Retrospektivna izložba Alije Rešića u Gradskoj galeriji Labin

25.08.2021.

Retrospektivna izlož­ba aka­dem­skog kipa­ra Alije Rešića bit će otvo­re­na u petak, 27. kolo­vo­za u 20 sati u Gradskoj gale­ri­ji Labin. Izložbu će otvo­ri­ti likov­ni kri­ti­čar i kus­tos Mladen Lučić, a osta­je otvo­re­na do 18. rujna.

„Alija Rešić kipar je koji ne izla­že pre­čes­to, ne sudje­lu­je aktiv­no u likov­nim i kul­tur­nim struk­tu­ra­ma, ne zani­ma­ju ga tije­ko­vi suvre­me­nos­ti  niti ikak­va tren­dov­ska pri­pad­nost, već povu­če­no stva­ra u osa­mi svog ate­li­je­ra u Hrbokima, pito­re­sk­nom selu na bar­bar­šti­ni. Dosljedan svo­joj poseb­noj, ras­te­re­će­noj, opu­šte­noj i poma­lo roman­tič­noj poeti­ci i izvjes­nom ana­kro­niz­mu čini svjes­tan odmak od stvar­nos­ti te pušta da vri­je­me pro­ti­če mimo nje­ga. Svoj likov­ni izraz godi­na­ma nje­gu­je isklju­či­vo kao sred­stvo uži­va­nja, a ne kao pro­gram­ski zada­tak ili cehov­sku oba­ve­zu, sto­ga je nje­gov umjet­nič­ki rad iskren i nes­pu­tan. Promocija vlas­ti­tog rada nije ga u stva­ri nika­da odvi­še zani­ma­la jer stva­ra samo kad to dois­ta želi, a bav­lje­nje umjet­noš­ću za nje­ga pred­stav­lja ekvi­va­lent neo­p­te­re­će­nos­ti i relak­sa­ci­je. Istovremeno je homo ludens i homo faber, jer za nje­ga pri­je sve­ga vri­je­di pra­vi­lo da je stvar vri­jed­na ako je s ljud­skom rukom i radoš­ću naprav­lje­na. U svom skul­p­tu­ral­nom izra­zu pola­zi od otvo­re­ne nara­tiv­nos­ti koju inven­tiv­nom grad­njom for­me dovo­di do višes­loj­nih inter­pre­ta­tiv­nih oči­ta­va­nja, koje nije jed­nos­tav­no oči­ta­ti pošto je bogat­stvo i život obli­ka smi­sao stva­ra­nja Alije Rešića, jer kako kaže; umjet­nost je dio živo­ta, a život je umjet­nost“, piše Lučić u pred­go­vo­ru kataloga.

Alija Rešić – biogra­fi­ja umjetnika

Priredio B. V.