Kino u kvartu – filmovi putuju po Puli tijekom kolovoza i rujna

03.08.2021.

Program Javne usta­no­ve Pula Film Festival za dje­cu i mla­de, Kino u kvar­tu, tije­kom 12 dana na 12 loka­ci­ja ponu­dit će jav­nos­ti 12 fil­mo­va. Program zapo­či­nje 12. kolo­vo­za u 21 sat na Trgu kra­lja Tomislava s ani­mi­ra­nim fil­mom „Dugi iz kame­nog doba“ (r. N. Park), avan­tu­rom o pećin­skom čovje­ku koji se bori pro­tiv nepri­ja­te­lja. 13. kolo­vo­za u 21 sat ispred ško­le Kaštanjer na ras­po­re­du je „Putovanje jed­nog prin­ca“ (r. J‑F. Laguionie i X. Picard), pri­ča o sta­rom maj­mun­skom prin­cu koji upoz­na­je neo­bič­ni svi­jet, a 14. kolo­vo­za u 21 sat na pla­ci u Štinjanu „Mali vitez Trenk“ (r. A. Power), ani­mi­ra­na pus­to­lo­vi­na o hra­brom dje­ča­ku koji se uzdi­že u sjaj­nog vite­za. Svi nave­de­ni nas­lo­vi su sinkronizirani.

U unu­traš­njem dvo­ri­štu Rojca, 19. kolo­vo­za u 21 sat, pri­ka­zat će se glaz­be­na dra­ma za mla­de od 16 godi­na navi­še, „Kad otvo­rim oči“ (r. L. Bouzid), pri­ča o osam­na­es­to­go­diš­njoj Farah koja se pobu­ni pro­tiv namet­nu­tih sta­vo­va druš­tva i obi­te­lji. 20. kolo­vo­za u 21 sat na igra­li­štu u Šijani iza biv­še Stande na ras­po­re­du je ani­mi­ra­na avan­tu­ra „Mune: čuvar mje­se­ca“ (r. A. Heboyan, B. Philippon) o faunu ime­nom Mune koji mora Sunce i Mjesec vra­ti­ti na nji­ho­vo mjes­to na nebu. 21. kolo­vo­za u 21 sat na igra­li­štu kod Prilaza Monte Cappelletta na Vidikovcu pri­ka­zat će se ani­mi­ra­ni film „Vrapčić Richard“ (r. T. Genkel i R. Memari) o vrap­či­ću koji je, budu­ći da su odga­ja­le rode, uvje­ren da je i on roda.

„Medvjedić Paddington“ (r. P. King) sti­že u Mornarički park 26. kolo­vo­za u 20.30 sati. 27. kolo­vo­za u 20.30 kod igra­li­šta ško­le Veli Vrh pri­ka­zu­je se „Nevjerojatna pri­ča o divov­skoj kru­ški“ (r. A. N. Fick, J. Lerdam i P. E. Lipski), avan­tu­ra o slo­nu i mač­ki koji mora­ju spa­si­ti gra­do­na­čel­ni­ka. Na igra­li­štu Olimpija u Valdebeku, 28. kolo­vo­za u 20.30 na ras­po­re­du je popu­lar­ni „Janko Strižić: Farmageddon“ (r. W. Becher, R. Phelan), 2. ruj­na u 20.30 na dje­čjem igra­li­štu u Rohreggerovoj na Verudi Porat ani­mi­ra­ni ZF film „Phantom Boy“ (r. J‑L. Felicoli i A. Gagnol) o dje­ča­ku koji zajed­no s poli­caj­cem spa­ša­va New York, a 3. ruj­na u 21 sat u Titovom par­ku pri­ča o tinej­džer­skoj lju­ba­vi „Lažne teto­va­že“ (r. P. Plante), nami­je­nje­na mla­di­ma od 16 godi­na navi­še. Kino u kvar­tu zavr­ša­va 4. ruj­na fil­mom „Bijeli očnjak“ (r. A. Espigares), „rema­ke­om“ kla­si­ka ispri­ča­nim iz per­s­pek­ti­ve hra­brog vuka, koji će se pri­ka­za­ti na Forumu u 20.30 sati.

Program Kino u kvar­tu odr­žat će se u skla­du s pre­po­ru­če­nim epi­de­mi­olo­škim mje­ra­ma koji uklju­ču­ju uzi­ma­nje poda­ta­ka putem dik­ta­fo­na, dezin­fek­ci­ju ruku, noše­nje zaštit­ne maske za lice i odr­ža­va­nje raz­ma­ka. Mjesta su ogra­ni­če­na na mak­si­mal­no 100 posje­ti­te­lja po loka­ci­ji, a ulaz je slobodan.

Zbog redo­vi­tog odr­ža­va­nja i pro­gra­ma koji će se odvi­ja­ti na otvo­re­nom, Kino Valli će tije­kom kolo­vo­za biti zatvo­re­no. Tijekom ljet­ne stan­ke izvr­šit će se zah­tje­van ser­vis na pro­jek­to­ru,  nuž­ni poprav­ci na infras­truk­tu­ri i teme­lji­to očis­ti­ti i dezin­fi­ci­ra­ti dvo­ra­na. Gledateljima će na ras­po­la­ga­nju biti film­ski pro­gra­mi koji će se odr­ža­ti na otvo­re­nom; Circolo Classic i Kino u Kvartu s ukup­no dva­de­set nas­lo­va, a Kino s redo­vi­tim radom nas­tav­lja u rujnu.

Priredio B. V.