Izložba fotografija Martine Šalov „Ej, dečko“ u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

14.07.2021.

Izložba foto­gra­fi­ja Martine Šalov nazi­va „Ej, deč­ko“ bit će otvo­re­na u čet­vr­tak, 15. srp­nja u 21 sat u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc, a u orga­ni­za­ci­ji pul­ske udru­ge Proces.

„Nakon pauze u doga­đa­nji­ma, koju su pul­ski Procesovci isko­ris­ti­li za osni­va­nje udru­ge te pro­jekt isti­ca­nja zas­ta­ve pono­sa na pul­sku Gradsku Palaču, u čet­vr­tak se otva­ra izlož­ba priz­na­te foto­graf­ki­nje i akti­vis­t­ki­nje Martine Šalov. To je pul­skom Procesu već 23. doga­đa­nje koje orga­ni­zi­ra­ju, ali prvo od kad su svoj rad for­ma­li­zi­ra­li kao udru­ga“, navo­de organizatori.

Izložba “Ej, deč­ko” obu­hva­ća seri­ju foto­gra­fi­ja i aneg­do­ta žena koje svo­jim andro­gi­nim izgle­dom iza­zi­va­ju dozu zbu­nje­nos­ti kod šireg druš­tva što pro­iz­la­zi kao pos­lje­di­ca hete­ro­nor­ma­tiv­no­ga patri­jar­ha­ta kojeg auto­ri­ca svo­jim radom detek­ti­ra i ističe.

Martina Šalov foto­graf­ki­nja je pri­je sve­ga, a vide­ograf­ki­nja u slo­bod­no vri­je­me i iz zna­ti­že­lje. Od nedav­no joj pored ime­na pišu i “akti­vis­t­ki­nja”. Živi i radi u Rijeci.

Nakon samog otvo­re­nja izlož­be, dru­že­nje se nas­tav­lja u dvo­ri­štu Rojca uz artist talk s Martinom Šalov tije­kom kojeg će se auto­ri­ca pred­sta­vi­ti kroz raz­go­vor o pro­jek­tu “Ej, deč­ko”, ali i kroz raz­go­vor o nje­nim pret­hod­nim pro­jek­ti­ma te o foto­gra­fi­ji, akti­viz­mu, akti­viz­mu kroz umjet­nost i još mnogočemu.

Proces je posve­ćen osvješ­ći­va­nju druš­tva te nje­go­vom sen­zi­bi­li­zi­ra­nju s LGBTIQ+ zajed­ni­com. Zašto Proces? Zato što smo svjes­ni da je riječ o dugo­roč­noj i dubin­skoj pro­mje­ni nači­na na koji naša zajed­ni­ca funk­ci­oni­ra i kojoj je potreb­no odre­đe­no vri­je­me da bi u svom tem­pu proš­la tu pre­obraz­bu. Pravo na slo­bo­du oda­bi­ra i na dru­ga­či­ji pogled na svi­jet pra­vo je sva­kog gra­đa­ni­na ovo­ga svijeta.

Program se pro­vo­di kroz plat­for­mu Clubture u sklo­pu pro­jek­ta “Ponosne ini­ci­ja­ti­ve” s part­ner­skim orga­ni­za­ci­ja­ma Ponosni Zagreb i Split Pride. Donatori pro­gra­ma raz­mje­ne i surad­nje su Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Grad Zagreb – grad­ski ured za kul­tu­ru, Grad Pula, Zaklada “Kultura nova”, Nacionalna zak­la­da za razvoj civil­nog druš­tva – kroz pro­jekt Centri zna­nja i Savez udru­ga Rojca.

Priredio B. V.