Kino Katarina: „Dobar posao“ Claire Denis na Muzilu

31.08.2021.

Druga ovo­se­zon­ska pro­jek­ci­ja u sklo­pu pro­jek­ta Kino Katarina odr­ža­va se na loka­ci­ji amfi­te­atra na Muzilu u Puli u sri­je­du, 1. ruj­na, a bit će pri­ka­zan film „Dobar posao“ (1999.) reda­te­lji­ce Claire Denis. Okupljanje je na por­ti odak­le će se u 19 sati posje­ti­te­lji kolek­tiv­no uz prat­nju orga­ni­za­to­ri­ca upu­ti­ti pre­ma amfi­te­atru. Nakon polu­sat­ne šet­nje, film­ski pro­gram počet će u 20 sati.

„Na ula­zu će od posje­ti­te­lja biti zatra­že­ni osob­ni poda­ci (ime i pre­zi­me te broj osob­ne iskaz­ni­ce). S obzi­rom na vre­men­ske uvje­te, zna­ča­jan pad tem­pe­ra­tu­re noću i spe­ci­fič­nost loka­ci­je, toplo se obu­ci­te. Preporuka je sport­ska obu­ća te (čeone) svje­tilj­ke“, navo­de organizatori.

Projekcija se odr­ža­va u skla­du s epi­de­mi­olo­škim pre­po­ru­ka­ma. Program finan­cij­ski podr­ža­va Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni centar.

Priredio B. V.