­ti­te­lji saz­na­ju više infor­ma­ci­ja i zanim­lji­vos­ti o samim auto­ri­ma, umjet­ni­na­ma, ali i ovoj izvan­red­no zna­čaj­noj i boga­toj temi koja nadi­la­zi vri­je­me i pros­tor“, jav­lja­ju iz MSUI‑a.

Izložba obu­hva­ća oko 150 pred­me­ta; umjet­ni­na (raz­li­či­tih medi­ja, for­ma­ta, temat­skih i stil­skih odred­ni­ca) te boga­tu doku­men­tar­nu gra­đu (kata­lo­zi, poziv­ni­ce, pla­ka­ti, foto­gra­fi­je…) pokri­va­ju­ći raz­dob­lje od 1946. do 2010. godine.

Zastupljeni auto­ri: Danica Antić, Stojan Aralica, Zdenka Balić, Biserka Baretić, Quintino Bassani, Marčelo Brajnović, Petar Brajnović, Tomislav Brajnović, Vjekoslav Brešić, Boris Bućan, Egidio Budicin, Bogumil Car, Francesco Cesco Dessanti, Milan Cmelić, Dragica Cvek Jordan, Jadviga Četić, Milan Četić, Fatima Dedić Rajković, Ante Despot, Dušica Đorđević Idis, Miodrag Đorđević – foto­graf, Miodrag Đorđević – sli­kar, Aleksandar Garbin, Milan Gašparović, Virgilio Giuricin, Predrag Goll, Zvonimir Golob, Zdenko Gradiš, Nela Gruden, Živko Haramija, Zvjezdana Hegedušić Brajnović, Željko Hegedušić, Ljubo Ivančić, Nina Ivančić, Olga Olja Ivanjicki, Vida Jocić, Vasilije Josip Jordan, Mira Jurišić, Krunoslav Kern, Marijan Kocković, Momčilo Krković, Milena Lah, Antonio Toni Macchi, Bruno Mascarelli, Zora Matić, Goran Petercol, Miodrag Mića Popović, Stipo Pranjko, Branko Ružić, Hanibal Salvaro, Lidia Salvaro, Miljenko Stančić, Vilko Šeferov, Ljubo Škrnjug, Jasenka Tućan, Dženet Tumpić, Živojin Turinski, Nadežda Nada Vitorović, Slobodan Vuličević, Dragutin Vunak i Đurđena Zaluški Haramija.

Kustosi izlož­be su Argeo Curto, Elizabeta Rogović, Ketrin Milićević Mijošek i Tajana Ujčić.

Priredio B. V.