„Dogman“ na malom ekranu

17.08.2021.

Večeras (17. 08.) se na pro­gra­mu HTV 3 pri­ka­zu­je tali­jan­ski film „Dogman“, reda­te­lja Mattea Garronea, koji je pri­je neko­li­ko godi­na osvo­jio kri­ti­ku i fes­ti­val­sku publiku.

Radnja fil­ma odvi­ja se u zapu­šte­nom tali­jan­skom pred­gra­đu, a glav­ni lik je vlas­nik salo­na za uljep­ša­va­nje pasa koji se sukob­lja­va s lokal­nim nasil­ni­kom. Nakon što je nedu­žan oti­šao u zatvor da bi zašti­tio nasil­ni­ka, vlas­nik salo­na revol­ti­ran je nje­go­vim igno­ri­ra­njem i smiš­lja način kako će mu se osvetiti.

Matteo Garrone naj­bo­lji je u ostva­re­nji­ma koja se bave soci­jal­nim tema­ma i smje­šte­na su na tali­jan­skom jugu, poput fimo­va „Gomorra“ i „Reality“, a takav je pris­tup i u „Dogmanu“. Riječ je o fil­mu u koje­mu su pri­ka­za­na uni­ver­zal­na obi­ljež­ja ljud­ske pri­ro­de u spe­ci­fič­nom juž­no­ta­li­jan­skom ambi­jen­tu, gdje se natu­ra­li­zam pro­ži­ma s etno­gra­fi­jom i soci­jal­nom kro­ni­kom. Svakako je vri­je­dan gle­da­nja uko­li­ko to još nis­te učinili.

 

E. L.