Otvorena izložba “Arhitektura. Skulptura. Sjećanje. Spomenici bivše jugoslavije 1945 – 1991” u Novigradu

12.07.2021.

Predstavljanje neko­li­ko pro­je­ka­ta veza­nih uz spo­me­ni­ke koji su podig­nu­te u traj­ni spo­men na doga­đa­je iz dru­gog svjet­skog rata na tlu Hrvatske, Slovenije i dru­gih drža­va biv­še Jugoslavije odr­ža­no je u subo­tu 10. srp­nja u Novigradskom muze­ju Lapidarium. Centralni dio ove putu­ju­će izlož­be nazva­ne “Arhitektura. Skulptura. Sjećanje. Spomenici biv­še jugos­la­vi­je 1945 – 1991” čini 38 panoa, sva­ki posve­ćen jed­nom arhi­tek­ton­skom spo­me­ni­ku, dva video urat­ka, ori­gi­nal­ne ski­ce spo­me­ni­ka u spo­men podru­čju Jasenovac, publi­ka­ci­je i diser­ta­ci­ja koja nije vid­lji­va, ali je pos­lu­ži­la kao osnov­na baza poda­ta­ka za doku­men­ta­ci­ju kustosima.

Panoi su ver­ti­kal­ni, tako da se mogu niza­ti jedan uz dru­gog i pre­dvi­đe­no je da se nado­da­ju, sva­ki ima više­je­zič­ni tekst, foto­gra­fi­je objek­ta, te loka­ci­ju na silu­eti biv­še države.

Inicijativa je, kako napo­mi­nje jed­na od kus­to­si­ca Kristina Dešman potek­la iz gale­ri­je Dessa u Ljubljani, te među­na­rod­nog arhi­tek­ton­skog por­ta­la arhi­tec­tu­ul. Prvo pred­stav­lja­nje je bilo u Piranu 2019 gdje je pred­stav­lje­no i prvih tri­de­set tri spo­me­ni­ka, slje­de­ća je pos­ta­ja bila Ljubljana, ali naža­lost pan­de­mi­ja je sve to na neko vri­je­me sto­pi­ra­la. Cilj je ove umjet­nič­ke ini­ci­ja­ti­ve upoz­na­ti mla­de gene­ra­ci­je s ovim jedins­tve­nim ostva­re­nji­ma, a kroz njih i tra­gič­nom proš­loš­ću ovih kra­je­va pošto veći­na ovih monu­me­na­ta su spo­me­ni­ci stra­da­va­nja veli­kog bro­ja ljudi.

Autor jed­nog od dva fil­ma, Igor Grubić pod­sje­ća da je tri godi­ne radio na nje­mu, i da su ti spo­me­ni­ci čes­to izgra­đe­ni na usam­lje­nim loka­ci­ja­ma, a film je medi­ta­tiv­nog karak­te­ra, bez rije­či, čine ga samo sni­mak i poza­din­ski zvuk. Ove monu­men­tal­ne struk­tu­re su u sadaš­nje vri­je­me zapu­šte­ne, ošte­će­ne, čak i devas­ti­ra­ne prvens­tve­no tije­kom rata deve­de­se­tih godi­na proš­log sto­lje­ća, a ova ih izlož­ba okup­lja, pred­stav­lja i nada je kus­to­sa da se njo­me potak­ne i nji­ho­va obno­va, napo­mi­nje Maja Ivanič, direk­to­ri­ca gale­ri­je Dessa.

Projekt je pred­sta­vi­la dr. sc. Jerica Ziherl, rav­na­te­lji­ca muze­ja i orga­ni­za­to­ri­ca doga­đa­ja, od kus­to­sa su bile pri­sut­ne Kristina Dešman i Maja Ivanič, auto­ri­ca prve hrvat­ske dok­tor­ske na tu temu Sanja Horvatinčić, te Igor Grubić autor fil­ma nazva­nog „Spomenik“. Posebno je bila zna­čaj­na pri­sut­nost arhi­tek­ta koji je dizaj­ni­rao jed­nog od pred­stav­lje­nih spo­me­ni­ka, Berislav Iskra, autor spo­me­ni­ka ruda­ru bor­cu u Labinu. Ostali surad­ni­ci koji nisu bili pri­sut­ni su: Špela Kuhar, Boštjan Bugarić, Eva Mavsar i Špela Nardoni Kovač, Damjana Zaviršek Hudnik, i Jelena Radanović čiji se doku­men­tar­ni film nazvan „Umetnost seća­nja“ tako­đer pri­ka­zu­je u pros­to­ri­ja­ma muze­ja a obra­đu­je raz­dob­lje grad­nje spo­me­ni­ka na Sutjesci. Oba fil­ma je mogu­će pogle­da­ti i na web stra­ni­ci ove usta­no­ve. Uz nave­de­ne, pri­sut­ni­ma se obra­tio i Vladimir Torbica, župa­nij­ski pro­čel­nik za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost, a rav­na­te­lji­ca muze­ja je napo­me­nu­la da su u sklo­pu izlož­be poku­ša­li doći i do make­ta spo­me­ni­ka, koje naža­lost izgle­da da ne pos­to­je. Ovu vrlo opsež­nu tek­s­tu­al­nu, foto­graf­sku i video pre­zen­ta­ci­ju je mogu­će pogle­da­ti do 18. kolo­vo­za, nakon toga seli u gale­ri­ji Miroslava Kraljevića u Zagrebu, a cilj je da obi­đe teri­to­ri­je drža­va koje su čini­le Jugoslaviju šire­ći se sva­kom etapom.

Tekst i foto­gra­fi­je Marko ŠORGO