Dubina (playlista: 13-08-2021)

16.08.2021.

Najnovije izda­nje emi­si­je Dubina, glaz­be­no puto­va­nje s dubi­nom i širi­nom koju za publi­ku Radio Rojca (87.7 mhz – radio.rojc.eu ) ure­đu­je i vodi Morski emi­ti­ra­no je 13. kolo­vo­za 2021. godi­ne. Emisija nudi sat vre­me­na raz­no­vr­s­ne elek­tron­ske glaz­be koja putu­je od ambi­jen­tal­ne glaz­be pre­ko down­tem­pa, bre­ak­be­ata, post dub­s­te­pa, housa i tec­h­na i natrag do glo­bo­tro­nik zvuka.

Playlista:

 1. Sau Poler – Juun
 2. Natasha Kmeto – Natasha Kmeto – Deeply
 3. Baby Mammoth – Deadpool
 4. Zwicker – Zwicker – Sleepwalking
 5. Lykke Li – Little Bit )
 6. dj-cam-swim
 7. Hot Chip – Hot Chip – Need You Now
 8. DJ T. – DJ T. – Philly
 9. Lance DeSardi – The Power Of Suggestion
 10. Djrum – Anchors (Instrumental)
 11. Dj Koze – Homesick feat. Ada
 12. Jai Paul – Jasmine (Demo)
 13. Hot Sugar – Beer Cans & Bubblegum

Emisiju podr­ža­va udru­ga Metamedij. Na nji­ho­vim stra­ni­ca­ma Metamedia.hr može­te povje­ri­ti što udru­ga nudi od pro­gra­ma u kul­tu­ri, a sigur­no ćete pro­na­ći i nešto koris­no za vas. Svi zain­te­re­si­ra­ni za lokal­nu glaz­be­nu pro­duk­ci­ju udru­ge Metamedij mogu ju pos­lu­ša­ti na ban­d­camp pro­fi­lu Metamusic. A svi koji žele pos­lu­ša­ti pod­cast emi­si­je mogu ju pro­na­ći na soun­d­clo­ud pro­fi­lu Rodiorojc.